Lisatud: 23. oktoober 2017

Viimati muudetud: 16. veebruar 2009

A A A
Prindi rss

PRIA Uudised

23Okt2017 Erandlikest võimalustest investeeringute elluviimise tähtaegade pikendamiseks

Tänavu sügisel on kätte jõudnud  esimesed kaheaastased tähtajad, mil maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) meetmetest määratud investeeringutoetuste kättesaamiseks peavad toetusesaajatel olema investeeringud lõpetatud, selle kohta PRIAle kuludokumendid esitatud ja objektid sihipärasesse kasutusse võetud.

Paraku pole paljud jõudnud kahe aasta jooksul projekte lõpetada ning taotlevad tähtaja pikendamist. Senised õigusaktid pole võimaldanud  seda teha.

Raskused investeeringute elluviimisel on tinginud vajaduse teatud juhtudel siiski tähtaega pikendada. Seetõttu on tegi maaeluministeerium maaeluministri hiljuti jõustunud määrusega nr 63 nelja meetme määrustes muudatused, millega pikendatakse iga meetme esimeses taotlusvoorus toetust saanud ettevõtjate toetatavate tegevuste  elluviimise tähtaega seniselt kahelt aastalt kahe ja poole aastani. Seda teatud tingimustel, milles on lähemalt juttu allpool.

 

Milliseid toetusi see puudutab?

See muudatus puudutab nelja MAKi investeeringumeedet:

Nende nelja investeeringumeetme määrustes kehtestatakse esimese taotlusvooru toetusesaajatele võimalus lõpetada investeering, võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekt sihipärasesse kasutusse  ning esitada maksetaotlus ja kuludokumendid senise 2-aastase tähtaja asemel 30 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Pikemat tegevuste elluviimise tähtaega on võimalus kasutada vaid nendel toetusesaajatel, kes on kahe aasta jooksul viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 45% kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest. Maaeluministri määruse 63 seletuskirjas põhjendatakse neid kriteeriume nii: „Aeg, mille võrra tegevuste elluviimise tähtaega pikendatakse, on lühem kui aeg, mis oli tegevuste elluviimiseks seni. Toetatavate tegevuste 45 protsendi ulatuses elluviimine annab alust eeldada, et toetuse saaja suudab oma investeeringu nõuetekohaselt siiski lõpuni viia ja on sellest huvitatud. Kui tegevusi on ellu viidud oluliselt väiksemas mahus, siis on vähetõenäoline, et tegevusete elluviimise tähtaja pikendamisest on toetuse saajale kasu.“

 

Probleeme on paljudel

Kõige rohkem on probleeme maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise meetmes, mille esimese taotlusvooru 198  toetusesaajast 180-l oli  investeeringu elluviimise tähtaeg 11. septembril 2017. Seisuga 8. oktoober oli lõpetatud 61 projekti (selle hulka on arvatud need, kes investeeringu tegemisest ja toetusest loobusid), 137 projekti lõpetamata (neist 45 kohta pole PRIAsse saabunud ühtki maksetaotlust ega muud infot); 48 toetusesaajat on esitanud PRIAle soovi, et projekti elluviimise tähtaega pikendataks. ja pikendamiseks.

Mikro- ja väikeettevõtete põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise meetme esimese taotlusvooru toetusesaajail saabuvad projekti lõpetamise tähtajad alates 5. novembrist.  8. oktoobriks oli 34 toetatavast projektist lõpetatud 6 ja lõpetamata 28, kuludokumente ega muud infot pole seni esitatud 9 taotluste kohta.  Toetusesaajad, kellel veel ei ole 45% nõue täidetud ja dokumendid PRIA-le esitatud, kuid kelle investeeringu elluviimise tähtaeg  läheneb, peaksid kiirustama, sest nõude täitmata jätmise korral ei laiene nendele õigust investeeringut ellu viia kahe ja poole aasta jooksul.

Keskmise suurusega ettevõtete ja suurettevõtete põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise meetme ja ka tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise meetme esimese taotlusvooru toetusesaajatel saabub investeeringu elluviimise kaheaastane tähtaeg alates 31. märtsist 2018 – tähtajani on veel aega, kuid ka nendes  meetmetes on mitu toetusesaajat, kes pole projektide alustamise kohta veel ühtki maksetaotlust ja kuludokumenti PRIA-le esitanud.

Tähtaegade pikendamissoove on  kõige rohkem laekunud maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise meetme klientidelt. Pikendamise vajadust põhjendatakse kõige sagedamini ehitustel ja/või ehitajatega tekkinud probleemidega, mille lahendamine nõuab rohkem aega, ning rahaliste vahendite puudumisega. Seejuures jääb paljudel seni elluviidud investeeringu maksumus alla nõutava 45% lävendi.

Rõhutame veel kord, et pikem tähtaeg tegevuste elluviimiseks rakendub vaid eelpool nimetatud meetmete esimese taotlusvooru toetusesaajatele, kes on ajaks, mil taotluse rahuldamise otsuse tegemisest möödub kaks aastat, viinud tegevuse ellu osas, mille maksumus moodustab vähemalt 45 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest, ning esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega.

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus