Lisatud: 17. september 2015

Viimati muudetud: 17. oktoober 2016

A A A
Prindi

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.3.2)

 

Taotlusvoorus 05. oktoobrist kuni 12. oktoobrini 2015 esitati toetuse saamiseks 49 avaldust. Taotletud toetuse kogusumma oli 8 443 577 eurot. PRIA teeb taotluste osalise või täieliku taotluse rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul taotlusteesitamise tähtpäevast arvates, 17. veebruariks 2016.

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse liigi 4.3 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid”  alaliik.

Meetme „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus“ eelarve 2015 aasta taotlusvoorus on 6 miljonit eurot.

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetust antakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:Eesmärk

Vastuvõtu aeg ja –koht

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused

Toetuse määr ja suurus

Toetuse määramine ja väljamaksmine

Lisainfo ja kontakt
 

EESMÄRK

Toetuse üldeesmärk on maatulundusmaa viljelusväärtuse suurendamine ja sihtotstarbelise kasutuse tagamine korrastatud kuivendussüsteemide ja juurdepääsuteede kaudu.

Spetsiifilisteks eesmärkideks on põllu- ja erametsamajanduse tootmistingimuste tasakaalustamine erinevates maapiirkondades, vähendades ebasoodsast veerežiimist tingitud põllumajandustootmise riske ja suurendades erametsa tootlikkust. Eesmärkideks on veel üleujutusohtude vähendamine ja eesvoolude isepuhastamisvõime suurendamine, hajukoormuse leviku vähendamine ning maaparanduse ühistegevuse arendamine, mis aitab terviklikult maaparandussüsteeme korrastada.

 

Tagasi algusesse...

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu 05. oktoobrist kuni 12. oktoobrini 2015.a.

Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Narva mnt 3, Tartu 51009.

Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil info@pria.ee.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised leiate PRIA kodulehelt http://www.pria.ee/et/Registrid/Toetuste_register. Andmete registrisse kandmise avalduse palume  esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusesse...

 TOETUSE ANDMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri  29. juuli 2015 määrusega nr 76 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus.

Metsamaal paikneva reguleeriva võrgu ning selle toimimiseks vajalike rajatiste ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks ning metsamaale juurdepääsutee ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks antav toetus on vähese tähtsusega abi.

 

Vähese tähtsusena antava abi summa kokku ettevõtja ja taotleja (maaparandusühistu ja muu mittetulundusühingu) ettevõtjast liikme kohta ei või ületada kokku 200 000 eurot jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul. Ettevõtja peab kontrollima enda vähese tähtsusega abi andmeid.

 

Toetuse taotlejaks on:

  • Ettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi moodustas mõlemal taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 50% kogu müügitulust;
  • Ettevõtja, kelle omandis on metsamaad;
  • Metsaühistu, kui toetatav tegevus vastab tema põhikirjalisele eesmärgile
  • Maaparandusühistu oma tegevuspiirkonnas, kui toetatav tegevus vastab tema põhikirjalisele eesmärgile
  • MTÜ meetme määruse §5 lg 1 p 2 nimetatud tegevuste puhul, kui toetatav tegevus vastab tema põhikirjalisele eesmärgile

 

Toetatavateks põhitegevusteks on:

1) maaparanduslikud tegevused –kuivendussüsteemi kuuluva hoone püstitamine või rajatise rajamine, nende rekonstrueerimine või uuendamine;

2) juurdepääsu tagamine – põllumajandus- ja erametsamaale ning põllumajanduslikule tootmishoonele juurdepääsutee ehitamine või rekonstrueerimine

 

Toetatava tegevuse osaks võivad olla ka kavandatava tegevusega seotud ettevalmistavad tööd, mille hulka arvatakse:

  • asjakohased projekteerimis- ja uurimistööd;
  • ehitusprojekti ekspertiisi tegemine;
  • maaparandussüsteemi uuendustöödekorral uuendustööde kava ja selle alusel lisa 2 kohaselt koostatud maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõte;
  • keskkonnamõju hindamisega seotud tegevused, kui seda on ehitusloa andja projekteerimistingimustes ette näinud;
  • ehitusgeoloogiline ja geodeetiline töö

 

Ettevalmistavad tööd peavad olema tehtud ja nende kohta peab olema arve väljastatud enne, kui taotleja esitab taotluse toetuse taotlemiseks. 

 

Tagasi algusesse...

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Toetuse määr ja suurus on erinev sõltuvalt toetatavast tegevusest. Toetuse määrad ja suurused on täpsemalt välja toodud meetme määruses § 11.

Tagasi algusesse...

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

 Taotlusi hinnatakse sihtgruppide kaupa määruse lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 19. veebruariks 2016.

 

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist.

Siit leiad juhised, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

Tagasi algusesse...

 LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus, Narva mnt 3,  investeeringutoetuste info tel 737 7678, e-post info@pria.ee

Tagasi algusesse...

 

 

Seotud valdkondade uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner