Lisatud: 23. detsember 2015

Viimati muudetud: 30. detsember 2015

A A A
Prindi rss

PRIA Uudised

23Det2015 Enamik otsetoetusi jõuab aasta lõpuks taotlejateni

15. detsembril alustas PRIA tänavuste otsetoetuste väljamakseid ning valdav enamik põllumehi ja loomakasvatajaid saab kaheksat liiki toetused aasta lõpuks kätte.

Otsetoetusteks eraldas Euroopa Komisjon Eestile 2015. aastaks 114 378 000 eurot. Nagu igal aastal, moodustab see suurima osa PRIA vahendusel makstavatest toetustest ning nende saajad arvukaima sihtgrupi toetusi kasutavatest tootjatest. Menetleda tuli 17 206 kliendi esitatud taotlused. Et paljud soovivad mitut erinevat toetust, siis otsuseid tuleb PRIAl teha ligi 40 000 – eraldi otsus iga meetme osas igale kliendile. Taotlustele märgitud pind kasvas ligi 19 000 ha võrra, ehkki taotlejaid oli umbes 160 vähem kui 2014.a.

PRIA koostab makseotsused ja teeb väljamaksed seitset liiki otsetoetuste taotlejatele ning väikepõllumajandustootjate kavaga liitunuile jooksvalt ja nii kiiresti kui võimalik. Esmaspäeva hommikuks oli otsetoetusi üle kantud ja makseotsuseid kinnitatud 82 miljoni euro ulatuses kokku 15 719 kliendile. Aasta lõpuks saab valmis ligikaudu 98,6% otsustest. 

 „Nii paljude andmete ja dokumentide menetlemine tähendab PRIAle äärmiselt intensiivset tööperioodi,“ tõdes otsetoetuste osakonna juhataja Andrus Rahnu.  “Ainuüksi erinevate kontrollide, maht on uute meetmete ja nendega seotud nõuete lisandudes kasvanud kuni 50%. „PRIAl tuleb toetuste määramisel arvestada kõiki kontrollide tulemusi ja taotluste menetlemise käigus toimunud andmete muutmisi, samuti teha tasaarveldused klientide võlgnevuste osas ja pidada eraisikute summadelt kinni tulumaks.“

Eraisikute toetustelt tulumaksu kinnipidamise sätestas 1. jaanuaril 2015 jõustunud tulumaksuseaduse muudatus. 2015.a on kinnipeetava tulumaksu määr 20%.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 2015/1146 kohaselt tuleb ka tänavu rakendada nn finantsdistsipliini vähendamist ehk nendel taotlejatel, kelle otsetoetuste summa ületab 2000 eurot, tuleb ületavalt osalt kinni pidada 1,393041%. Vähendamisele kuuluv summa arvestatakse maha proportsionaalselt igalt kliendil saadaolevalt otsetoetuselt. Täpsem selgitus on PRIA kodulehel.

Uutmoodi toetused

Otsetoetuste hulka kuuluvad ÜPT ja kõigile ÜPT saajatele makstav nn rohestamise toetus (ROH), noore põllumajandustootja toetus (NPT), puu- ja köögivilja kasvatamise toetus (PKT), ammlehma (ATK), piimalehma (PTK), ute ja kitse kasvatamise (UTK) toetused ning väikepõllumajandustootja toetus (VPT). Ükski neist pole päris kattuv eelmise perioodi toetustega, ka ÜPT mitte.

Paljud kliendid on PRIAst küsinud, miks on ÜPT ühikumäär ligi 35 eurot madalam kui eelmisel aastal. „Sellepärast, et 2015. aastast peab ÜPT taotleja täitma lisaks nõuetele vastavuse nõuetele ja otsetoetuste saamise üldistele nõuetele ka kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk rohestamise (ROH) nõudeid,“ selgitas Rahnu. „Kõigile ÜPT saajatele lisandub ROH toetus 36,14 €/ha ning kokku on summa hektari kohta pisut suurem kui mullu.“ ÜPT ja ROH toetus laekuvad kliendile eraldi maksetena.

Noored põllumajandustootjad saavad kuni 39 hektari kohta NPT toetust: ÜPT+ROH summale lisandub veel 19,87 €/ha. Noori oli pindalatoetuste soovijate hulgas 4,7%. Kõige vähem oli  PKT soovijaid, 0,9%. Loomakasvatuse otsetoetusi on taotlenud 1268 piimalehma ja 1167 ammlehma kasvatajat ning 771 ute ja kitse kasvatajat.

Seitsme otsetoetuse taotlemise periood kestis 7.-25.maini ning hilinenult sai seejärel taotlusi esitada 19. juunini. Iga hilinetud tööpäeva kohta vähendatakse saadaolevat summat 1% võrra.

Augustis saabus oluline periood väiketootjate jaoks, kes olid kevadel mõnd otsetoetust taotlenud ja kelle prognoositav otsetoetuste summa jääb alla 1500 euro. Neil oli 1.-17. augustini võimalus esitada avaldus nn väiketootjate kavaga (VPT) liitumiseks. Kavaga liitunud ei pea täitma nõuetele vastavuse ega rohestamise nõudeid, kuid teiste otsetoetuste asemel neile makstava VPT piirsummaks jääb 1250 eurot. VPT kavaga soovis liituda 2027 taotlejat.

Kõik taotlejad saavad andmeid oma saabuvate toetuste kohta vaadata e-PRIA teenusest „Maksed ja võlgnevused“, kuhu tekib info siis, kui makseotsus on koostatud ja riigikassale edastatud. e-PRIAs on näha ka otsuste väljavõtted, millel on detailne info arvutuste kohta. Küsimuste korral võib helistada otsetoetuste infotelefonil 7377 679.

Mis tõi segadusi?

Neil, kel on taotlusalust põllumaad üle 10 ha, tuli hankida palju uusi teadmisi ROH tavade kohta ning pidada meeles, et ROH nõuete täitmise kontrollimisel võetakse arvesse  ka selline maa, kuhu ÜPTd ei taotleta. Nüansse ja erandeid on ROH nõuetel palju ning need sõltuvad taotletava pinna suurusest, massiivi asukohast, maa kasutusotstarbest, kasvatatavatest kultuuridest, maaharimistehnikast, taotletavatest keskkonnatoetustest.

ROH eesmärk on vähendada põllumajanduse mõju keskkonnale, aidates säilitada mulla kvaliteeti, püsirohumaid ja elurikkust. Nõuded jagunevad kolme valdkonda: kasvatatavate põllumajanduskultuuride mitmekesistamine, nõutavas ulatuses ökoalade loomine ja püsirohumaa säilitamine nii, et selle osakaal ei väheneks üle 5%.

„Oli üsna palju neid ROH nõuete täitmata jätjaid, kes väitsid, et pole rohestamisest midagi kuulnud,“ nentis otsetoetuste menetlusbüroo juhataja Tanel Trell. Mitmesuguseid selgitavaid materjale ning kõik asjakohased õigusaktid on PRIA kodulehel, juhendeid on läkitatud taotlejatele postiga ja e-kirjadena, teavet jagatud meedias ja infopäevadel. Sanktsioonid ROH nõuete eiramiste eest toovad kaasa toetuste vähendamisi kuni ilmajäämisteni.

Ökoalade hulka sai arvata lisaks harimispraktikatele kuut liiki säilitatavaid maastikuelemente (kindlate omaduste ja asukohaga kraavid, hekid, põllusaared jne), mille aluse maa võis arvata toetusaluse pinna hulka. Selleks tuli maakasutajatel need deklareerida ja PRIAl alad massiivikaartidele kanda. „Töö oli väga mahukas – PRIAle laekus üle 43 000 ettepaneku ning kaardistatud on üle 60 700 maastikuelemendi, mille all on ligi 8700 hektarit,“ rääkis PRIA põldude registri büroo juhtivspetsialist Signe Pruul.

Ka maastikuelementidega on olnud segadust. Näiteks ei tohi  põllusaar asuda püsiorhumaal, vaid põllul; või on metsasiil lubatud 30 meetrist laiem; või on põldu läbiva kraavi perved liiga laia võsaga, kirjeldas Pruul. „PRIA ei kanna maastikuelementi massiivikaardile avalduse põhjal automaatselt, vaid kontrollime selle sobivust nt ortofotode ja varasemate kaartide abil, vajadusel käime kohapeal. Taotlejad on ka ise maastikuelemente taotlust esitades kaardile kandnud, et nõutav ökoalade osakaal täis saaks. Kui me tuvastame elemente, mis siiski selleks ei sobi, siis läheb ka nende alune pind ökoalade hulgast välja.“

 

Otsetoetuste kinnitatud makseotsused 21. dets hommiku seisuga                        
                                     
Maakond ATK NPT PKV PTK ROH UTK VPT ÜPT KOKKU
Toetuse saajaid Määratud summa €  Toetuse saajaid Määratud summa € Toetuse saajaid Määratud summa € Toetuse saajaid Määratud summa € Toetuse saajaid Määratud summa € Toetuse saajaid Määratud summa € Toetuse saajaid Määratud summa € Toetuse saajaid Määratud summa € Toetuse saajaid Määratud summa €
Harjumaa 51 43 478 27 14 602 9 181 714 52 79 476 1 204 2 145 239 27 13 344 124 85 605 1 190 4 695 666 2 684 7 259 124
Hiiumaa 57 56 232 13 7 007 2 2 656 28 41 970 302 401 971 43 15 335 30 19 865 301 877 450 776 1 422 484
Ida-Virumaa 23 16 526 17 9 336 4 3 406 51 61 135 527 1 050 600 13 8 663 45 31 582 526 2 324 880 1 206 3 506 128
Jõgevamaa 37 21 644 20 9 414 2 2 294 67 69 872 778 961 739 19 12 867 126 73 248 767 2 174 430 1 816 3 325 507
Järvamaa 50 39 299 21 12 404 2 7 724 61 65 980 631 2 234 726 20 8 065 81 50 967 632 4 946 940 1 498 7 366 105
Läänemaa 57 45 601 22 10 591 3 3 882 45 60 556 714 1 415 544 25 15 124 74 50 310 707 3 105 404 1 647 4 707 011
Lääne-Virumaa 50 38 878 30 17 966 4 11 137 51 74 693 954 2 948 698 13 5 946 91 58 567 952 6 554 295 2 145 9 710 181
Põlvamaa 20 13 937 41 18 052 17 41 818 53 78 721 888 1 292 570 43 24 312 133 73 709 886 2 876 104 2 081 4 419 222
Pärnumaa 100 82 181 56 18 750 11 26 083 116 232 975 1 373 2 616 557 57 26 570 210 150 347 1 369 5 785 388 3 292 8 938 851
Raplamaa 66 51 540 17 5 831 3 10 691 81 100 386 857 1 445 785 37 17 545 103 65 338 858 3 199 949 2 022 4 897 065
Saaremaa 115 93 632 24 12 208 5 9 183 74 92 753 962 1 642 518 104 53 253 155 95 733 957 3 602 566 2 396 5 601 845
Tartumaa 24 19 360 33 13 652 17 113 468 35 36 524 1 028 1 815 952 21 11 571 182 113 123 1 026 4 039 192 2 366 6 162 842
Valgamaa 65 49 937 26 10 585 4 8 921 84 83 538 924 1 002 424 21 8 280 119 85 223 925 2 227 433 2 168 3 476 340
Viljandimaa 62 55 804 27 13 827 19 172 559 71 138 448 861 1 626 235 35 23 019 147 98 966 860 3 566 398 2 082 5 695 254
Võrumaa 63 41 155 44 21 915 6 36 693 96 81 701 1 642 1 595 296 62 25 633 292 181 136 1 638 3 528 780 3 843 5 512 309
KOKKU 840 669 203 418 196 138 108 632 228 965 1 298 725 13 645 24 195 854 540 269 527 1 912 1 233 720 13 594 53 504 874 32 022 82 000 270
*Summadelt on maha arvatud finantsdistsipliini vähendused ja nõuetele vastavuse nõuete rikkumise eest tehtud vähendused                                    Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner