Lisatud: 13. aprill 2011

Viimati muudetud: 23. jaanuar 2013

A A A
Prindi

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2.3.1) 2011

 

Selgituseks KSM taotlejatele, kes said PRIAlt järelpärimise: http://www.pria.ee/et/uudised/selgituseks_ksm_taotlejatele_kes_said_pria_jreleprimise.html

 

 

EESMÄRK

Keskkonnasõbraliku majandamise (edaspidi KSM) eest toetuse maksmise eesmärgid on järgmised:

 • soodustada keskkonnasõbralike majandamisviiside kasutuselevõttu ja jätkuvat kasutamist põllumajanduses, et kaitsta ja suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning kaitsta mulla- ja veeseisundit;
 • laiendada keskkonnasõbralikku planeerimist põllumajanduses;
 • tõsta põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust.

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusdokumente saab esitada 2. - 23. maini. Hilinenud taotluste vastuvõtmise aeg on 24. maist kuni 15. juunini 2011. a. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetust 1% iga hilinenud tööpäeva kohta. Pärast 15. juunit 2011. a esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Posti teel saadetud taotluse puhul loetakse taotluse esitamise ajaks postitempli kuupäev.

Samal ajavahemikul saab pindalatoetuste taotlust esitada ka e-PRIA kliendiportaali vahendusel aadressil https://epria.pria.ee/epria/.

Täpsem info e-PRIA kohta on kättesaadav aadressil www.pria.ee/epria.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Erandkorras võetakse taotlusi vastu ka laupäeval, 14. mail kl 8.30-15.00.

Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust võivad taotleda põllumajandustootjad (füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised ühingud) KSM põhitegevuse või põhi- ja lisategevuse nõuete järgimise eest.

Toetust saab taotleda vähemalt 1,00 ha suuruse põllumajanduslikus kasutuses oleva maa kohta (vähim lubatud põllu pind on 0,30 ha), mis vastab KSM toetuse saamise tingimustele. Põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

Taotlusele tuleb märkida kogu taotleja valduses olevad vähemalt 0,30 ha suurused põllud, seda ka siis, kui toetust kõikide põldude kohta ei taotleta või taotleja kasutuses on põllumajandusmaad väljaspool PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrit.

Kui taotleja ettevõtte töötaja on osalenud keskkonnasõbraliku majandamise alg- või täienduskoolitusel enne taotleja ettevõttesse tööle asumist, esitab taotleja Põllumajandusuuringute Keskusele kirjalikult teabe koolitusel osalenud töötaja ettevõttesse tööle asumise kohta algkoolituse puhul teise kohustuseaasta 15. novembriks ja täienduskoolituse puhul viienda kohustuseaasta 30. juuniks.

Koolituse läbinud töötaja asumisel teise ettevõttesse tuleb ettevõttel esitada postiga sellekohane teatis Põllumajandusuuringute Keskusele aadressile Teaduse 4/6, 75501 Saku või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile kristi.kuusk@pmk.agri.ee.

Toetuse saamiseks peab taotleja:

 • täitma kogu ettevõtte põllumajandusmaal nõuetele vastavuse nõudeid ning väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid;
 • jälgima, et toetust saab taotleda KSM toetusõigusliku maa kohta tingimusel, et kuni 4-aastased rohumaad moodustavad kogu ettevõtte põllumajandusmaast igal kohustuseaastal kuni 50%;
 • täitma toetuse saamiseks kehtestatud baas- ja täiendavaid nõudeid.

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks ja kohustuse jätkamise kinnitamiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada järgmised dokumendid:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus koos põldude loeteluga), mille põldude lisal toetuse taotlemisega kohustusealustele põldudele kinnitatakse võetud kohustuse jätkuvat täitmist.

2011. aastast peab KSM taotleja veerus 9 märkima rohumaa (maakasutusega P või PR) esmase rajamise aasta, sh allakülvina rajamise aasta. Rohumaa uuendamise korral peab märkima rohumaa esmase rajamise aasta. Kui rohumaa on rajatud allakülvina tuleb lisaks teha märge ka veerus 10. Katteviljata rajatud rohumaa puhul jäetakse nimetatud lahter tühjaks.

Rohumaa vanuse arvestamisel lähtutakse sellest, et nii taotluste vastuvõtuperioodi järgselt (peale 15. juunit) rajatud rohumaa külvi aasta kui ka rohumaa allakülvina tehtav külvi aasta loetakse 0-aastaks.

 • põllumassiivi kaart, millele on märgitud taotluse lisas loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui andmed põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal;
 • Teisel kohustuseaastal kannab toetuse saaja PRIA-le esitatavale kaardile ja põllumassiivist väljaspool asuva põllu kohta katastrikaardile ka ettevõtte põllumajandusmaal asuva pärandkultuuriobjekti ja väärtusliku maastikuelemendi;
 • teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta koos põldude loetelu ja põllumassiivi kaartidega, kui kohustusealused pinnad on koos kohustusega teiselt tootjalt üle võetud.

Kui pärast toetuse taotluse esitamist läheb kogu põllumajanduslik ettevõte ühelt omanikult üle teisele, on võimalik toetuse maksmine uuele omanikule. Selleks peab põllumajandusliku ettevõtte üle võtnud isik ülevõtmisperioodil esitama PRIA-le ettevõtte ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotlema toetuse maksmist, esitades soovitusliku vormi „Teave põllumajan­dusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus üle­võtjale toetus(t)e maksmiseks". Lisaks eelpool nimetatud dokumentidele peab ülevõtja PRIA-le esitama ka põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007-2013" lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta. Ülevõtmisperioodiks on 22. mai kuni 1. september.

Ülevõtmise puhul antakse kõik üleandja toetuse taotlemisega kaasnevad õigused ja kohustused ülevõtjale.

 • teave kohustuse asendamise kohta koos põldude loeteluga, kui kohustus asendatakse teise lubatava kohustusega.

2011. a võib KSMi taotleda kehtiva kohustuse alusel. Esmakordselt saab KSM kohustust võtta taotleja, kellel lõppes 2006. a alustatud MAK 2004-2006 MAHE kohustus ja kellele  määrati 2010. aastal esitatud taotluse alusel mahepõllumajandusliku tootmise toetust.

Taotleja, kes võtab 2011. aastal esmakordselt KSM kohustuse, esitab PRIA-le taotluste vastuvõtuperioodil lisaks eelpool nimetatud dokumentidele:

 • vormi MT60 (põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse võtmise kinnitus), millega taotleja kinnitab KSM toetuse viieaastase kohustuse võtmist ja kõigi toetuse saamise nõuete täitmist;
 • avalduse oma andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui taotleja andmed ei ole sinna varem kantud.

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
PRIA teeb taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused taotluse esitamise aastale järgneva aasta 1. veebruariks. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2012. a. 

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse määr ühe hektari toetusõigusliku maa kohta põhitegevuse nõuete järgimise eest on 35,15 EUR (550 EEK) aastas ning põhi- ja lisategevuse nõuete järgimise eest 57,52 EUR (900 EEK) aastas. 

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus on üks neljast põllumajandusliku keskkonnatoetuse alameetmest, millele on  Euroopa Nõukogu määruse 1698/2005 lisas sätestatud maksimaalne suurus hektari kohta:

 • üheaastaste kultuuride hektari kohta 600 € (siia gruppi arvestatakse teravilja-, õli- ja kiukultuurid, kaunviljad, rühvelkultuurid, köögiviljakultuurid ja mustkesa);
 • mitmeaastaste kultuuride hektari kohta 900 € (siia gruppi arvestatakse kõik ravim-ja maitsetaimed ning viljapuu- ja marjaaiad);
 • muu maakasutuse puhul 450 € (siia gruppi arvestatakse kõik PR, LR, P+heintaimed ja PLK maad).

Kui taotleja ületab toetust taotledes hektari kohta makstavat maksimaalset piirmäära, siis ületava osa eest taotlejale toetust ei maksta. Oluline on siinjuures märkida, et hektari kohta makstavat toetust vaadatakse kokku kogu taotletud põllumajandusliku keskkonnatoetuse peale (keskkonnasõbraliku majandamise toetus, mahepõllumajandusliku tootmise toetus, poolloodusliku koosluse hooldamise toetus ja kohalikku sorti taimede („Sangaste“ rukis) kasvatamise toetus)

Näide:

Taotleja esitas 2011. aastal pindalatoetuste taotluse, millel taotles 5,00 ha püsirohumaale mahepõllumajandusliku tootmise (MAH) toetust ja 10 ha-le nisu-le MAH ning keskkonnasõbraliku majandamise toetust põhitegevuse nõuete järgimise eest (KSMP). Lisaks taotles taotleja toetust 200-le mahepõllumajanduslikult tunnustatud mesilasperele.

5,00 ha*76,69 EUR = 383,45 EUR (MAH)

10,00 ha*119,20 EUR = 1 192,00 EUR (MAH)

10,00 ha * 35,15 EUR = 351,50 EUR (KSMP)

200 mesilasperet*31,96 = 6 392,00 EUR

Kokku taotles taotleja toetust 383,45+1192,00+351,50+6 392,00 = 8318,95 EUR

Vastavalt Euroopa Nõukogu määrusele nr 1698/2005 oleks taotlejal õigus saada maksimaalselt toetust:

5,00 ha*450 EUR = 2 250,00 EUR

10,00 ha*600 EUR = 6 000,00 EUR

Kokku oleks taotleja õigus saada 2250,00+6000,00 = 8250,00 EUR

Kuna taotlejale määratav toetussumma ületab EK määrusega ettenähtud maksimaalset hektari kohta makstavat summat, siis makstakse taotlejale toetust summas 8 250,00 EUR ja seda ületavas osas so 8318,95-8250,00 = 68,95 EUR taotlejale toetust ei maksta.LISAINFO JA KONTAKT
Lisainformatsiooni toetuste taotlemise ja nõuete kohta saab PRIA loomatoetuste ja pindalatoetuste infotelefonilt 737 7679.

 

 

Juriidilised alused
Seotud valdkondade uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner