Lisatud: 08. august 2013

Viimati muudetud: 11. märts 2014

A A A
Prindi

Bioenergia tootmise edendamise investeeringutoetus (meede 3.1.3) 2013

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse suurendamine. Toetus on suunatud põllumajandustootjatele ja muu tegevusvaldkonnaga tegelevatele mikroettevõtjatele, kelle peamiseks eesmärgiks on mitmekesistada oma senist ettevõtlustegevust.

Meetme eelarve on 5 mln eurot.

Taotlusi võetakse vastu 2. septembrist kuni 16. septembrini 2013. a PRIA teenindusbüroodes.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


 

TOETUSE EESMÄRK

Bioenergia tootmise edendamise investeeringutoetust (MAK meetme 3.1 alammeede 3.1.3 ’Investeeringud bioenergia tootmisse’) antakse Eesti Maaelu Arengukava (MAK 2007-2013) alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

Meetme määruse raames antav toetus on riigiabi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses.

Artikkel 107 lõige 1 sätestab, et riigiabi on ühisturuga põhimõtteliselt kokkusobimatu. Sellegipoolest ei ole riigiabi andmise keeld absoluutne, eksisteerivad ka teatud erandid, kui kavandataval riigiabil on kasutoov mõju Euroopa Liidu mõistes üldiselt ehk kui riigiabi on vastavuses ühishuvi eesmärkidega ning ei moonuta ühendusesisest konkurentsi ja kaubavahetust sellises ulatuses, mis oleks ühishuvi eesmärkidega vastuolus.

Bioenergia tootmise edendamine annab panuse energiaturu kujundamisse, suurendades taastuvatest energiaallikatest toodetava energia osatähtsust. Potentsiaali taastuvenergia tootmiseks annab biomassitootmise suurendamine hetkel kasutusest väljas oleval maal.

Bioenergia tootmise edendamise investeeringutoetuse spetsiifilised eesmärgid on:

 • põllumajandustootjate tegevuse mitmekesistamine muu maaettevõtlusega väljaspool põllumajandust;
 • kohalikul ressursil põhineva maapiirkonna mikroettevõtluse arendamine;
 • biomassist biokütuste, bioelektri ja biosoojuse tootmise suurendamine;
 • uute tehnoloogiate kasutuselevõtmine;
 • keskkonnahoid;
 • maastikuhooldus;
 • energiatoorme tarnekindlus maapiirkondades;
 • energiakandjate mitmekesisus;
 • energiatootmise hajutatus.

 Tagasi algusse...

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlusi võetakse vastu 2. septembrist kuni 16. septembrini 2013. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. Taotlused on soovitav esitada investeeringuobjekti asukohajärgsesse teenindusebüroosse. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud tööpäeviti kell 8.30-16.00.

Taotluse esitamise aega on võimalik eelnevalt kokku leppida ja registreerida kõikidele vastuvõtmise perioodi päevadele infotelefonil 737 7678 ja samuti ka PRIA maakondlikes teenindusbüroodes kohapeal ning vastavas internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg). Taotlus tuleb esitada kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgsesse PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse. Enne taotluse esitamist tuleb taotlejal saata PRIAle eraldi vormikohane avaldus ja äriplaan elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus aadressile andmed@pria.ee.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAle taotluse, mis ei ole vormikohane, või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul - taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotuste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevad puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema). Taotluses nõutavate dokumentide loetelu on toodud meetme määruses.

 Tagasi algusse...

 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust võib taotleda:

1)   ettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 50% ettevõtja kogu müügitulust (põllumajandustootja);

2)   mikroettevõtja komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT L 214, 09.08.2008, lk 3–47) I lisa artikli 2 punkti 3 tähenduses, välja arvatud kalandustoodete tootja või töötleja kalandusturu korraldamise seaduse tähenduses.

Komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 lisas 1 (artikkel 2 punkt 3) sätestatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate (edaspidi VKE) määratluse järgi loetakse VKE-de kategoorias mikroettevõteteks need ettevõtted, mis annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot. Ettevõtjate töötajate arvu piirmäärast kinnipidamine on kohustuslik ning see määratakse kindlaks aasta tööühikute arvu alusel (edaspidi ATÜ). VKE määratlemiseks aastakäibe ja aastabilansi kogumahu alusel võib ettevõtja ise valida sobivama viisi, kuna ettevõtja ei pea täitma mõlemat nõudmist ning võib ühe piirmääradest ületada, ilma et kaotaks oma VKE-staatuse.

Ettevõtja töötajate arvu, aastakäibe ja aastabilansi kogumahu määratlemiseks peab ettevõtja arvesse võtma erinevaid seotusastmeid teiste ettevõtjatega. VKE mõiste eristab kolme liiki ettevõtjaid vastavalt nende suhetele teiste ettevõtjatega kapitali või hääleõiguste või valitseva mõju kasutamise õiguse omamise mõttes: autonoomne ettevõtja, partnerettevõtja, sidusettevõtja. Ettevõtjate liikide määratlused ning ettevõtjate andmete kindlakstegemise viisid on täpsemalt sätestatud komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 lisa 1 artiklites 3 ja 6.


Meetme määrusega on taotlejale sätestatud järgmised nõuded:

 • taotleja on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta;
 • taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu oli suurem   kui 30 000 eurot;
 • taotleja majandustegevus oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal või taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastale eelnenud majandusaastal kasumis;
 • taotleja maksevõime näitaja oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 1 ja sama ajaperioodi võlakordaja ei olnud suurem kui 0,7;
 • taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud; maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg tasutud ajakava kohaselt.

 

Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, peavad kõik taotlejad vastama toetuse saamise nõuetele ega tohi omada alates taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaasta algusest konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitsevat mõju teiste ühiselt taotlevate taotlejate suhtes.

Esitatud nõuete loetelu ei ole lõplik, täpsemalt palume nõuetega tutvuda meetme määrusest.


Toetust ei saa taotleda raskustes äriühing
, mille puhul esineb vähemalt üks järgnevatest asjaoludest:

1)   aktsiaselts, osaühing või piiratud vastutusega tulundusühistu, mis on kaotanud üle poole oma osa- või aktsiakapitalist ja üle veerandi sellest kapitalist taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaasta jooksul;

2)   täisühing, usaldusühing või piiramatu vastutusega tulundusühistu, mis on kaotanud üle poole oma arvetel olevast kapitalist, kusjuures üle veerandi sellest taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaasta jooksul;

3)   äriühing, liigist olenemata, mis vastab pankrotiseaduse § 1 lõikes 3 sätestatud maksejõuetuse tunnustele.

Vastavalt äriseadustikule on piiratud vastutusega äriühingud Eestis aktsiaselts ja osaühing ning piiramatu vastutusega äriühingud täisühing ja usaldusühing. Tulundusühistuseaduse järgi on tulundusühistu piiratud vastutusega äriühing, kuid põhikirjaga võib ette näha ka ühistu liikmete poolse vastutuse oma varaga. 

Pankrotiseaduse § 1 lõike 3 alusel on juriidilisest isikust võlgnik maksejõuetu siis, kui võlgniku vara ei kata tema kohustusi ja selline seisund ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine.

Taotleja võib toetust taotleda biomassist toodetud soojuse, elektri ja gaasi (bioenergia) tootmiseks vajalike tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub:

 • valla (välja arvatud Tallinnaga piirneva valla), või
 • vallasisese linna, mille elanike arv jääb 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse järgi alla 4000, või
 • 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse järgi kuni 4000 elanikuga väikelinna territooriumil.

Taotleja tegevus peab vastama riigiabi nõuetele regionaalabi suuniste tähenduses.

Meetme raames on toetatavad järgmised tegevused:

1)   bioenergia tootmiseks vajaliku hoone ja rajatise ehitamine, välja arvatud lammutamine, ehitusseaduses sätestatud tingimustel ja korras;

2)   bioenergia tootmiseks, sealhulgas biomassi töötlemiseks vajaliku paikse masina ja seadme ostmine ja paigaldamine;

3)   ehitise juurde kuuluva veevarustus-, kanalisatsiooni- ja reoveepuhastussüsteemi ehitamine ning nende juurde kuuluva seadme ostmine ja paigaldamine, kui need on ehitusprojektis ette nähtud ehitusseaduses sätestatud tingimusel ja korras;

4)   ehitise juurde kuuluva elektripaigaldise ehitamine ning selle juurde kuuluva seadme ostmine ja paigaldamine, kui need on ehitusprojektis ette nähtud ehitusseaduses sätestatud tingimusel ja korras.

Ehitamist käsitletakse ehitusseaduse tähenduses, mille kohaselt ehitamine on ehitise püstitamine, laiendamine, rekonstrueerimine, tehnosüsteemide muutmine või lammutamine. Toetust võib taotleda kõigile ehitamise osadele, välja arvatud lammutamiseks.

Meetmest toetatakse selliseid investeeringuid bioenergia tootmiseks, mille puhul kavatseb ettevõtja osa või kogu toodetud energia ettevõttest välja müüa. Juhul, kui ettevõtja soovib toetust taotleda biomassi töötlemiseks vajaliku masina või seadme ostmiseks ja paigaldamiseks, peab ta töödeldud biomassi kasutama bioenergia tootmiseks, ning toodetud bioenergia tuleb samuti ettevõttest vähemalt osaliselt väljapoole müüa. 

Kavandatava investeeringu tegemist ei tohi alustada ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei tohi olla väljastatud enne, kui PRIA on teinud taotluse rahuldamise otsuse.

Sama investeeringuobjekti kohta võivad toetust taotleda ka kaks või enam taotlejat ühiselt, kui investeeringuobjekt ja selle alune maa kuuluvad nende kaasomandisse või kui selle alusele maale on taotlejate kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

Toetust ei saa taotleda eelpool nimetatud tegevuste kohta, kui  kavandatav investeeringuobjekt on seotud järgmiste tegevusvaldkondadega:

1) kalapüük ja vesiviljelus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 03);

2) kivi- ja pruunsöe kaevandamine (EMTAK 2008, jagu B, alajagu 05);

3) metallitootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 24);

4) tekstiilitootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 13);

5) muude transpordivahendite tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 30);

6) veondus ja laondus (EMTAK 2008, jagu H);

7) finants- ja kindlustustegevus ((EMTAK 2008, jagu K).

Täpsemalt palume lubatavate tegevustega ning abikõlblike ja mitteabikõlblike kuludega tutvuda meetme määrusest.

 Tagasi algusse...

 

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Toetuse määr oleneb investeeringu elluviimise asukohast. Tulenevalt meetme 3.1 peaeesmärgist, mille kohaselt toetatakse eelkõige keskustest eemalejäävaid piirkondi, on toetuse määra juures oluline investeeringuobjekti paiknemine asustusüksuse suhtes (linn, vald, vallasisene linn), kus paikneb maavalitsus (maakonnakeskus). Mida lähemal on investeeringuobjekt maakonnakeskusele või linnale, seda väiksem on investeeringuobjekti toetuse määr. Toetuse maksimaalseks määraks on 50% ning minimaalseks 30% investeeringuobjekti abikõlblike kulude maksumusest.

Toetuse määrad on järgmised:

 • toetust antakse kuni 30% investeeringuobjekti abikõlblike kulude maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub Harju maakonna vallas, mis ei piirne Tallinnaga;
 • toetust antakse kuni 40% investeeringuobjekti abikõlblike kulude maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub vallas või väikelinnas, mis piirneb asustusüksusega (linn, vald, vallasisene linn), kus paikneb maavalitsus (maakonnakeskus), ega asu Harju maakonnas;
 • toetust antakse kuni 50% investeeringuobjekti abikõlblike kulude maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub vallas või väikelinnas, mis ei piirne maakonnakeskusega ega asu Harju maakonnas.

 

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta ning ühiselt taotlemisel kahe või enama taotleja kohta kokku arengukava programmiperioodil on 512 000 eurot.

Tagasi algusse...

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust määruses sätestatud nõuetele.

Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, hindab PRIA taotlusi enne taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimist määruse lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel. Moodustunud paremusjärjestuse alusel rahuldatakse parimad nõuetele vastavad taotlused. Parimaks loetakse kõrgeima koondhinde saanud taotlusi.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse 65 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast (taotlusvooru lõpust) arvates ehk hiljemalt 16. detsembriks 2013.

Toetuse saaja peab üheksa kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse saamisest tegema kavandatavast investeeringust osa, mis moodustab vähemalt 25% kogu investeeringu abikõlblikust maksumusest. Ülejäänud investeering tuleb teha ja seda tõendavad dokumendid PRIAle esitada kahe aasta jooksul alates taotluse rahuldamisest, kuid hiljemalt 2015. aasta 30. juuniks.

Investeeringut tõendavad dokumente saab PRIAle esitada kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta. PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja või kapitalirendi puhul toetuse saaja nimetatud kapitalirendile andja arvelduskontole 50 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste investeeringut tõendavate dokumentide saamisest.

Meetme toetuse saajatel on võimalik taotleda tegevuse elluviimise rahastamist osaliselt tasutud kuludokumentide alusel (vt täpsemalt aadressilt http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/otka/otka/).

Kuludokumente on võimalik esitada ka läbi e-PRIA. Tutvuge kindlasti ka PRIA kodulehel asuvate e-PRIA juhenditega.

 Tagasi algusse...

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, e-post info@pria.ee.

 Tagasi algusse...

 

LISAMATERJALID

NB! Alates 10.09.2013 muutus vorm "Ariplaan (lisa 2)". Palume kõigil taotlejatel, kellel on pooleli vanema vormi täitmine, kasutada taotluse esitamisel uuenenud äriplaani tabelit "Äriplaan (lisa2) seisuga 10.09.2013".

 


Seotud valdkondade uudised

Maaeluminister Arvo Aller osales 27. jaanuaril Brüsselis ELi põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil, kus arutati Euroopa roheleppe ja ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) üleminekumääruse küsimusi ning tutvustati Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Horvaatia tööplaani alanud eesistumise ajaks.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike