Lisatud: 16. juuni 2010

Viimati muudetud: 06. september 2011

A A A
Prindi

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2) 2010

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist põllumajandusliku majapidamise sisseseadmisel, millega kaasneb põlvkondade vahetusele kaasaaitamine ning noortele tööhõivevõimaluste laiendamine põllumajandussektoris.

Taotlusi võetakse vastu 17. augustist kuni 30. augustini  2010. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

 

 


 

 

EESMÄRK
Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa MAK logoPõllumajandusfondist (EAFRD) noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist põllumajandusliku majapidamise sisseseadmisel, millega kaasneb põlvkondade vahetusele kaasaaitamine ning noortele tööhõivevõimaluste laiendamine põllumajandussektoris.

Tagasi algusse...

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Taotlusi võetakse vastu 17. augustist kuni 30. augustini  2010. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik eelnevalt kokku leppida ja registreerida kõikidele vastuvõtmise perioodi päevadele infotelefonil  737 7678 ja samuti ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos kohapeal ning vastavas internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).
Taotlus tuleb esitada kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgsesse PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse.
Enne taotluse esitamist tuleb taotlejal saata PRIA-le eraldi vormikohane avaldus ja äriplaan elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus aadressile andmed@pria.ee
Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul - taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotuste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevad puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusse...

 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust saab taotleda põllumajandusliku tegevusega alustav füüsilisest isikust ettevõtja või ühe või mitme füüsilisest isikust osanikuga osaühing. Taotluse esitamise ajal peab füüsilisest isikust ettevõtja olema noorem või osaühingu puhul peavad kõik osanikud ja juhatuse liikmed olema nooremad kui 40 aastat. Füüsilisest isikust ettevõtja ega osaühingu ükski osanik ei tohi taotluse rahuldamise hetkeks olla tegelenud põllumajandusliku majandustegevusega üle 18 kuu. Füüsilisest isikust ettevõtjal või osaühingu kõigil osanikel ja juhatuse liikmetel peab olema vähemalt kaheaastane põllumajandusalane töökogemus ja põllumajandusalane keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus või "Kutseseaduse" § 4 lõikes 4 nimetatud "Kvalifikatsiooniraamistiku" kolmas kutsetase. Taotlejal on võimalus põllumajandusalase töökogemuse, hariduse või kutsekvalifikatsiooni puudumise korral omandada need 36 kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast. 

Lisaks peab äriplaanis toodud põllumajandusmaa olema taotleja omandis või kasutama seda muul õiguslikul alusel. Põllumajandusmaa rentimise puhul tuleb taotlemisel esitada taotluse esitamise aasta ja taotlemisele järgneva majandusaasta maarendilepingute ärakirjad. Veel on täiendavaid  nõudeid, mille kohta saab täpse info meetme määrusest ja samuti kirjeldatakse neid infomaterjalis Abiks Taotlejale.

Toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks. Põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks kavandatud investeeringute rahaline maht kokku peab olema vähemalt 50% taotletava toetuse mahust. Toetust antakse ühe taotleja kohta kuni 625 864 krooni  (40 000 eurot) üks kord arengukava programmiperioodil. Taotluse esitamise aastale järgneva majandusaasta lõpuks peab taotleja müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist olema suurem kui 37 552 krooni  (2 400 eurot) ja nimetatud müügitulu peab moodustama taotluse esitamise aastale järgneval viiendal majandusaastal vähemalt 80% taotletud toetuse summast.

Abikõlbulikeks kuludeks loetakse ka kasutatud seadmete ja masinate ostuks tehtud kulud juhul kui taotleja on mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja ja seade ei ole toodetud rohkem kui kolm aastat tagasi, selle ostmiseks ei ole kasutatud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi ning nimetatud seadme hind ei ületa selle turuväärtust ega ole uue samaväärse seadme hinnaga võrdne või sellest kõrgem.

Tagasi algusse...

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste ja äriplaanide nõuetekohasust. Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarve, moodustatakse enne taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist hindamiskomisjon, kes hindab taotlusi määruse lisas 4 kehtestatud hindamiskriteeriumide põhjal ning antud hindepunktide alusel moodustub paremusjärjestus.

PRIA kannab toetusraha toetuse saaja arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.

Meetme 1.2 hindamiskomisjoni poolt antud hindepunktid taotlejate lõikes avalikustatakse pria.ee koduleheküljel pärast menetlustähtaja lõppu.

Meetme eelarve 2010. aastal on 35 miljonit krooni.

Tagasi algusse...LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, faks 737 1201, e-post: info@pria.ee ning Põllumajadusministeeriumi koduleheküljel aadressil: http://www.agri.ee/index.php?id=35533

Tagasi algusse...

Seotud valdkondade uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike