Lisatud: 12. aprill 2011

Viimati muudetud: 23. jaanuar 2013

A A A
Prindi

Ühtne pindalatoetus, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendav otsetoetus 2011

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood algab 2. mail 2011 ja kestab kuni 23. maini 2011. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 24. maist kuni 15. juunini 2011. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinenud tööpäeva kohta.

 

Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

 


 

EESMÄRK
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika  raames välja makstavate pindalapõhiste otsetoetuste eesmärkideks on:

 • hüvitada täiendavaid kulutusi, mis on põhjustatud põllumajandusliku tootmise eripärast, kuna suurt osa põhivarast kasutatakse perioodiliselt (keskmiselt 2-3 kuud aastas) ja mis halvendab oluliselt konkurentsivõimet ning majanduslikke võimalusi;
 • maade hooldamise kulude hüvitamine, kuna tuleviku vajadusi ja toiduainete nõudluse kasvu arvestades on vaja säilitada põllumaade viljakus.

  Tagasi algusse

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood algab 2. mail 2011 ja kestab kuni 23. maini 2011. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 24. maist kuni 15. juunini 2011. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinenud tööpäeva kohta.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Erandkorras võetakse taotlusi vastu ka laupäeval, 14. mail kl 8.30-15.00.

Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Samal ajavahemikul saab pindalatoetuste taotlust esitada ka e-PRIA kliendiportaali vahendusel aadressil https://epria.pria.ee/epria/. Täpsem info e-PRIA kohta www.pria.ee/epria

  Tagasi algusse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Pindalapõhiste otsetoetuste menetlemise aluseks on Põllumajandusministri 24.03.2010. aasta määrus nr 36 "Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord".

Ühtset pindalatoetust ja täiendavaid otsetoetusi saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta isikuteühendus, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut.

 

Ühtne pindalatoetus:

 • saab taotleda vähemalt 1,00 hektarile toetusõiguslikule maale;
 • ühtse pindalatoetuse taotlemisel loetakse üheks põlluks samal massiivil kõrvuti asuvad toetusõiguslikud põllud ka siis, kui need vastavad selle toetuse nõuetele ehk moodustavad ühtse kultuurigrupi ja kokku moodustavad vähemalt 0,30 ha;
 • põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse;
 • põllukultuurid peavad olema külvatud hiljemalt 15. juuniks;
 • rohumaad peavad olema niidetud või karjatatud enne 31. juulit,  niide peab olema koristatud või hekseldatud;
 • põllumajandusmaa, millele toetust ei taotleta, peab olema hooldatud, kasutades selliseid agrotehnilisi võtteid, mis välistavad ebasoovitava taimestiku ulatusliku leviku;
 • hariliku kanepi kasvatamisel tuleb kinni pidada esitatavatest nõuetest (vt „Abiks taotlejale");
 • lühikese raieringiga madalmetsa kasvatamisel tuleb kinni pidada esitatavatest nõuetest (vt „Abiks taotlejale");
 • põldudel tehtud tööd peavad olema kantud põlluraamatusse;
 • taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises (vt „Abiks taotlejale").

 

Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus:

 • tootmise kohustusest lahti seotud toetus, mida saab taotleda määratud toetusõiguse alusel;
 • toetusõiguse määramise aluseks on taotlejale 2006. aasta põllumajanduskultuuri ja/või 2008. aasta põllukultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud toetusõiguslike põllukultuuride hektarite arv;
 • toetust ei määrata taotlemisaastal ühtse pindalatoetuse toetusõiguslike hektarite arvust suuremale pinnale.

 

Heinaseemne täiendav otsetoetus:

 • tootmise kohustusest lahti seotud toetus, mida saab taotleda määratud toetusõiguste alusel;
 • toetusõiguse määramise aluseks on taotlejale 2006. aastal põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud toetusõiguslike heinaseemne kultuuride ja 2006. aastal TTI poolt põldtunnustatud heinaseemnekultuuride põldude hektarite arv;
 • taotleja jätkab põllumajanduslikku tegevust, kasvatades oma majapidamises kas ühe loomühiku jagu põllumajandusloomi või hoides korras vähemalt ühte hektarit maad.

 

Mida peab veel silmas pidama taotlust täites:

 • 2005. aastast alates tuleb taotlusele märkida kogu põllumajanduslik maakasutus, mida taotlejal on õigus kasutada;
 • taotleja peab taotlusele märkima kõik vähemalt 0,3 ha suurused põllud, mille kohta toetust ei taotleta ja ka need vähemalt 0,3 ha põllud, mis ei ole kantud PRIA põllumassiivide registrisse;
 • põllumajandusmaa kohta, mis ei asu PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal, millele on märgitud põllu piirid ja põllu number;
 • kõik põllud, mida taotleja kasutab ning mis on märgitud taotlusele, peavad olema  nõuetekohaselt hooldatud;
 • 2006. aastast alates peab ühtse pindalatoetuse taotleja säilitama või suurendama 2005. aastal pindalatoetuste taotlusel märgitud püsirohumaa pindala;
 • 2007. aastast alates loetakse püsirohumaa säilinuks ka juhtudel, kui taotleja taotleb oma püsirohumaa säilitamise kohustusega hõlmatud maale poollooduslike koosluste hooldamise toetust ja täidab seal nimetatud toetuse tingimusi;
 • püsirohumaa pind võib väheneda selle metsastamise tõttu.

 

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 15. juunini 2011 ehk viimase külvikuupäevani. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

 Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA peadirektor halduskontrollide tulemusi arvestades. Otsus vormistatakse peadirektori käskkirjaga hiljemalt 1. detsembriks 2011. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuni 2012.

 Tagasi algusse

 

LISAINFO JA KONTAKT
Küsimuste korral palume pöörduda: tel 737 7679

Tagasi algusse

 

 

TOETUSTE LISAMATERJALID

Juriidilised alused
Seotud valdkondade uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike