Lisatud: 11. september 2015

Viimati muudetud: 17. oktoober 2016

A A A
Prindi

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks (MAK 2014-2020 meede 4.3.1)

Taotlusvoorus 05. oktoobrist kuni 12. oktoobrini 2015 esitati toetuse saamiseks 17 avaldust. Taotletud toetuse kogusumma oli 886 742 eurot. PRIA teeb taotluste osalise või täieliku taotluse rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtpäevast arvates, 07. jaanuariks 2016.

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse liigi 4.3 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid”  alaliik.

Toetuse eelarve käesoleval aastal on 0,9 miljonit eurot. Toetust makstakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

EESMÄRK

 

Käesoleva investeeringutoetuse üldeesmärk on maatulundusmaa viljelusväärtuse suurendamine ja sihtotstarbelise kasutuse tagamine korrastatud kuivendussüsteemide kaudu. Investeeringutoetuse spetsiifiline eesmärk on parandada riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude tehnilist ja ökoloogilist seisukorda.

 

  Tagasi algusesse...

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

 

Taotlusi võetakse vastu 05. oktoobrist kuni 12. oktoobrini 2015.a.

 

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt. Digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil info@pria.ee. Taotleja võib esitada mitu taotlust.

 

Tagasi algusesse...

 

 TOETUSE ANDMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

 

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri  8. juuni määrusega nr 63 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks.

 

Toetuse taotlejaks on Põllumajandusamet. Maaparandusseaduse § 46 lõike 1 punkti 3 kohaselt korraldab ühiseesvooludel maaparandushoidu Maaeluministeeriumi valitsemisalas tegutsev Põllumajandusamet.

 

Toetust võib taotleda maaparandusseaduse § 46 lõike 4 alusel Vabariigi Valitsuse 03.01.2006 korraldusega nr 1 „Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu" kehtestatud loetelus oleva ühiseesvoolu või selle osa uuendamiseks.

 Tagasi algusesse...

 

 TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

 

Toetuse määr on 100% abikõlblike kulude maksumusest.

Toetuse maksimaalsuurust määruses ei sätestata, kuna see sõltub toetuse aastasest eelarvest.

 

Tagasi algusesse...

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

 

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

 

Taotlusi hinnatakse määruses toodud hindamiskriteeriumite alusel.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 07 jaanuariks 2016.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist.

Siit leiad juhised, kuidas tähistada toetust saanud objekte.Tagasi algusesse...

 

LISAINFO JA KONTAKT

 

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus, Narva mnt 3,  investeeringutoetuste info tel 737 7678, e-post: info@pria.ee

 

Tagasi algusesse...

 

Seotud valdkondade uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus