Lisatud: 10. aprill 2012

Viimati muudetud: 03. aprill 2013

A A A
Prindi

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus 2012 (MAK meede 2.2)

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood algab 2. mail 2012 ja kestab kuni 21. maini 2012. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 15. juunini 2012. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinenud tööpäeva kohta.

 

Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

 


 

EESMÄRK
Toetuse eesmärgiks on hüvitada Natura 2000 aladel asuvate põllumajandusmaadel looduskaitseseadusest tulenevate kitsenduste ning linnudirektiivist ja elupaikade direktiivist tulenevate nõuete täitmiseks tehtud kulutusi ja saamatajäänud tulu.

Tagasi algusse

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood algab 2. mail 2012 ja kestab kuni 21. maini 2012. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 15. juunini 2012. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinenud tööpäeva kohta.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00. Erandkorras võetakse taotlusi vastu ka laupäeval, 12. mail kl 8.30–15.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Samal ajavahemikul saab pindalatoetuste taotlust esitada ka e-PRIA kliendiportaali vahendusel aadressil https://epria.pria.ee/epria/. Täpsem info e-PRIA kohta www.pria.ee/epria

Tagasi algusse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse menetlemise aluseks on põllumajandusministri 17. märtsi 2010. a määrus nr 32 „Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord"

  • Põld või põlluosa, millele toetust taotletakse, peab asuma vähemalt 0,3 ha suurusel Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldusega nr 615-k kinnitatud Natura 2000 võrgustiku alal. Kui põld asub ainult osaliselt Natura 2000 võrgustiku alal, tuleb selline põld Natura toetuse taotlemisel jagada kaheks erinevaks põlluosaks, märkides need põlluosad taotlusel ühtseks maa-alaks. Näide: Taotlejal on 0,50 hektari suurune põld, millest Natura 2000 võrgustiku alal asub 0,35 hektarit. Ta soovib sellele põllule taotleda ühtset pindalatoetust ja Natura põllu toetust. Natura põllu toetust on antud näite puhul õigus taotleda ainult 0,35 hektarile. Ühtset pindalatoetust võib taotleda ka teisele põlluosale pindalaga 0,15 ha, seega kokku 0,50 hektarile. Sellisel juhul tuleb taotlusele märkida üks 0,35 hektari suurune põlluosa (märkida sümbol „X" veergu 13) ja teine 0,15 hektari suurune põlluosa ning märkida maa-ala number.
  • Põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse;
  • Lühikese raieringiga madalmetsa kasvatamisel tuleb kinni pidada esitatavatest nõuetest (vt. Abiks taotlejale);
  • Põldudel tehtud tööd peavad olema kantud põlluraamatusse;
  • Taotleja peab täitma taotluse esitamise kalendriaasta jooksul kaitseala, hoiuala või püsielupaiga kaitsekorrast tulenevaid nõudeid.
  • Taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises (vt. Abiks taotlejale).

 

Mida peab veel silmas pidama taotlust täites:

  • 2005. aastast alates tuleb taotlusele märkida kogu põllumajanduslik maakasutus, mida taotlejal on õigus kasutada;
  • taotleja peab taotlusele märkima kõik vähemalt 0,3 ha suurused põllud, mille kohta toetust ei taotleta ja ka need vähemalt 0,3 ha põllud, mis ei ole kantud PRIA põllumassiivide registrisse;
  • põllumajandusmaa kohta, mis ei asu PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal, millele on märgitud põllu piirid ja põllu number;
  • kõik põllud, mida taotleja kasutab ning mis on märgitud taotlusele, peavad olema nõuetekohaselt hooldatud;

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 15. juunini 2012 ehk viimase külvikuupäevani. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määr on 32,08 eurot ühe hektari kohta aastas. Toetus määratakse 2013. aasta 1. maiks ja makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juunil 2013. aastal.

Tagasi algusse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni toetuse taotlemise ja nõuete kohta saab telefonilt 7377 679

Tagasi algusse

 

TOETUSE LISAMATERJALID

Juriidilised alused
bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus