Lisatud: 24. aprill 2018

Viimati muudetud: 02. mai 2018

A A A
Prindi rss

PRIA Uudised

24Apr2018 2. mail algab e-PRIAs pindalatoetuste taotlemine

2. mail  alustab PRIA pindala otsetoetuste,  üleminekutoetuste ning maaelu arengukava hektari- ja loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõttu. Tänavu toimub see ainult elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel.

Toetusi on kokku ligi paarkümmend ja nende maksmiseks on eelarves 196,6 miljonit eurot. Taotlusi saab e-PRIAs esitada 2.-21. maini ja pärast seda hilinenult veel 15. juunini, aga sel juhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Mahetootjad peavad kõik oma põllud, millele nad soovivad Põllumajandusametist mahetunnustust saada, lisama taotlusele hiljemalt 21. maiks. Ülejäänud meetmetega seoses saab taotlusele põlde lisada kuni 15. juunini. Kultuurid, mille kasvatamiseks toetust soovitakse, peavad olema samaks tähtajaks istutatud, külvatud või maha pandud.

Keskkonnaamet kooskõlastab poollooduslike koosluste alasid alates 2. maist, selleks tuleb taotlejal joonistada ja esitada PLK alad e-PRIA teenuses „Minu niidud“.

 

Milliseid toetusi saab tänavu taotleda?

Otsetoetused: ühtne pindalatoetus (ÜPT) ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk rohestamise toetus (ROH); noore põllumajandustootja toetus (NPT); puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV). Kes liitusid 2015. aastal väikepõllumajandustootja toetuse (VPT) kavaga, võivad selles jätkata või osalemise katkestada ning saada otsetoetusi tavatingimustel.

Üleminekutoetused taotlejale kuuluvate toetusõiguste alusel: põllumajanduskultuuri üleminekutoetus (PTO) ja heinaseemne üleminekutoetus (SEL). Toetusõigused on taotlejale määratud või toetusõigusi omanud teiselt isikult üle võetud.

MAK 2014-2020 toetused: keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM); keskkonnasõbraliku aianduse köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (KSK); keskkonnasõbraliku aianduse puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA); piirkondlik mullakaitse toetus (MULD); kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SORT); ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL); poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK);  mahepõllumajandusele ülemineku ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAH); loomade heaolu toetus (LHT); Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa toetus (NAT).

Esmakordselt saab taotleda MAK piirkondlikku veekaitse toetust (VESI). Seda võib taotleda KSM kohustuse võtnud või seda tänavu alustav põllumees, kes hoiab nitraaditundlikul alal põllumajandusmaad 5-aastase perioodi jooksul rohumaana või kel on 5 aasta jooksul 60% KSM toetusõiguslikust maast talvise taimkatte all.

Erakorralist toetust talivilja kasvatajale (ERT) saavad taotleda need, kelle 2017.a esitatud ja rahuldatud ÜPT taotlusel oli kasvatatavaks kultuuriks märgitud talinisu, talirukis, talioder, talitritikale, taliraps või talirüps. ERTi saab taotleda vähemalt 1 ha põllumaa kohta, mille moodustavad vähemalt 0,3 ha suurused põllud, kuhu jäi 2017.a augustist kuni oktoobrini talivili rohkete sademete ja liigniiskuse tõttu külvamata või kus külvid sademete tõttu hävinesid.

Kõigil taotlejatel palume tutvuda soovitud toetuste saamise täpsemate tingimustega ja hinnata, kas nõuete täitmine on teile jõukohane. Täpsemat infot pakuvad meetmete määrused, tutvustused ning juhendid „Abiks taotlejale“, mis avaldatakse PRIA kodulehel www.pria.ee.

Mis on võrreldes 2017. aastaga muutunud?

Suurim muudatus on taotluste esitamine ainult elektrooniliselt e-PRIA kaudu. Muudatusi on tänavu ka toetuste nõuetes.

 • Rohestamise ökoalade tava raames ei tohi kesal ja lämmastikku (N) siduvate põllumajanduskultuuride kasvualadel kasutada taimekaitsevahendeid.
 • Ökoalana määratletud N siduvaid põllumajanduskultuure võib kasvatada segus teiste kultuuridega tingimusel, et nende osakaal taimikus on üle 50%.
 • Ökoalana määratletud lühikese raieringiga madalmetsa aladele rakendatav kaalutegur on senise 0,3 asemel 0,5. Samuti muutus ökoalana määratletud N siduvate põllumajanduskultuuride kasvualale rakendatav kaalutegur, milleks on senise 0,7 asemel 1,0.
 • N siduvate põllumajanduskultuuride hulka lisati sojauba (Glycine max. L).
 • Põllumajanduskultuuride mitmekesistamise tava raames ja KSM toetusõiguslikkuse ning baasnõude täitmisel loetakse speltanisu eraldi kultuuriks.
 • Tänavu kehtib ROH toetuse põllumajanduskultuuride mitmekesistamise tava raames erisus taotlejatel, kelle põllumajandusliku majapidamise põllumaa, millele 2017. a ei olnud võimalik talivilja külvata või 2018. aastaks külvatud talivili hävines augustist oktoobrini 2017 üleujutuste ja tugevate vihmade tõttu, moodustab vähemalt 30% taliviljade külviks planeeritud põllumaast. Mitmekesistamise nõuetest on vabastatud taotlejad, kes vastavad kirjeldatud tingimustele ja kellel on põllumaad kokku alla 30 hektari.  Taotlejatele, kellel on põllumaad 30-150 hektarit, kohaldub nö kahe eri põllumajanduskultuuri nõue ja neist suurima pind ei tohi moodustada põllumaast üle 75%. Taotleja, kel on üle 150 ha põllumaad, peab täitma kolme kultuuri nõuet.
 • Püsirohumaa säilitamise kohustuse täitmiseks peab põllumajandustootja säilitama oma eelmisel aastal taotlusele märgitud püsirohumaa pindala. 2018.a on taotlejal lubatud püsirohumaa(de) asendamine, kuid ülesharitava püsirohumaa asendamiseks sobib vaid selline 5-aastane lühiajaline rohumaa, mis muutub 2018. taotlusaastal püsirohumaaks.
 • Taotlejad, kelle kasutuses on maad, millele kehtib 2016. a lõpul määratud püsirohumaa tagasirajamise kohustus, kuid millele ei ole 2017. aastal püsirohumaad tagasi rajatud, peavad rajama püsirohumaa määratud ulatuses tagasi. Tagasirajatud püsirohumaa (TAR) kasutusotstarvet ei tohi muuta.
 • Kes peavad täitma rohestamise nõudeid ja kellele on määratud püsirohumaa tagasirajamise kohustus, peavad tagasirajatavad püsirohumaad taotlusele märkima maakasutustüübiga TAR. Tagasirajamise nõude täitmata jätmisele järgneb ROH toetuse vähendamine, samuti MULD ja VESI toetuste vähendamine, kui neid taotleti.
 • KSA toetuse toetatavate kultuuride loetelust kustutatakse kurdlehine kibuvits.
 • MAH toetuse ühikumäärasid suurendatakse 30% nende põldude kohta, mis asuvad täies ulatuses nitraaditundlikul alal paiknevatel põllumassiividel ning millele taotletakse toetust. MAH toetust antakse kuni 10 ha põllumaa kohta, millel kasvatatakse ravim- ja maitsetaimede loetelus nimetatud taimi.
 • Muudatusi on noore põllumajandustootja toetuse (NPT) saamise aastate arvestuses.

Taotlusperioodiks uuendab PRIA Eesti lõunaosas asuvate põllumassiivide ja säilitatavate maastikuelementide piirid. Pärast uuendamise lõppu asendatakse e-PRIAs põldude andmed kindlakstehtud andmetega – palun jälgige selle kohta infot PRIA kodulehel! Kuni põldude andmed pole kindlakstehtud andmetega asendatud, soovitame olemasolevate põldude piire mitte muuta, sest andmetega asendamisel läheb tehtud töö muidu kaduma. Ka taotlemisel on oluline kindlasti üle vaadata ja vajadusel muuta oma põldude piirid, sest need võivad olla võrreldes eelmise aastaga muutunud. Juhime tähelepanu, et taotlemisel abiks olevad ortofotod ei ole tehtud jooksva aasta kohta, vaid on pärit 2016. ja 2017. a ülelennust.

Kust saab taotleja abi?

Toetuste ja nende taotlemise kohta avaldab PRIA tutvustavad tekstid oma kodulehel (vt infot taimekasvatuse ja loomakasvatuse menüüst). Toetuse saamise tingimused on  kehtestatud maaeluministri määruste ja EL direktiividega, mille kohta pakuvad selgitusi juhendid „Abiks taotlejale“. Soovitame neid lugeda kodulehelt või küsida infomaterjale maakondlikest teenindusbüroodest. Büroodesse on jõudnud ka trükised „Nõuetele vastavus 2018“ ja „Põhitõed pindalatoetuste taotlemisel 2018“.

Teavet toetustest ja juhiseid e-PRIA kasutamiseks saab otsetoetuste infotelefonil 7377 679.

Maaelu Edendamise SA nõuandeteenistuselt saab infot selle kohta, millist tuge pakuvad pindalatoetuste taotlusvooru ajal konsulendid, vt www.pikk.ee.

Teadmiseks e-PRIA kasutajale

Juba eelmisel aastal esitati elektroonilise kliendiportaali e-PRIA kaudu üle 92% pindala- ja keskkonnatoetuste taotlustest. e-PRIA annab taotluse täitjale ette andmed tema kohustuste ja toetusõiguste kohta, samuti saab e-PRIAs vaadata oma varasemaid taotlusi ja dokumente, mis esitatud mistahes viisil alates aastast 2012.

e-PRIAs toimub ka PRIA kliendiks registreerimine, põllumajandusmaade ja –loomade ning maastikuelementide andmete esitamine registrite jaoks, taotlusvormide täitmine, põllukaartidel piiride joonistamine jmt.

e-PRIA  teenuste kasutajal on enda isiku tuvastamiseks vaja kehtivate sertifikaatide ja PIN-koodidega ID-kaarti või mobiil-IDd.

Alates 24.aprillist saab e-PRIAsse siseneda ühtsest „väravast“ www.pria.ee/et/ePRIA, mis viib esmalt uude e-PRIAsse. Seal saab üle vaadata oma kliendiandmed ja vajadusel neid täpsustada. Pindalatoetuste taotlemiseks tuleb edasi liikuda vanasse e-PRIAsse, valides siniselt menüürealt vana e-PRIA. Kui taotleja eest esitab taotluse tema esindaja,  tuleb taotlejal anda talle vana e-PRIA teenuste kasutamiseks eraldi kasutusõigused vanas e-PRIAs. Kui kasutusõigused on esindajale varem vanas e-PRIAs antud, siis pole vaja seda uuesti teha.

Varem väljakuulutatud volituste uuesti andmist uues e-PRIAs pindalatoetuste taotlejad praegu tegema ei pea. 

e-PRIA teenuste kasutamiseks, sh põldude ja niitude joonistamiseks, vormide täitmiseks jne on PRIA kodulehel detailsed juhendid. Nende hulgas on ka videojuhendid, mis ekraanipiltide ja selgituste abil e-PRIA erinevaid teenuseid tutvustavad. Samm-sammult e-PRIAs toiminguid tehes on abiinfo nupuvajutuse kaugusel („Vajad abi? Vajuta siia“).  

Meie maakondlikes teenindusbüroodes on e-PRIA kliendiarvutid ning meie töötajad aitavad e-PRIA kasutamisel. Teenindame kliente E-N kl 9.00-16.00, samuti reedel, 18. mail ja 15. juunil. Kliendiarvuti kasutamise aja teenindusbüroos soovitame ette broneerida kodulehe, infotelefoni või maakondliku teenindusbüroo abil.

Edukat taotlemist!

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike