Lisatud: 03. aprill 2012

Viimati muudetud: 16. aprill 2014

A A A
Prindi

Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.6.1) 2012

Meetme eesmärk on põllumajandus- ja mittepuidulise metsandussektori konkurentsivõime parandamine läbi põllumajandustooteid ja mittepuidulisi metsasaadusi töötlevate ettevõtjate üldise tulemuslikkuse parandamise ja pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamise.

Taotlusi võetakse vastu perioodil 30.04.-14.05.2012. Taotlus tuleb esitada PRIA keskusesse Tartus, Narva mnt 3. Taotluste vastuvõtt toimub esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00.

 Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

 


 

 

 

TOETUSE EESMÄRK

Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetust antakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK 2007-2013) alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

 Meetme spetsiifilised eesmärgid on:

 • põllumajandus- ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemise vastavusse viimine turu uuenevate nõudmistega;
 • keskkonna- ja energiasäästlikkuse tagamine;
 • uuenduslike investeeringute soodustamine;
 • info- ja sidetehnoloogia rakendamise ja levitamise soodustamine;
 • biokütuste tootmise ja bioenergia kasutamise edendamine.

 Tagasi algusse..

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlusi võetakse vastu 30.04.-14.05.2012. Taotlus tuleb esitada PRIA keskusesse Tartus, Narva mnt 3. Taotluste vastuvõtt toimub esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Taotluse esitamise aeg on võimalik eelnevalt kokku leppida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering) või  infotelefonil  737 7678. 

Soovitame taotluse esitada digitaalselt allkirjastatult aadressil info@pria.ee  või posti teel.

Enne taotluse esitamist tuleb taotlejal saata PRIA-le eraldi vormikohane avaldus ja äriplaan elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus aadressile andmed@pria.ee

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul – taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusse..

 TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse saamise nõuded, taotlemise ja menetlemise täpsem kord on sätestatud põllumajandusministri 27. juuli 2010 määrusega nr 85 (’Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord’).

Toetust saavad taotleda Eestis tegutsevad ja äriregistrisse kantud mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjad või suurettevõtjad:

 • kes töötlevad ja turustavad Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas 1 nimetatud tooteid ja mittepuidulisi metsasaadusi ning nimetatud toodete ja saadustega seotud tooteid;  seotud toodeteks loetakse tooted ja saadused, mille tootmissisendiks on asutamislepingu lisa 1 või mittepuiduliste metsasaaduste hulka kuuluv toode või saadus; mittepuiduliste metsasaaduste hulka kuuluvad kõik puitu mittesisaldavad metsasaadused;
 • kes on nimetatud toodete ja saaduste töötlejana ja turustajana tegutsenud vähemalt taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud ühe majandusaasta;
 • kelle nimetatud oma töödeldud toodete ja saaduste turustamisest saadud müügitulu kas koos või eraldi moodustas taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal üle 50% kogu müügitulust.

 

 Toetuse taotleja peab olema tegelenud nii eelpool nimetatud toodete ja saaduste töötlemise kui turustamisega, ainult turustamisega tegelev ettevõtja toetust taotleda ei saa.

Suurettevõtjaks loetakse ettevõtja, kellel oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähem kui 750 töötajat ja kelle müügitulu nimetatud majandusaastal oli väiksem kui 200 miljonit eurot.

Ettevõtja määratlemise aluseks mikro- ja väikese või  keskmise suurusega ettevõtjaks on Euroopa Komisjoni määruse nr 800/2008 artikli 2 punkt 7. Nimetatud punkt viitab omakorda määruse lisale 1, mille artiklis 2 on toodud ettevõtete kategooriatele vastavad töötajate arvud ja rahalised piirmäärad.

Mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) kategooriasse kuuluvad ettevõtted, millel on vähem kui 250 töötajat ja mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot.

VKEde kategoorias loetakse väikesteks need ettevõtted, mis annavad tööd vähem kui 50 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot. Mikroettevõteteks loetakse need ettevõtted, mis annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot.

Lisaks sätestab meetme määrus rida nõudeid, millele taotleja peab vastama:

 • taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või selle võla tasumine on ajatatud, ajatamise korral peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt;
 • taotleja kohta ei ole taotluse esitamise tähtpäevale järgneva päeva seisuga karistusregistrisse kantud karistusandmeid turuinfo esitamise, toidu- ja söödaohutuse, looma- ja taimetervise, loomade heaolu, tarbijakaitse ning keskkonnanõuete rikkumise eest;
 • taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjekti kohta toetust riigieelarvest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi.

Toodud nõuete loetelu ei ole täielik. Täpsemalt palume taotlejale kehtestatud nõuetega tutvuda meetme määrusest.

Toetust võib taotleda järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub Eestis: 

 1. Toiduainete ja sööda töötlemiseks vajaliku seadme ja tehnoloogia ostmine, paigaldamine ja rakendamine;
 2. Toiduainete ja sööda töötlemiseks vajaliku lao- või tootmishoone laiendamine ja rekonstrueerimine «Ehitusseaduses» sätestatud tingimustel ja korras;
 3. Toiduainete ja sööda töötlemiseks vajaliku lao- või tootmishoone ning selle juurde kuuluva rajatise püstitamine «Ehitusseaduses» sätestatud tingimustel ja korras;
 4. Toiduainete ja sööda töötlemiseks vajaliku tarkvara ning info- ja sidetehnoloogilise seadme ostmine, paigaldamine ja rakendamine;
 5. Toiduainete ja sööda või toiduks ja söödaks mittekasutatavate põllumajandustoodete töötlemiseks vajaliku puhastusseadme osaks oleva seadme ostmine, paigaldamine ja rakendamine ning puhastusseadme osaks oleva rajatise püstitamine, laiendamine ja rekonstrueerimine «Ehitusseaduses» sätestatud tingimustel ja korras;
 6. Toiduks või söödaks mittekasutatavate põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemiseks vajaliku seadme ja tehnoloogia ostmine, paigaldamine ja rakendamine.

Suurettevõtja võib toetust taotleda üksnes toiduainete ja sööda töötlemiseks vajaliku seadme ja tehnoloogia ostmiseks, paigaldamiseks ja rakendamiseks, kui kavandatava investeeringu tulemusena suureneb kõrgema töötlemisastmega ja lõpptarbijale suunatud toodete osakaal ettevõtja kogutoodangus ning eksporditavate toodete mahus. Toetusel peab olema komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 8 lõike 3 kohaselt investeeringu tegemisele ergutav mõju.

Mittepuiduliste metsasaaduste töötlemise korral võib toetust taotleda üksnes mikroettevõtja.

Toetust saab taotleda ka  kasutatud seadmete ostmiseks. Tegevus  on abikõlblik, kui taotleja on mikro-, väikese- või keskmise suurusega ettevõtja, antud seadme ostmiseks ei ole varem saadud EL-i, siseriiklikku või välisabi toetust või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi.  Samuti ei tohi seadme hind ületada selle turuväärtust ega samaväärse uue seadme hinda ja  ostetav kasutatud seade ei tohi olla  toodetud rohkem kui kolm aastat tagasi.

Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

Kõikide lubatud tegevuste kohta kehtestatud nõuetega palume tutvuda meetme määrusest.

Taotleja peab investeeringuobjekti kohta esitama vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile, kui selle käibemaksuta maksumus ületab 30 000 eurot. Kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 30 000 eurot või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse pakkuja, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse.

Kui taotleja ei ole saanud nõutud arvu hinnapakkumusi, peab ta seda täiendavalt põhjendama. Kui taotleja ei ole valinud odavaimat hinnapakkumust, peab ta samuti tehtud valikut põhjendama.

Hinnapakkumusel peab iga tegevuse ja investeeringuobjekti hind olema eraldi välja toodud.

Kui taotleja taotleb toetust ehitise rekonstrueerimiseks või kasutatud seadme ostmiseks, peab investeeringuobjekti hinnapakkumus sisaldama ka uue samaväärse ehitise püstitamise või uue seadme hinda.

Tagasi algusse...

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Toetust antakse mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjale kuni 50% ja suurettevõtjale kuni 25% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on kogu arengukava programmiperioodi jooksul 1 920 000 eurot.

Tootmishoone püstitamiseks toetuse taotlemise korral on toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kogu arengukava programmiperioodi jooksul 640 000 eurot.

Käesoleva taotlusvooru eelarve on 6 000 000 eurot, sellest mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjast taotlejate esitatud nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks vähemalt 4 800 000 eurot.

Tagasi algusse...

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust.

Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, hindab PRIA taotlusi lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel enne taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist. Sellisel juhul koostab PRIA hindamistulemuste alusel taotluste paremusjärjestuse ja kontrollib nõuetele vastavust taotluse puhul, mis kuuluks rahuldamisele paremusjärjestuse kohaselt.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise  otsuse 100 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

Toetuse saaja peab toetuse väljamaksmiseks kuue kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest teostama kavandatavast investeeringust osa, mis moodustab vähemalt 25% kavandatava investeeringu maksumusest ja esitama selle tegemist tõendavad dokumendid. Ülejäänud investeeringu ja selle tegemist tõendavad dokumendid tuleb esitada kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2014. aastal. Investeeringu tegemist tõendavad dokumente saab toetuse saaja esitada kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta.

PRIA kannab toetusraha toetuse saaja või kapitalirendi puhul kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste investeeringut tõendavate dokumentide saamisest.

Alates 13.06.2011 on toetuse saajal võimalik taotleda tegevuse elluviimise rahastamist enne kulutuste tegemist. Toetatava tegevuse elluviimist võib rahastada enne töö, teenuse või kauba eest tasumist, kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne ning tehtud töö või osutatud teenus on lõpetatud või müüdud kaup on üle antud ning toetuse saaja on need vastu võtnud ja nende eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa. Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata kapitalirendi puhul.

Tagasi algusse...

LISAINFO JA KONTAKT


Lisainfot saab PRIA investeeringutoetuste infotelefonil  737 7678 või e-posti vahendusel aadressil  info@pria.ee.

 

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner