Lisatud: 14. mai 2015

Viimati muudetud: 21. september 2016

A A A
Prindi

Praktikatoetus 2015

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada põllumajandustootja või põllumajandustoodete töötleja ettevõttes toimuva põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekaval õppiva õpilase või üliõpilase (edaspidi praktikant) praktika juhendamise ja korraldamise kulud.

 

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Taotlusi saab esitada 10. septembrist kuni 10. oktoobrini 2015 posti teel järgmisel aadressil:

 

Praktikatoetus

PRIA

Narva mnt 3

51009 TARTU

 

Taotlust võib esitada ka elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil

turukorraldus@pria.ee.

 

Taotlusele tuleb lisada:

  1. praktika juhendaja erialast ettevalmistust tõendava kutsekooli lõputunnistuse või kõrgkooli diplomi või põllumajandustootja III kutse kutsetunnistuse koopia;
  2. praktikale eelnenud kolme aasta kohta praktika juhendaja töölepingu koopia;
  3. õppeasutuse ja praktikandiga praktika korraldamiseks sõlmitud lepingu koopia. Sõlmitavatesse kolmepoolsetesse praktikalepingutesse soovitame lisada praktikandi kogu õppekava mahu õppenädalates või kutsehariduse arvestuspunktides või Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunktides ning selle, kas praktikant õpib täiskoormusega koolipõhises õppevormis;
  4. vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole juba varem vastavasse registrisse kantud.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Praktikatoetust saab taotleda põllumajandustootja või põllumajandustoodete töötleja, kes korraldab oma ettevõttes põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekaval õppiva õpilase või üliõpilase praktika.

Toetuse saamiseks peab taotleja või tema ettevõtte töötaja, kes praktikanti juhendab, omama erialast ettevalmistust ja olema töötanud vähemalt viimased kolm aastat põllumajandustoodete tootmise või töötlemise alal, sellest viimase aasta praktikat korraldavas ettevõttes.

 

Ühe juhendaja juhendamisel võib korraga olla kuni kaks praktikanti, kelle praktika korraldamiseks peab olema praktikatoetuse taotlejal sõlmitud leping nii õppeasutuse kui ka praktikandiga.

 

Iga taotleja esitab ühe vormikohase taotluse koos lisaleh(ted)ega ning taotluse juurde kuuluvad  eelpoolnimetatud lisadokumendid. Kui taotleja on korraldanud praktikat rohkem kui ühele praktikandile, tuleb taotluse lisaleht esitada iga praktikandi kohta.

Toetuse saamiseks peab olema praktika korraldatud ajavahemikus 1.10.2014 – 30.09.2015.

 

PÕLLU- JA MAAMAJANDUSE ÕPPEKAVADE LOETELU, MILLE OMANDAMISEL TOETUST ANTAKSE

Toetust antakse taotlejale praktika juhendamise ja korraldamise eest praktikandile, kelle õppekava maht on vähemalt 120 Eesti kutsehariduse arvestuspunkti või vähemalt 120 Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunkti ning kes õpib koolipõhises õppevormis statsionaarses õppes kutseseaduse lisas kehtestatud kvalifikatsiooniraamistiku kolmanda kuni viienda taseme kutseõppes või kutsekeskharidusõppes või täiskoormusega rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- või magistriõppes järgmistel põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekavadel:

 

1)       aiandus – Eesti Maaülikool, Räpina Aianduskool

2)       hobumajandus – Järvamaa Kutsehariduskeskus

3)       liha- ja piimatehnoloogia - Eesti Maaülikool

4)       liikurmasinate tehnik - Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool

5)       loomakasvatus - Eesti Maaülikool

6)       loomakasvatussaaduste tootmine - Eesti Maaülikool

7)       maaparandus ja vesiehitus - Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool

8)       maastikuehitus – Räpina Aianduskool, Luua Metsanduskool

9)       metsamajandus – Eesti Maaülikool, Luua Metsanduskool, Pärnumaa Kutsehariduskeskus

10)    metsandus – Luua Metsanduskool, Eesti Maaülikool

11)    metsamasinate juhtimine – Luua Metsanduskool

12)    põllu- ja aiasaaduste tootmine – Eesti Maaülikool

13)    põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine – Eesti Maaülikool

14)    põllumajandus – Olustvere teenindus- ja Maamajanduskool, Põltsamaa Ametikool, Järvamaa Kutsehariduskeskus

15)    põllumajandusettevõtte majandamine – Eesti Maaülikool

16)    taimekasvatussaaduste tootmistehnoloogiad ja tootearendus – Eesti Maaülikool

17)    tehnika ja tehnoloogia – Eesti Maaülikool

18)    toiduainete tehnoloogia – Eesti Maaülikool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Tartu Kutsehariduskeskus

19)    toiduainete töötlemine – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Tartu Kutsehariduskeskus

20)    veemajandus – Eesti Maaülikool

21)    veterinaarmeditsiin – Eesti Maaülikool

 

Toetust antakse ka praktika juhendamise ja korraldamise eest praktikandile, kes õpib koolipõhises õppevormis täiskoormusega või statsionaarses õppes kutseõppes põhihariduse baasil, kutsekeskharidusõppes või kutseõppes keskhariduse baasil eelpool nimetatud õppekavadel. Sel juhul peab õppekava maht olema vähemalt 80 õppenädalat.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetus kantakse taotleja arvelduskontole toetuse määramise ja maksmise otsuse alusel  45  tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, kuid mitte hiljem kui 13. detsembril.


LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroost telefonil 737 1341 või e-posti teel: turukorraldus@pria.ee

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus