Lisatud: 28. juuni 2013

Viimati muudetud: 11. märts 2014

A A A
Prindi

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2) 2013

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist põllumajandusliku majapidamise sisseseadmisel.

Taotlusi võeti vastu 29. juulist kuni 12. augustini  2013. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes ja ka elektrooniliselt PRIA kliendiportaali e-PRIA vahendusel.

Kokku esitati 230 taotlust summas 8,9 mln eurot. Meetme eelarve on 4 mln eurot. Kuna taotluste summa ületab meetme eelarvet, toimub enne toetuse määramist kõigi taotluste hindamine meetme määruse lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel. Seejärel kontrollitakse tekkinud paremusjärjestuses meetme eelarve ulatuses taotlejate ja taotluste nõuetele vastavust. Toetus määratakse kõigile taotlustele, mis mahuvad paremusjärjestuses meetme eelarve piiridesse ja vastavad nõuetele.

Toetuse määramise või mittemääramise otsused tehakse 70 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast ehk  19. novembriks 2013 a. Otsused saadetakse kõikidele taotlejatele kirjalikult PRIA kliendiregistris oleval postiaadressil ning samuti on need nähtavad e-PRIA portaalis.  Palun veenduge, et kliendiregistris teie kohta käivad andmed on korrektsed! Kõige mugavamalt ja kiiremini on võimalik kliendiandmeid vaadata ja muuta e-PRIA portaalis https://epria.pria.ee/epria/ .
e-PRIA kasutamise juhendid leiate PRIA kodulehel aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid.

 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt

 


TOETUSE EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist põllumajandusliku majapidamise sisseseadmisel, millega kaasneb põlvkondade vahetusele kaasaaitamine ning noortele tööhõivevõimaluste laiendamine põllumajandussektoris.

Tagasi algusesse

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu 29. juulist kuni 12. augustini 2013. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes.
PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Samuti on võimalik esitada taotlust PRIA kliendiportaali e-PRIA vahendusel https://epria.pria.ee/epria
Maakondlikes teenindusbüroodes taotluse esitamise aega saab eelnevalt kokku leppida ja registreerida kõikidele vastuvõtmise perioodi päevadele infotelefonil  737 7678, samuti PRIA maakondlikus teenindusbüroos kohapeal ning internetipõhises eelregistreerimise süsteemis.

Paberkandjal taotluse esitamisel tuleb taotlus esitada kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgsesse PRIA maakondlikku teenindusbüroosse.

Enne taotluse esitamist tuleb taotlejal saata PRIAle eraldi vormikohane avaldus ja äriplaan elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus aadressile andmed@pria.ee, välja arvatud juhul, kui taotlus esitatakse e-PRIA kaudu.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAle taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on võimalik puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul - taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotuste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevad puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusesse

 

 TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust saab taotleda põllumajandusliku tegevusega alustav füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) või ühe või mitme füüsilisest isikust osanikuga osaühing, kes

  • Taotluse esitamise ajal peab olema noorem või osaühingu puhul peavad kõik osanikud ja juhatuse liikmed olema nooremad kui 40 aastat.
  • FIE ega osaühingu ükski osanik ei tohi taotluse rahuldamise hetkeks olla tegelenud põllumajandusliku majandustegevusega üle 18 kuu.
  • FIE-l või osaühingu kõigil osanikel ja juhatuse liikmetel peab olema vähemalt kaheaastane põllumajandusalane töökogemus ja põllumajandusalane keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus või "Kutseseaduse" § 4 lõikes 4 nimetatud "Kvalifikatsiooniraamistiku" kolmas kutsetase. 

Taotlejal on võimalus põllumajandusalase töökogemuse, hariduse või kutsekvalifikatsiooni puudumise korral omandada need 36 kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.

Äriplaanis toodud põllumajandusmaa peab olema taotleja omandis või peab ta kasutama seda muul õiguslikul alusel. Põllumajandusmaa rentimise puhul tuleb taotlemisel esitada taotluse esitamise aasta ja taotlemisele järgneva majandusaasta maarendilepingute ärakirjad. Veel on täiendavaid  nõudeid, mille kohta saab täpse info meetme määrusest; samuti kirjeldatakse neid juhendis "Abiks Taotlejale".

Toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks. Selleks kavandatud investeeringute rahaline maht kokku peab olema vähemalt 50% taotletava toetuse mahust. Toetust antakse ühe taotleja kohta kuni 40 000 eurot üks kord arengukava programmiperioodil. Taotluse esitamise aastale järgneva majandusaasta lõpuks peab taotleja müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist olema suurem kui 2 400 eurot ja peab moodustama taotluse esitamise aastale järgneval viiendal majandusaastal vähemalt 80% taotletud toetuse summast.

Abikõlbulikeks kuludeks loetakse ka kasutatud seadmete ja masinate ostuks tehtud kulud, juhul kui taotleja on mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja ja seade ei ole toodetud rohkem kui kolm aastat tagasi, selle ostmiseks ei ole kasutatud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi ning  seadme hind ei ületa selle turuväärtust ega ole uue samaväärse seadme hinnaga võrdne või sellest kõrgem.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste ja äriplaanide nõuetekohasust. Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab selle meetme taotlusvooru eelarve, hinnatakse taotlusi enne taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist lisas 4 kehtestatud hindamiskriteeriumide põhjal. Taotlusele antud hindepunktide alusel moodustub paremusjärjestus.

Hindamiskriteeriumid (määruse lisa 4) jagunevad A- ja B-osaks. Hindamiskriteeriumide A-osa hindab PRIA peadirektori moodustatud hindamiskomisjon ning B-osa hindab PRIA.  Taotluste paremusjärjestuse koostamiseks liidetakse nimetatud hindamiste tulemuste põhjal saadud hindepunktid kokku. Hindepunktid avalikustatakse taotlejate lõikes PRIA kodulehel pärast menetlustähtaja lõppu.

PRIA kannab toetusraha toetuse saaja arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.

Meetme eelarve 2013. aastal on 4 miljonit eurot.

Peale toetusraha saamist on toetuse saajale rida nõudeid, mida palume täpsemalt lugeda meetme määrusest.

Taotluse esitamise aastale järgneva kahe majandusaasta jooksul, kuid hiljemalt kahe kuu möödudes taotluse esitamise aastale järgneva teise majandusaasta lõppemisest arvates tuleb toetuse saajal  esitada PRIAle vormikohane teatis investeeringuga seotud kulude tegemise kohta.

Tagasi algusesse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, faks 737 1201, e-post info@pria.ee ning Põllumajadusministeeriumi koduleheküljel olevalt meetme 1.2 leheküljelt.

Tagasi algusesse



Seotud valdkondade uudised

Maaeluminister Arvo Aller osales 27. jaanuaril Brüsselis ELi põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil, kus arutati Euroopa roheleppe ja ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) üleminekumääruse küsimusi ning tutvustati Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Horvaatia tööplaani alanud eesistumise ajaks.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus