Lisatud: 12. märts 2013

Viimati muudetud: 16. aprill 2014

A A A
Prindi

Piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetus (MAK meede 1.6.2) 2013

Toetuse eesmärk on põllumajandussektori konkurentsivõime parandamine ning piimandussektori ja mahepõllumajanduse kiirem kohandumine uute väljakutsetega läbi tootmis-töötlemisahela tugevdamise ja põllumajandustootjate koostöö edendamise.

Taotlusi võetakse vastu perioodil 08.04.-19.04.2013. Taotlus tuleb esitada PRIA keskuses Tartus, Narva mnt 3. Taotluste vastuvõtt toimub esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


 

TOETUSE EESMÄRK                

Toetuse eesmärk on põllumajandussektori konkurentsivõime parandamine ning piimandussektori ja mahepõllumajanduse kiirem kohandumine uute väljakutsetega läbi tootmis-töötlemisahela tugevdamise ja põllumajandustootjate koostöö edendamise.

2013. aasta taotlusvooru rahastatakse majanduse elavdamise paketi vahenditest, mis on mõeldud nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artiklis 16a osutatud prioriteetidega seotud eritegevusteks ehk nn uute väljakutsetega seotud tegevusteks. 

Toetuse spetsiifilised eesmärgid on järgmised:

 • põllumajandustootmise ja põllumajandustoodete töötlemise vastavusse viimine turu uuenevate nõudmistega;
 • piimandussektori ja mahepõllumajanduse kohandumine uute väljakutsetega;
 • põllumajandustoodete tootmis-töötlemisahela tugevdamine ja põllumajandustootjate ühistegevuse edendamine.

 Tagasi algusesse

  

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlusi võetakse vastu 08.04.-19.04.2013. Taotlus tuleb esitada PRIA keskusesse Tartus, Narva mnt 3. Taotluste vastuvõtt toimub esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Taotluse esitamise aega on võimalik eelnevalt kokku leppida ja registreerida kõikidele vastuvõtmise perioodi päevadele infotelefonil  737 7678 või  internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).

Soovitame taotluse esitada digitaalselt allkirjastatult aadressil info@pria.ee  või posti teel.

Enne taotluse esitamist tuleb taotlejal saata PRIA-le eraldi vormikohane avaldus ja äriplaan elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus aadressile andmed@pria.ee

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul – taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

 Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse saamise nõuded, taotlemise ja menetlemise täpsem kord on sätestatud põllumajandusministri 08.juuni 2011 määrusega nr 53 („Põllumajandustoodete ühise turustamise ja töötlemise ning piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“).

Toetust saavad taotleda:

 • Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §79 alusel ja korras tootjarühmana tunnustatud tulundusühistu, kes on mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja (edaspidi taotleja).

2013. aastal võib toetust taotleda taotleja, kes on tootjarühmana tunnustatud piimaveiste, lehmapiima ja selle töötlemisel saadud toote või mahepõllumajandusliku tootmisviisi kohta.

Mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) kategooriasse kuuluvad ettevõtted, millel on vähem kui 250 töötajat ja mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot.

VKEde kategoorias loetakse väikesteks need ettevõtted, mis annavad tööd vähem kui 50 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot.

VKEde kategoorias loetaks mikroettevõteteks need ettevõtted, mis annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot.

Lisaks eeltoodule sätestab meetme määrus veel nõudeid, millele taotleja peab vastama:

 • taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg tasutud ajakava kohaselt;
 • taotleja kohta ei ole taotluse esitamise tähtpäevale järgneva päeva seisuga karistusregistrisse kantud karistusandmeid turuinfo esitamise, toidu- ja söödaohutuse, looma- ja taimetervise, loomade heaolu, tarbijakaitse ning keskkonnanõuete rikkumise eest;
 • taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjekti kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi;
 • kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas;
 • taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust.

See loetelu ei ole täielik. Täpsemalt palume taotlejale kehtestatud nõuetega tutvuda meetme määrusest.

2013. aastal toetatakse piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise kohandumist uute väljakutsetega ning toetust ei saa taotleda turustamiseks vajaliku investeeringu tegemiseks.

Toetust võib taotleda järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub Eestis:

 • toiduainete ja sööda töötlemiseks vajaliku seadme ja tehnoloogia ostmine, paigaldamine ja rakendamine;
 • toiduainete ja sööda töötlemiseks vajaliku lao- või tootmishoone laiendamine ja rekonstrueerimine „Ehitusseaduses” sätestatud tingimustel ja korras;
 • toiduainete ja sööda töötlemiseks vajaliku lao- või tootmishoone ning rajatise püstitamine „Ehitusseaduses” sätestatud tingimustel ja korras;
 • toiduainete ja sööda töötlemiseks vajaliku tarkvara ning info- ja sidetehnoloogilise seadme ostmine, paigaldamine ja rakendamine;
 • toiduainete ja sööda või toiduks ja söödaks mittekasutatavate põllumajandustoodete töötlemiseks vajaliku puhastusseadme osaks oleva seadme ostmine, paigaldamine ja rakendamine ning puhastusseadme osaks oleva rajatise püstitamine, laiendamine ja rekonstrueerimine „Ehitusseaduses” sätestatud tingimustel ja korras;
 • toiduks või söödaks mittekasutatavate põllumajandustoodete töötlemiseks vajaliku seadme ja tehnoloogia ostmine, paigaldamine ja rakendamine;

Kõikide lubatud tegevuste kohta kehtestatud nõuetega palume tutvuda meetme määrusest.

Taotleja peab investeeringuobjekti kohta esitama vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile, kui selle käibemaksuta maksumus ületab 30 000 eurot. Kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 30 000 eurot või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse pakkuja, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse.

Kui taotleja ei ole saanud nõutud arvu hinnapakkumusi, peab ta seda täiendavalt põhjendama. Hinnapakkumusel peab iga tegevuse ja investeeringuobjekti hind olema eraldi välja toodud.

Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada vaid ühe taotluse.

Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, esitavad taotlejad ühise taotluse, kuid avalduse ja äriplaani esitab iga taotleja taotluse juurde eraldi (täpsemalt palume taotlejal kehtestatud nõuetega tutvuda meetme määrusest).

 Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS 

 • toetust antakse kuni 50% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest;
 • kui taotleja on saanud sama investeeringuobjekti kohta tagastatavat riigiabi või vähese tähtsusega abi, ei tohi mikro- ja väikese suurusega ettevõtja puhul toetuse suurus koos tagastatava riigiabi või vähese tähtsusega abiga ületada 70% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ning keskmise suurusega ettevõtja puhul 60% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Kui taotleja on saanud Tallinnas ja Harjumaal asuva sama investeeringuobjekti kohta tagastatavat riigiabi või vähese tähtsusega abi, ei tohi mikro- ja väikese suurusega ettevõtja puhul toetuse suurus koos tagastatava riigiabi või vähese tähtsusega abiga ületada 60% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ning keskmise suurusega ettevõtja puhul 50% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest;
 • toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta arengukava programmiperioodi jooksul on 1 920 000 eurot;
 • tootmishoone püstitamiseks toetuse taotlemise korral on toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kogu arengukava programmiperioodi jooksul 640 000 eurot;
 • kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, võib iga taotleja taotleda toetust 50% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, hindab PRIA nõuetele vastavaid taotlusi määruse lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumide põhjal. Hindepunktide põhjal moodustub taotlustest paremusjärjestus.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise  otsuse 100 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja teostama investeeringu ja esitama PRIA-le investeeringut tõendavad dokumendid kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2012. aastal. PRIA kannab toetusraha toetuse saaja või kapitalirendi puhul kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste investeeringut tõendavate dokumentide saamisest. 

Toetuse saaja teeb kavandatavast investeeringust osa, mille maksumus moodustab vähemalt 25% kogu investeeringu abikõlblikust maksumusest, ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuue kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Toetuse saajal on võimalik taotleda tegevuse rahastamist enne kulutuste tegemist.

 Tagasi algusesse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA investeeringutoetuste infotelefonil  737 7678 või e-posti vahendusel aadressil  info@pria.ee

 

 TOETUSE LISAMATERJALID

Seotud valdkondade uudised

Maaeluminister Arvo Aller osales 27. jaanuaril Brüsselis ELi põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil, kus arutati Euroopa roheleppe ja ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) üleminekumääruse küsimusi ning tutvustati Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Horvaatia tööplaani alanud eesistumise ajaks.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner