Lisatud: 06. veebruar 2012

Viimati muudetud: 14. mai 2013

A A A
Prindi

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK meede 2.3.5) 2012

  

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood algab 2. mail 2012 ja kestab kuni 21. maini 2012. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 15. juunini 2012. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinenud tööpäeva kohta.

Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


EESMÄRK

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse (edaspidi PLK) eesmärk on tagada Natura 2000 aladel asuvate poollooduslike koosluste soodne seisund.

 

  Tagasi algusse

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood algab 2. mail 2012 ja kestab kuni 21. maini 2012. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 15. juunini 2012. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinenud tööpäeva kohta.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Erandkorras võetakse taotlusi vastu ka laupäeval, 12. mail kl 8.30–15.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Samal ajavahemikul saab pindalatoetuste taotlust esitada ka e-PRIA kliendiportaali vahendusel aadressil https://epria.pria.ee/epria/. Täpsem info e-PRIA kohta www.pria.ee/epria.

Tagasi algusse 

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Taotlejad, kes võtsid kohutuse 2007. või 2008. a, saavad pikendada oma kohustust kuni 20. maini 2014. a. Sellised taotlejad uut 5-aastast kohustust alustada ei saa. Kohustuse pikendamiseks tuleb esitada vorm MT60. Uut 5-aastast PLK kohustust saab 2012. a alustada taotleja, kellel puudub kehtiv kohustus.

Taotlejad, kes võtavad endale 2012. a. alates 5-aastase PLK kohustuse, saavad kohustust vähendada algse kohustusega võrreldes kuni 10% (EK määrus 1974/2006 art 44 lg 3 lõik 2).

Toetust võib taotleda füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus.

 • Toetust saab taotleda keskkonnaregistrisse kantud vähemalt 0,10 ha suuruse poolloodusliku koosluse või selle osa kohta, mis asub Natura 2000 alal.
 • Poollooduslik kooslus, mille kohta toetust taotletakse, peab olema niitmise või karjatamise teel hooldatav ja sellel peab olema kohapeal visuaalselt tuvastatav piir.
 • Pindalatoetuste taotlusele (vormid PT50 ja PT50A) tuleb märkida kõik taotleja kasutuses olevad vähemalt 0,30 ha suurused põllud, mille kohta toetust ei taotleta ja ka need vähemalt 0,30 ha suurused põllud, mis ei ole kantud PRIA põllumassiivide registrisse.
 • Keskkonnaregistris on alasid, mis võivad olla kantud ka PRIA põllumassiivide registrisse. Sellisel juhul peab jälgima, et PLK toetust ei või taotleda sellise maa kohta, millele taotletakse teisi pindalapõhiseid toetusi: ühtset pindalatoetust, ebasoodsamate piirkondade toetust, keskkonnasõbraliku majandamise toetust, mahepõllumajandusliku tootmise toetust, Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antavat toetust või Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antavat toetust. Samuti ei või toetust taotleda ala kohta, mille hooldamise kohta taotletakse loodushoiutoetust või mille puhul hüvitatakse „Looduskaitseseaduse“ § 22 punktis 3 nimetatud tegevuse korraldamise käigus poolloodusliku koosluse hooldamisest tulenevad lisakulud ning saamata jäänud tulu.
 • Kogu majapidamise põllumajandusmaal peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid ning väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid.
 • Kogu majapidamises tuleb täita baas- ja täiendavaid nõudeid.

Kuna enamasti moodustavad poollooduslikud kooslused looduskaitseliselt väärtusliku terviku üksnes koos seal olevate maastikuelementidega, s.h pärandkultuuri objektidega, ei arvata neid kõiki PLK toetuse puhul toetusõigusliku maa hulgast välja.

PLK pindalast arvatakse siiski maha poollooduslikul kooslusel paiknev üle 0,01 ha suuruse maa-ala pindala, millel põllumajanduslik tootmine ei ole võimalik (puudegrupp, kivihunnik jne) ja üle 2 m laiune maastiku joonelement (kraav, hekk, kiviaed jmt), välja arvatud juhul, kui nende olemasolu on seotud traditsioonilise põllumajandusliku tegevusega või Maaelu Arengukavas sätestatud toetuse eesmärkide saavutamisega (tagada Natura 2000 aladel asuvate poollooduslike koosluste soodne seisund). Toetusõigusliku pinna hulka ei arvata:

 • veega piirnevat rannaala (liivane või kivine maa), kus rohttaimede osakaal koosluses on alla 50%;
 • põõsastikku või metsatukka (ei kehti keskkonnaregistris arvele võetud looniitude, kadastike, puisniitude ja puiskarjamaade puhul);
 • keskkonnaregistris arvele võetud looniitude, kadastike, puisniitude ja puiskarjamaade koosluse osa, kus pole tuvastatav rohukamara olemasolu;
 • tehisobjekte (hooned, kivihunnikud, tehisveekogud jne, välja arvatud looduskaitselistel eesmärkidel rajatud objektid nagu kõretiik ja PLK määruses märgitud kinnismälestised ja pärandkultuuri objektid).

Tagasi algusse 

 

TOETUSE TAOTLEMINE

 

Toetuse taotlemiseks ja kohustuse jätkamise kinnitamiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada järgmised dokumendid:

 • vorm PT50 (pindalatoetuste taotlus). Vorm PT50 tuleb esitada ka juhul, kui taotleja kasutuses pole muud maad peale poollooduslike koosluste;
 • vorm PT50A (pindalatoetuste taotluse põldude loetelu). Vorm PT50A tuleb esitada juhul, kui taotleja kasutuses on põllumajandusmaad, mille kohta ei taotleta ühtegi pindalapõhist toetust;
 • põllumassiivi kaart, millele on märgitud pindalatoetuste taotluse põldude loetelul loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal.

Teisel kohustuseaastal kannab toetuse saaja PRIA-le esitatavale kaardile kaitstavad looduse üksikobjektid, kinnismälestised ja pärandkultuuri objektid;

 • nõuetele vastavuse küsimustik;
 • Keskkonnaameti (edaspidi KA) poolt kinnitatud vorm MT68 (poollooduslike koosluste loetelu);
 • KA poolt kinnitatud poolloodusliku koosluse kaart, millel on märgitud selle poolloodusliku koosluse number ja piir, mille kohta toetust taotletakse;
 • vorm MT60 (kinnitus põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse võtmise kohta ja kinnitus kohustuse pikendamise kohta), millega taotleja kinnitab 2007. või 2008. a võetud PLK kohustuse pikendamist 20. maini 2014;
 • teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta koos koosluste loetelu ja poollooduslike koosluste kaartidega, kui kohustusealused pinnad on koos kohustusega teiselt taotlejalt üle võetud;

 

Vorm MT68 tuleb enne PRIA-le esitamist esitada KA-le kinnituse saamiseks. Taotlusi saab KA regioonile kinnitamiseks esitada 02. aprillist - 21. maini 2012. a.

 

Taotleja, kes võtab 2012. a esmakordselt PLK kohustuse, esitab PRIA-le taotluste vastuvõtuperioodil lisaks eelpool nimetatud dokumentidele:

 • vormi MT60 (kinnitus põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse võtmise kohta ja kinnitus kohustuse pikendamise kohta), millega taotleja kinnitab PLK toetuse 5-aastase kohustuse võtmist ja kõigi toetuse saamise nõuete täitmist;
 • avalduse oma andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui taotleja andmed ei ole sinna varem kantud.

Kui pärast toetuse taotluse esitamist läheb kogu põllumajanduslik majapidamine ühelt omanikult üle teisele, on võimalik toetuse maksmine uuele omanikule. Selleks peab põllumajandusliku majapidamise üle võtnud isik ülevõtmisperioodil esitama PRIA-le majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotlema toetuse maksmist, esitades soovitusliku vormi „Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetus(t)e maksmiseks“. Lisaks eelpool nimetatud dokumentidele peab ülevõtja PRIA-le esitama ka põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007-2013“ lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta. Ülevõtmisperioodiks on 22. mai kuni 1. september.

Ülevõtmise puhul antakse kõik üleandja toetuse taotlemisega kaasnevad õigused ja kohustused ülevõtjale.

Tagasi algusse 

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

 

PRIA teeb taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 25. jaanuariks 2013. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2013. a. 

Toetuse määr ühe hektari puisniidu kohta on 238,07 EUR aastas. Toetuse määr muu poolloodusliku koosluse ühe hektari kohta on 185,98 EUR aastas.

PLK toetus on üks neljast põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetmest, millele on  Euroopa Nõukogu määruse 1698/2005 lisas sätestatud maksimaalne suurus hektari kohta:

 • üheaastaste kultuuride hektari kohta 600 € (siia gruppi arvestatakse teraviljad, õli- ja kiukultuurid, muud tehnilised kultuurid, kaunviljad, rühvelkultuurid, köögiviljad ja mustkesa);
 • mitmeaastaste kultuuride hektari kohta 900 € (siia gruppi arvestatakse kõik ravim-ja maitsetaimed, maasikad ning viljapuu- ja marjaaiad);
 • muu maakasutuse puhul 450 € (siia gruppi arvestatakse kõik PR, LR, P+heintaimed ja PLK maad).

 

Kui taotleja ületab toetust taotledes hektari kohta makstavat maksimaalset piirmäära, siis ületava osa eest taotlejale toetust ei maksta. Oluline on siinjuures märkida, et hektari kohta makstavat toetust vaadatakse kokku kogu taotletud põllumajandusliku keskkonnatoetuse peale (keskkonnasõbraliku majandamise toetus, mahepõllumajandusliku tootmise toetus, poolloodusliku koosluse hooldamise toetus ja kohalikku sorti taimede ("Sangaste" rukis) kasvatamise toetus)

 

Näide:

Taotleja esitas 2011. aastal pindalatoetuste taotluse, millel taotles 5,00 ha püsirohumaale mahepõllumajandusliku tootmise toetust (edaspidi MAH) ja 10,00 ha-le nisu-le MAH toetust ning keskkonnasõbraliku majandamise toetust põhitegevuse nõuete järgimise eest (edaspidi KSMP). Lisaks taotles taotleja toetust 200-le mahepõllumajanduslikult tunnustatud mesilasperele.

 

5,00 ha*76,69 EUR = 383,45 EUR (MAH)

10,00 ha*119,20 EUR = 1 192,00 EUR (MAH)

10,00 ha * 35,15 EUR = 351,50 EUR (KSMP)

200 mesilasperet*31,96 = 6 392,00 EUR

Kokku taotles taotleja toetust 383,45+1192,00+351,50+6 392,00 = 8318,95 EUR

 

Vastavalt Euroopa Nõukogu määrusele 1698/2005 oleks taotlejal õigus saada maksimaalselt toetust:

5,00 ha*450 EUR = 2 250,00 EUR

10,00 ha*600 EUR = 6 000,00 EUR

Kokku oleks taotleja õigus saada 2250,00+6000,00 = 8250,00 EUR

Kuna taotlejale määratav toetussumma ületab EK määrusega ettenähtud maksimaalset hektari kohta makstavat summat, siis makstakse taotlejale toetust summas 8 250,00 EUR ja seda ületavas osas, so 8318,95-8250,00 = 68,95 EUR taotlejale toetust ei maksta.

 Tagasi algusse 

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonilt 737 7679.

Juriidilised alused
Seotud valdkondade uudised

Maaeluminister Arvo Aller osales 27. jaanuaril Brüsselis ELi põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil, kus arutati Euroopa roheleppe ja ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) üleminekumääruse küsimusi ning tutvustati Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Horvaatia tööplaani alanud eesistumise ajaks.

Kõik uudised »

Seotud valdkondades avatud taotlusvoorud

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner