Lisatud: 27. juuli 2011

Viimati muudetud: 11. aprill 2012

A A A
Prindi

Põllumajandustoodete ühise turustamise ja töötlemise ning piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetused (MAK meetmed 1.6.2 ja 1.6.3) 2011

Toetuse eesmärk on põllumajandussektori konkurentsivõime parandamine ning piimandussektori ja mahepõllumajanduse kiirem kohandumine uute väljakutsetega läbi tootmis-töötlemisahela tugevdamise ja põllumajandustootjate koostöö edendamise.

Taotlusi võetakse vastu perioodil 22.08.-16.09.2011. Taotlus tuleb esitada PRIA keskusesse Tartus, Narva mnt 3. Taotluste vastuvõtt toimub esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

 


 

TOETUSE EESMÄRKMAK logo

Põllumajandustoodete ühise turustamise ja töötlemise ning piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetust antakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK 2007-2013) alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

 

Toetuse spetsiifilised eesmärgid on järgmised:

 • põllumajandustootmise ja põllumajandustoodete töötlemise vastavusse viimine turu uuenevate nõudmistega;
 • piimandussektori ja mahepõllumajanduse kohandumine uute väljakutsetega;
 • põllumajandustootjate turupositsiooni tugevdamine;
 • põllumajandustoodete tootmis-töötlemisahela tugevdamine ja põllumajandustootjate ühistegevuse edendamine.

 Tagasi algusse...

 

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlusi võetakse vastu 22.08.-16.09.2011. Taotlus tuleb esitada PRIA keskusesse Tartus, Narva mnt 3. Taotluste vastuvõtt toimub esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Taotluse esitamise aega on võimalik eelnevalt kokku leppida ja registreerida kõikidele vastuvõtmise perioodi päevadele infotelefonil  737 7678 või  internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).

Soovitame taotluse esitada digitaalselt allkirjastatult aadressil info@pria.ee  või posti teel.

Enne taotluse esitamist tuleb taotlejal saata PRIA-le eraldi vormikohane avaldus ja äriplaan elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus aadressile andmed@pria.ee

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul – taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotuste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

 Tagasi algusse...

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse saamise nõuded, taotlemise ja menetlemise täpsem kord on sätestatud põllumajandusministri 08.juuni 2011 määrusega nr 53 („Põllumajandustoodete ühise turustamise ja töötlemise ning piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ ).

Toetust saavad taotleda:

 • põllumajandusministri 11. märtsi 2010. aasta määruse nr 25 „Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” alusel ja korras tootjarühmana tunnustatud tulundusühistu, kes on mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja (edaspidi taotleja).
 • mittepuiduliste metsasaaduste töötlemise korral võib toetust taotleda üksnes mikroettevõtja.
 • sama tegevuse kohta võivad toetust taotleda ka kaks või enam taotlejat ühiselt.

Mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) kategooriasse kuuluvad ettevõtted, millel on vähem kui 250 töötajat ja mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot.

VKEde kategoorias loetakse väikesteks need ettevõtted, mis annavad tööd vähem kui 50 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot.

VKEde kategoorias loetaks mikroettevõteteks need ettevõtted, mis annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot.

Lisaks eeltoodule sätestab meetme määrus veel nõudeid, millele taotleja peab vastama:

 • taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg tasutud ajakava kohaselt;
 •  taotleja kohta ei ole taotluse esitamise tähtpäevale järgneva päeva seisuga karistusregistrisse kantud karistusandmeid turuinfo esitamise, toidu- ja söödaohutuse, looma- ja taimetervise, loomade heaolu, tarbijakaitse ning keskkonnanõuete rikkumise eest;
 •  taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjekti kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi;
 •  kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas;
 •  taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust.

See loetelu ei ole täielik. Täpsemalt palume taotlejale kehtestatud nõuetega tutvuda meetme määrusest.

Toetust võib taotleda järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub Eestis:

 • toiduainete ja sööda töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ja tehnoloogia ostmine, paigaldamine ja rakendamine;
 •  toiduainete ja sööda töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku lao- või tootmishoone laiendamine ja rekonstrueerimine „Ehitusseaduses” sätestatud tingimustel ja korras;
 • toiduainete ja sööda töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku lao- või tootmishoone ning rajatise püstitamine „Ehitusseaduses” sätestatud tingimustel ja korras;
 •  toiduainete ja sööda töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku tarkvara ning info- ja sidetehnoloogilise seadme ostmine, paigaldamine ja rakendamine;
 •  toiduainete ja sööda või toiduks ja söödaks mittekasutatavate põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku puhastusseadme osaks oleva seadme ostmine, paigaldamine ja rakendamine ning puhastusseadme osaks oleva rajatise püstitamine, laiendamine ja rekonstrueerimine „Ehitusseaduses” sätestatud tingimustel ja korras;
 • toiduks või söödaks mittekasutatavate põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ja tehnoloogia ostmine, paigaldamine ja rakendamine;
 • seadmete ja tehnoloogia ostmist ei toetata tubakatoodete töötlemise ja turustamise korral;
 • seadmete ja tehnoloogia ostmist toetatakse alkoholi töötlemise korral üksnes puuvilja- ja marjaveini ning piirituse puhul.

Kõikide lubatud tegevuste kohta kehtestatud nõuetega palume tutvuda meetme määrusest

Taotleja peab investeeringuobjekti kohta esitama vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile, kui selle käibemaksuta maksumus ületab 30 000 eurot. Kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 30 000 eurot või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse pakkuja, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse.

Kui taotleja ei ole saanud nõutud arvu hinnapakkumusi, peab ta seda täiendavalt põhjendama. Hinnapakkumusel peab iga tegevuse ja investeeringuobjekti hind olema eraldi välja toodud.

Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada vaid ühe taotluse.

 Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, esitavad taotlejad ühise taotluse, kuid avalduse ja äriplaani esitab iga taotleja taotluse juurde eraldi (täpsemalt palume taotlejal kehtestatud nõuetega tutvuda meetme määrusest).

 Tagasi algusse...

 

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS 

 • toetust antakse kuni 50% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest;
 • kui taotleja on saanud sama investeeringuobjekti kohta tagastatavat riigiabi või vähese tähtsusega abi, ei tohi mikro- ja väikese suurusega ettevõtja puhul toetuse suurus koos tagastatava riigiabi või vähese tähtsusega abiga ületada 70% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ning keskmise suurusega ettevõtja puhul 60% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Kui taotleja on saanud Tallinnas ja Harjumaal asuva sama investeeringuobjekti kohta tagastatavat riigiabi või vähese tähtsusega abi, ei tohi mikro- ja väikese suurusega ettevõtja puhul toetuse suurus koos tagastatava riigiabi või vähese tähtsusega abiga ületada 60% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ning keskmise suurusega ettevõtja puhul 50% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest;
 • toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta arengukava programmiperioodi jooksul on 1 920 000 eurot;
 • tootmishoone püstitamiseks toetuse taotlemise korral on toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kogu arengukava programmiperioodi jooksul 640 000 eurot;
 • kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, võib iga taotleja taotleda toetust 50% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Käesoleva taotlusvooru eelarve on 5 113 000 eurot.

Juhime tähelepanu:

Meetme eelarve muudeti põllumajandusministri käskkirjaga 11.10.2011 nr 129. Meetme eelarve 2011. aastal on 2 990 381 eurot.

Tagasi algusse...

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, hindab PRIA nõuetele vastavaid taotlusi määruse lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumide põhjal. Hindepunktide põhjal moodustub taotlustest paremusjärjestus.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise  otsuse 100 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja teostama investeeringu ja esitama PRIA-le investeeringut tõendavad dokumendid kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. PRIA kannab toetusraha toetuse saaja või kapitalirendi puhul kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste investeeringut tõendavate dokumentide saamisest. 

Alates 13.06.2011 on toetuse saajal võimalik taotleda tegevuse elluviimise rahastamist osaliselt tasutud kuludokumentide alusel.

 Tagasi algusse…

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA investeeringutoetuste infotelefonil  737 7678 või e-posti vahendusel aadressil  info@pria.ee

 

 

 

TOETUSE LISAMATERJALID

 

Seotud valdkondade uudised

Eile, 11. detsembril toimus Maaeluministeeriumis põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN) istung, kus päevakorras olid mesilaspere toetus, muudatused seoses põllumajandusloomade registrile antavate andmete edastamisega, Euroopa Komisjoni teatis biomajanduse strateegia kohta, investeeringumeetmete elluviimise tähtaegade pikendamine ja ülevaade põllumajandussektori 2017. aasta tulemustest.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus