Lisatud: 13. jaanuar 2012

Viimati muudetud: 04. aprill 2013

A A A
Prindi

Turuarendustoetus 2012

EESMÄRK

Turuarendustoetus on siseriiklik toetus, mille eesmärgiks on suurendada põllumajandustoodete turustamisvõimalusi, juurutada teadus- ja arendussaavutusi põllumajandustootmisse või põllumajandustoodete töötlemisse või parandada põllumajandustoodete tootmist või töötlemist.

 

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Turuarendustoetuse taotlusi võetakse vastu 01. veebruarist kuni 15. veebruarini  PRIA keskuses turukorralduse büroos aadressil:

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Narva mnt 3
51009 Tartu

Taotlust saab esitada ka taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: turukorraldus@pria.ee

Taotlusele tuleb lisada:

 1. taotleja seadusliku esindaja kinnitatud taotleja põhikirja ärakiri;
 2. taotleja liikmete nimekiri koos liikmete registrikoodidega või nende puudumise korral isikukoodidega;
 3. vajadusel taotleja seadusliku esindaja väljastatud volitus allkirjaõiguslikkuse kohta;
 4. teatised vähese tähtsusega abi saamise kohta jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta kohta. Need esitatakse taotleja põllumajandustoodete töötlejatest liikmete kohta, kes toetatavas tegevuses osalevad, ja teiste toetatavas tegevuses taotleja kaudu osalevate põllumajandustoodete töötlejate ning taotleja liikmete kohta, kes ei ole põllumajandustootjad ega põllumajandustoodete töötlejad;
 5. taotleja põllumajandustootjatest liikmetelt, kes toetatavas tegevuses osalevad, ja teistelt toetatavas tegevuses taotleja kaudu osalevatelt põllumajandustootjatelt kogutud kinnitused selle kohta, et nimetatud põllumajandustootja on väikese või keskmise suurusega ettevõtja;
 6. kui ostetava teenuse või toote maksumus ilma maksudeta ületab 2000 eurot, siis
 • ärakirjad väljavalitud hinnapakkumistele vastavatest pakkumiskutsetest (vähemalt kolm)
 • ärakirjad hinnapakkumistest (vähemalt kolm)
 • hinnavõrdlustabel;
 1. vajadusel taotleja seadusliku esindaja kinnitatud asjakohane kirjalik selgitus, miks ei olnud võimalik võtta kolme hinnapakkumist, kui ostetava teenuse või toote maksumus ületab 2000 eurot ning kui toote või teenuse pakkujaid on vähem kui kolm;
 2. turu-uuringu lähteülesannet kajastav dokument, kui taotleja taotleb toetust turu-uuringu tegemiseks,
 3. õppereisi programm, kui taotleja taotleb toetust väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamiseks;
 4. vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole juba varem vastavasse registrisse kantud.


TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Turuarendustoetust võib taotleda mittetulundusühing, mille liikmetest vähemalt pooled on põllumajandustootjad, põllumajandustoodete töötlejad või neid ühendavad mittetulundusühingud.

Taotleja on taotluse esitamise ajaks tegutsenud toiduainetööstuse või põllumajandustoodete tootmise valdkonnas vähemalt kaks aastat ning tal on vähemalt viis liiget, kes on põllumajandustootjad, põllumajandustoodete töötlejad või neid ühendavad mittetulundusühingud.

Toetatavas tegevuses osalevatest ettevõtjatest peavad vähemalt kolm neljandikku olema põllumajandustootjad või põllumajandustoodete töötlejad.

Toetatavas tegevuses osalevad taotleja liikmed ja toetatavas tegevuses taotleja kaudu osalejad peavad olema äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad.

Taotleja põllumajandustoodete töötlejast liige, kes toetatavas tegevuses osaleb, ja taotleja kaudu toetatavas tegevuses osalev põllumajandustoodete töötleja ning taotleja liige, kes ei ole põllumajandustootja ega põllumajandustoodete töötleja, peab vastama järgmistele nõuetele:

1.tal ei ole taotluse esitamise tähtpäeva seisuga riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt;

2.tema suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;

3.kui ta on saanud varem toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut vähese tähtsusega abi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on taotluse esitamise tähtpäeva seisuga tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas.

 

TOETATAVAD TEGEVUSED

 1. turu-uuringu tellimine;
 2. põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine;
 3. messil või näitusel osalemine või nende korraldamine;
 4. Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või Eestis toimuva koolituse või seminari korraldamine;
 5. väljaspool Eestit toimuva õppereisi korraldamine.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse taotluse esitamise tähtpäevast arvates 40 tööpäeva jooksul, st hiljemalt 13. aprilliks 2012. Turuarendustoetuse taotlus jäetakse rahuldamata „Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse“ §-s 14 sätestatud juhtudel. Kui rahuldatavates taotlustes taotletav toetuse summa ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA taotlejatele makstava toetuse suurust võrdeliselt taotluses märgitud kuludega lähtudes toetuse määrast.

Toetust makstakse PRIA-le esitatud vormikohase kuludeklaratsiooni ja lisatud kuluandmeid tõendavate dokumentide alusel taotlejatele, kellele on eelnevalt toetus määratud. Toetuse saamiseks tuleb kuludeklaratsioon esitada hiljemalt 9. oktoobril 2012. Juhul, kui taotleja poolt planeeritud tegevused kestavad taotluse esitamise kalendriaasta lõpuni, saab PRIA hüvitada ainult need kulud, mis on kuludokumentidegatõendatud. Täpsemalt on võimalik tutvuda taotluse ja  kuludeklaratsiooni ning vajalike lisadokumentide sh kuludokumentide esitamise võimalustega ja nõuetega dokumendis „Abiks taotlejale“. Samas dokumendis on loetletud kulutused, mida toetustest ei hüvitata.

Toetus makstakse 45 tööpäeva jooksul arvates päevast, millal taotleja esitas PRIA-le kuludeklaratsiooni. Taotlejatele, kes esitavad PRIA-le kuludeklaratsiooni 9. oktoobril, makstakse toetus välja hiljemalt 11. detsembril 2012.

NB! Taotleja peab esitama läbiviidud turu-uuringu materjalid elektroonselt PRIA-le taotluse esitamise aastale järgneva aasta 1. juuliks ning need avaldatakse põllumajandusministeeriumi kodulehel.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroost telefonil 737 1325, 737 1240, e-post: turukorraldus@pria.ee

 

 

Seotud valdkondade uudised

Euroopa Kontrollikoda on 2019.a. aasta alguses avaldanud oma eriaruande 01/2019 „Võitlemine pettustega ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda“. Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu audiitor ja annab hinnangu nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriikide süsteemidele. Kontrollikoja eriaruande hinnangul peaks EL tugevdama võitlust pettuste vastu ja anti mitmeid soovitusi, kuidas tuleks pettustevastast süsteemi

Kõik uudised »

Seotud valdkondades avatud taotlusvoorud

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner