Lisatud: 14. september 2016

Viimati muudetud: 07. november 2019

A A A
Prindi

Piimatootmise vähendamise toetus

Piimatootmise vähendamise toetuse kehtesetab (EL) määrus nr 2016/1612, millega antakse toetust piimatootmise vähendamiseks.

Siseriiklikult reguleerib toetust maaeluministri 12.09.2016 määrus nr 54 „Piimatootmise vähendamise toetus“.

Toetuse eelarveks on kogu Euroopa Liidus ette nähtud 150 miljonit eurot. Kokku maksti 46 tootjale kahe perioodi taotluste kohta 572 046,65 eurot.

Kuna 2 taotlusperioodil kehtestati jaotuskoefitsent, siis lükatakse järgnevate taotlusperioodide vähendamise taotlused tagasi.

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/1845 määrati kindlaks jaotuskoefitsent 0,12462762 piimatootmise vähendamiseks antava toetuse taotluste suhtes 2 taotlusperioodil.

Peadirektori 17.10.2016 käskkirjaga nr 1-2/16/23 kinnitati vähendamisperioodil november 2016 kuni jaanuar 2017 nõuetekohaste taotluste arvuks 4 ja lehmapiima tootmise vähendamise koguseks 165 204 kg.

Peadirektori 26.09.2016 käskkirjaga nr 1-2/16/20 kinnitati vähendamisperioodil oktoober kuni detsember 2016 nõuetekohaste taotluste arvuks 46 ja lehmapiima tootmise vähendamise koguseks 4 818 031 kg.

I vähendamisperioodi maksetaotlusi esitati 42 (4 tootjat teatasid, et nemad tootmist ei vähendanud), nõuetekohaste maksetaotluste esitatud tootjate poolt tarniti 21 911 487 kg piima, piima kogus mille pealt toetust makstakse on 4 202 667 kg. Otsus nr 10-6/84.

II vähendamisperioodi maksetaotlusi esitati 4, nõuetekohaste maksetaotluste esitatud tootjate poolt tarniti 1 425 211 kg piima, piima kogus mille pealt toetust makstakse on 20 589 kg. Otsus nr 10-6/86.

 

EESMÄRK

Meede annab võimaluse saada piimatootjatel toetust piimatootmise vabatahtlikuks vähendamiseks, et aidata piimaturgu stabiliseerida. Abipaketi abil soovitakse leevendada kriisi Euroopa Liidu põllumajandussektoris.

Tagasi algusesse...

 

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Taotleja peab esitama toetuse taotluse koos lisadokumentidega PRIA-le hiljemalt kell 13.00 järgmistel kuupäevadel:

1) 2016. aasta 21. septembril 2016. aasta oktoobri, novembri ja detsembri vähendamisperioodi kohta;

2) 2016. aasta 12. oktoobril 2016. aasta novembri ja detsembri ning 2017. aasta jaanuari vähendamisperioodi kohta;

3) 2016. aasta 9. novembril 2016. aasta detsembri ning 2017. aasta jaanuari ja veebruari vähendamisperioodi kohta;

4) 2016. aasta 7. detsembril 2017. aasta jaanuari, veebruari ja märtsi vähendamisperioodi kohta.

Taotleja saab toetuse taotluse esitada enda valikul vaid ühe kolmekuulise vähendamisperioodi kohta. Erandina eeltoodust tohib esimesel vähendamiseperioodil toetuse taotluse esitanud piimatootja esitada toetuse taotluse ka neljandal vähendamisperioodil.

Taotlusega koos tuleb esitada lisadokumendid:

  • dokument, millest nähtub referentsperioodil esmakokkuostjale tarnitud piima kogus;
  • dokument, millest nähtub, et toetuse taotleja tarnis esmakokkuostjale piima 2016. aasta juulikuus.

Referentsperioodiks on eelmise aasta sama periood võrreldes vähendamisperioodiga.

Taotlusele tuleb lisada vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole juba varem vastavasse registrisse kantud.

Taotlusi saab esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil turukorraldus@pria.ee või saata paberil täidetult PRIA keskusesse:

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tähe 4
51010 Tartu

Tagasi algusesse...TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust saab taotleda, kui tarnitavat piimakogust vähendatakse võrreldes referentsperioodiga vähemalt 1500 kilogrammi, kuid mitte rohkem kui 50% referentsperioodil tarnitud piima kogusest. Toetust saab taotleda piimatootja, kes tarnis piima esmakokkuostjale 2016. aasta juuli seisuga.

Toetust makstakse 14 senti kg kohta.

Kui liikmesriikide taotletav piimatootmise vähendamise toetuse summa on EL-i kavandatud toetuse eelarvest väiksem, kandub eelarve ülejääk järgmisse taotlusperioodi.

Kui liikmesriikide esitatud tarnitud piima vähendatud koguste alusel arvutatud summa toetuse maksmise eelarvet, fikseerib Euroopa komisjon vähenduskoefitsiendi, millega korrutatakse läbi kõik üksikkogused.

PRIA teavitab toetuse taotlejaid komisjoni kehtestatud vähenduskoefitsiendist ja toetuse taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustest oma veebilehel seitsme tööpäeva jooksul toetuse taotluse esitamise tähtpäevast arvates.

 Tagasi algusesse...TOETUSE MAKSMINE

Taotleja esitab maksetaotluse koos lisadokumendiga hiljemalt 45 kalendripäeva jooksul alates vähendamisperioodi lõppemisest.

Lisadokumendiks peab olema dokument, millest nähtub vähendamisperioodil esmakokkuostjale tarnitud piima kogus.

PRIA koostab toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsused sellise tähtaja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 90 kalendripäeva jooksul arvates vähendamisperioodi lõppemisest.

Esimese taotlusvooru taotluste vastuvõtt lõpeb 21. septembril ja väljamaksed tehakse hiljemalt 31. märtsiks.

Tagasi algusesse...

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroost telefonil 737 1340, e-post: turukorraldus@pria.ee.

 

LISAMATERJALID

 

 

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike