Lisatud: 31. juuli 2009

Viimati muudetud: 13. veebruar 2012

A A A
Prindi

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2) 2009

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist põllumajandusliku majapidamise sisseseadmisel, millega kaasneb põlvkondade vahetusele kaasaaitamine ning noortele tööhõivevõimaluste laiendamine põllumajandussektoris.

 

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu 21. september kuni 12. oktoober 2009. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida infotelefonil  737 7678. Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).

 

NB! Investeeringutoetuste uue nõudena tuleb taotlejal lisaks PRIA-le esitatavale taotlusele eelnevalt saata PRIA-le vormikohane avaldus ja äriplaan elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus aadressil andmed@pria.ee


 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust saab taotleda põllumajandusliku tegevusega alustav füüsilisest isikust ettevõtja või ühe või mitme füüsilisest isikust osanikuga osaühing.  Taotluse esitamise ajal peab füüsilisest isikust ettevõtja olema noorem või osaühingu puhul peavad kõik osanikud ja juhatuse liikmed olema nooremad kui 40 aastat. Füüsilisest isikust ettevõtja ega osaühingu ükski osanik ei tohi taotluse rahuldamise hetkeks olla tegelenud põllumajandusliku majandustegevusega üle 18 kuu. Füüsilisest isikust ettevõtjal või osaühingu kõigil osanikel ja juhatuse liikmetel peab olema vähemalt kaheaastane põllumajandusalane töökogemus ja põllumajandusalane keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus või "Kutseseaduse" § 4 lõikes 4 nimetatud “Kvalifikatsiooniraamistiku” kolmas kutsetase. Taotlejal on võimalus põllumajandusalase töökogemuse, hariduse või kutsekvalifikatsiooni puudumise korral omandada need 36 kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.

 

Lisaks peab taotleja omandis olema põllumajandusmaa või kasutama seda muul õiguslikul alusel. Taotlemise esitamisel palume esitada ärakiri vastavatest dokumendidest, mis seda tõendavad.

 

Toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks. Põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks kavandatud investeeringute rahaline maht kokku peab olema vähemalt 50% taotletava toetuse mahust. Toetust antakse ühe taotleja kohta kuni 625 864 krooni üks kord arengukava programmiperioodil. Taotluse esitamise aastale järgneva majandusaasta lõpuks peab taotleja müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist olema suurem kui 37 552 krooni ja nimetatud müügitulu peab moodustama taotluse esitamise aastale järgneval viiendal majandusaastal vähemalt 80% taotletud toetuse summast.

 

Abikõlbulikeks kuludeks loetakse ka kasutatud seadmete ja masinate ostuks tehtud kulud.

 

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste ja äriplaanide nõuetekohasust. Nõuetele vastavaid taotlusi hinnatakse vastavalt määruses sätestatud hindamiskriteeriumitele ja moodustatakse paremusjärjestus. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse hiljamalt 90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.

PRIA kannab toetusraha toetuse saaja arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.

Meetme 1.2 hindamiskomisjoni poolt antud hindepunktid taotlejate lõikes avalikustatakse pria.ee koduleheküljel pärast menetlustähtaja lõppu.

 

 

LISAINFO JA KONTAKT

PRIA Investeeringutoetuste infotelefon: 737 7678

e-post: info@pria.ee

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike