Lisatud: 31. detsember 2009

Viimati muudetud: 30. jaanuar 2012

A A A
Prindi

Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2010

Nõuandetoetuse taotlusi võetakse vastu 2. jaanuarist kuni 30. novembrini 2010  PRIA maakondlikes teenindusbüroodes.


Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

 


 

 

EESMÄRK
Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel Maaelu Arengu Euroopa MAK logoPõllumajandusfondist (EAFRD) nõuandesüsteemi tugevdamine kompetentse info ja teadmiste paremini kättesaadavaks muutmisega ja põllumajandustootjatele ning erametsa valdajatele ettenähtud nõuandeteenuse kättesaadavuse tagamine.

Tagasi algusse

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Nõuandetoetuse taotlusi võetakse vastu 2. jaanuarist kuni 30. novembrini 2010. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes.
Teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kell 8.30-18.00 ning teisipäevast reedeni kell 8.30-16.00. Soovitame taotluse esitamise aja eelnevalt broneerida PRIA kodulehel www.pria.ee/reg, infotelefonil 7377 678 või teenindusbüroo üldtelefonil.

Tagasi algusse


TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
NB Juhime tähelepanu, et alates  17.04.2010 kehtib uus määrus. Määruse alusel antav nõuandetoetus nõuandeteenuse ostmiseks erametsa majandamise tulemuslikkuse parandamiseks on vähese tähtsusega abi.  Vähese tähtsusega abi määrust kohaldatakse, kui nimetatud toetust antakse erametsa valdajast eraõiguslikule juriidilisele isikule ja füüsilisest isikust ettevõtjale. Nõuandetoetuse puhul ei või kulutuste tegemist tõendavad dokumendid olla väljastatud varem kui toetuse taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaasta 1. jaanuaril.
Nõuandetoetust võib taotleda maapiirkonnas põllumajandusega tegelev ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik või metsa majandamisega tegelev füüsiline isik või ettevõtja. Nõuandetoetust antakse investeeringuobjekti abikõlblikust maksumusest kuni 75%, kuid mitte rohkem kui 20 000 krooni (1278,23€) ühe taotleja kohta aastas. Nõuandetoetust võib taotleda  teadmiste ja nõu saamiseks ettevõtte majandustegevuse või erametsa majandamise tulemuslikkuse parandamisega seoses, tööohutuse standardite täitmise alastes küsimustes ja kohustuslike majandamisnõuete ning heade põllumajandus- ja keskkonnatingimustega seotud küsimuste osas.

Tagasi algusse

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused. Nõuandetoetuse taotlusi võetakse vastu kuni 95% ulatuses nõuandetoetusele eelarveaastaks määratud summas mille järel PRIA lõpetab taotluste vastuvõtmise ja teatab taotluste esitamise uue tähtaja. Uue tähtaja jooksul esitatud taotlusi hinnatakse ja moodustatakse paremusjärjestus.
 
PRIA teeb nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul. Nõuandetoetuse väljamaksmine toimub rahuldamise otsuse tegemisega koos.

Tagasi algusse

LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3,  infotelefon 737 7678, faks 737 1201, e-post: info@pria.ee

Tagasi algusse

 

 

TOETUSE LISAMATERJALID

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus