Lisatud: 25. mai 2017

Viimati muudetud: 19. detsember 2017

A A A
Prindi

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus 2017

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetust rakendatakse Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse  §201   järgi siseriikliku määruse alusel. Praktikatoetus on Eesti riigi eelarvest rahastatav toetus, mille eesmärgiks on hüvitada osaliselt põllu- ja maamajandusvaldkonna või veterinaaria õppesuuna õppekaval õppiva praktikandi praktika juhendamise ja korraldamise kulu. Taotlusi võetakse vastu 1. oktoobrist kuni 10. oktoobrini 2017.

Täpsema info toetuse ja taotlemise kohta leiate alljärgnevalt:

SISUKORD:

Eesmärk

Vastuvõtu aeg ja koht

Toetuse tutvustus, tingimused

Põllu- ja maamajanduse õppekavade loetelu, mille omandamisel toetust antakse

Toetuse määramine ja väljamaksmine

Lisainfo ja kontakt


 

EESMÄRK

Praktikatoetuse eesmärgiks on suurendada põllumajandusvaldkonna ettevõtjate motivatsiooni võtta praktikale õpilasi või üliõpilasi, kes õpivad statsionaarses õppes ja täiskoormusega. Toetuse maksmisega hüvitatakse osaliselt põllu- ja maamajandusvaldkonna või veterinaaria õppesuuna õppekaval õppiva praktikandi praktika juhendamise ja korraldamise kulu.

2017. aastal on Eesti riigi eelarves põllumajandusliku praktikatoetuse  väljamaksmiseks ette nähtud 160 000 eurot.

Tagasi algusesse

VASTUVÕTU AEG JA -KOHT

Praktikatoetuse taotlusi võetakse vastu 1. oktoobrist kuni 10. oktoobrini 2017 ning toetuse saamiseks peab praktika olema korraldatud ajavahemikus 1.10.2016 – 30.09.2017. Taotlusi saab esitada elektrooniliselt digiallkirjastatuna e-posti aadressil turukorraldus@pria.ee või paberil posti teel aadressil

Praktikatoetus

PRIA

Tähe 4

51010 TARTU

 

Vormikohasele taotlusele tuleb lisada:

  1. praktika juhendaja erialast ettevalmistust tõendava kutsekooli lõputunnistuse, kõrgkooli või ülikooli diplomi või põllumajandustootja  5. taseme kutsetunnistuse või veterinaararsti kutsetegevuse loa koopia;
  2. praktika juhendaja töölepingu koopia praktikale eelnenud kolme aasta kohta. Juhendaja, kes juhendab veterinaarmeditsiini või loomaarsti abilise õppekaval õppivat praktikanti, esitab teenusepakkumise lepingu ärakirja, samuti oma kutsetegevuse loa viimase kolme aasta kohta;
  3. taotleja, õppeasutuse ja praktikandiga praktika korraldamiseks sõlmitud lepingu koopia. Kolmepoolses lepingus peavad olema sätestatud praktikantide või nende esindajate nimed, praktika toimumise aeg, õppekava nimetus koos õppekava koodiga, praktika kestus, praktika eesmärk jm teave, mis aitab täpselt kindlaks määrata praktika korraldamist ja läbiviimist konkreetses ettevõttes. Üliõpilastel võiks olla lepingus kirjas teave täiskoormusega õppimise kohta.
  4. vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole juba varem vastavasse registrisse kantud. Registreerimisel palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse“. Avalduse ja selgitava teksti leiad siit

  Tagasi algusesse

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust saab taotleda põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekaval õppiva õpilase või üliõpilase praktika korraldamise eest:
 1) põllumajandustootja
 2) põllumajandustoodete töötleja või
 3) veterinaararst, kes on spetsialiseerunud põllumajandusloomadele ning tegeleb veterinaarpraksisega füüsilisest isikust ettevõtjana või ettevõtja kaudu, kellega tal on lepinguline suhe. Veterinaariaalane praktika peab toimuma põllumajandusloomadega.

 

Toetuse saamiseks peab taotlejal või tema ettevõtte töötajal, kes praktikanti juhendab, olema erialane haridus või Kutseseaduse lisas 1 kirjeldatud põllumajandustootja 5.tase (või kehtiv põllumajandustootja  III taseme kutsetunnistus). Juhendaja peab olema töötanud vähemalt viimased kolm aastat põllumajandustoodete tootmise või töötlemise alal, millest viimased kuus kuud praktikat korraldavas ettevõttes. Veterinaarmeditsiini või loomaarsti abilise õppekaval õppiva praktikandi juhendajal peab olema vastav erialane haridus ja ta peab olema tegelenud veterinaarpraksisega vähemalt viimased kolm aastat, millest viimased kuus kuud ettevõttes, kus praktika läbi viiakse.

Praktika juhendaja juhendab samal ajal kuni kahte praktikanti, kelle praktika korraldamiseks peab olema praktikatoetuse taotlejal sõlmitud eespool nimetatud leping õppeasutuse ja praktikandiga. Toetusõigusliku praktika juhendamise kestus lähtub töölepingu seaduse § 43 lõigetest 1 j 2. Eeldatakse, et töötaja töötab 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. Maksimaalne praktikapäevade arv nädala kohta on viis tööpäeva, praktikat teha võib ka riigipühadel ja puhkepäevadel. Kui praktikant teeb praktikat ühel päeval kolm ja teisel viis tundi, siis arvutatakse need tunnid kokku üheks kaheksatunniseks tööpäevaks.

 Tagasi algusesse

PÕLLU- JA MAAMAJANDUSE ÕPPEKAVADE LOETELU, MILLE OMANDAMISEL TOETUST ANTAKSE

Toetust antakse põllu- või maamajandusvaldkonna õppesuuna õppekaval või veterinaaria õppesuuna õppekaval õppiva õpilase või üliõpilase praktika juhendamise ja korraldamise eest, kui praktikant õpib määruse lisas nimetatud õppekaval:
 1) statsionaarse õppe koolipõhises õppevormis kolmanda kuni neljanda taseme kutseõppe      esmaõppes;
 2) kutsekeskharidusõppes;
 3) täiskoormusega rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- või magistriõppes või
 4) bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.

 

Toetatavad õppekavad koos õppekava koodidega ja õppeasutus.

  1. Aednik, õppekava kood 133417 – Räpina Aianduskool,
  2. Aednik, 131661 – Räpina Aianduskool
  3. Aiandus, 119257 – Eesti Maaülikool
  4. Aiandus, 451 – Eesti Maaülikool
  5. Forvarderioperaator, 130497 – Luua Metsanduskool
  6. Forvarderioperaator, 132937 – Luua Metsanduskool
  7. Harvesterioperaator, 130517 - Luua Metsanduskool
  8. Harvesterioperaator, 132957 – Luua Metsanduskool
  9. Hobuhooldaja, 134864 – Järvamaa Kutsehariduskeskus
  10. Hobuhooldaja, 131557 - Järvamaa Kutsehariduskeskus
  11. Hobumajandus, 85360 - Järvamaa Kutsehariduskeskus
  12. Liha- ja piimatehnoloogia, 455 - Eesti Maaülikool
  13. Liikurmasinate tehnik, 85182 - Kehtna Kutsehariduskeskus
  14. Liikurmasinatehnik, 133558 – Kehtna Kutsehariduskeskus
  15. Loomaarsti abiline, 113697 - Järvamaa Kutsehariduskeskus
  16. Loomakasvatus, 449 – Eesti Maaülikool
  17. Loomakasvatus, 396 - Eesti Maaülikool
  18. Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine, 371 - Eesti Maaülikool
  19. Maastikuehitaja, 130577 – Luua Metsanduskool
  20. Maastikuehitaja, 132977 - Luua Metsanduskool
  21. Maastikuehitaja, 131660 - Räpina Aianduskool
  22. Maastikuehitaja, 131662 - Räpina Aianduskool
  23. Metsamajandus, 85536 – Luua Metsanduskool
  24. Metsamajandus, 85533 - Pärnumaa Kutsehariduskeskus
  25. Metsamajandus, 460 - Eesti Maaülikool
  26. Metsandus, 401 - Eesti Maaülikool
  27. Metsur, 132917 - Luua Metsanduskool
  28. Metsur, 130537 – Luua Metsanduskool
  29. Metsur, 130437 – Pärnumaa Kutsehariduskeskus
  30. Põllumajandus, 85356 – Järvamaa Kutsehariduskeskus
  31. Põllumajandus, 85548 – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
  32. Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine, 119337 – Eesti Maaülikool
  33. Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine, 463 – Eesti Maaülikool
  34. Põllumajandustöötaja, 141260 – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
  35. Põllumajandustöötaja, 136157 – Järvamaa Kutsehariduskeskus
  36. Tehnika ja tehnoloogia, 384 – Eesti Maaülikool
  37. Toiduainete tehnoloogia, 100984 - Eesti Maaülikool
  38. Toiduainete töötlemine, 85545 – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
  39. Toiduainete töötlemine, 103605 - Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
  40. Vesiehitus ja veekaitse, 383 – Eesti Maaülikool
  41. Veterinaarmeditsiin, 398 – Eesti Maaülikool
  42. Veterinaarmeditsiin, 118977 – Eesti Maaülikool

Metsanduse erialade praktika, mille eest taotletakse toetust, peab olema tehtud põllumajandustootja ettevõttes.

 Tagasi algusesse

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Praktikatoetuse päevamäära kehtestab maaeluminister lähtudes toetuseks ettenähtud eelarve suurusest, nõuetekohaste taotluste järgsest praktikantide arvust ja praktikate kestusest.

Toetus kantakse taotleja arvelduskontole toetuse määramise ja maksmise otsuse alusel  45  tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 13. detsembril.

 Tagasi algusesse

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroost telefonil 737 1341 või e-posti teel: turukorraldus@pria.ee

 Tagasi algusesse

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner