Lisatud: 21. detsember 2010

Viimati muudetud: 08. mai 2012

A A A
Prindi

Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2011

Nõuandetoetuse taotlusi võetakse vastu 2. jaanuarist kuni 30. novembrini 2011  PRIA maakondlikes teenindusbüroodes.

NB! Juhime tähelepanu, et alates 24.04.2011 kehtib uus määruse redaktsioon. Seoses sellega on muudetud ka määruse lisa 1 (avaldus) ja lisa 4 (riigiabi teatise vorm).


Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


 

EESMÄRK
Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel Maaelu Arengu EuroopaPõllumajandusfondist (EAFRD) nõuandesüsteemi tugevdamine kompetentse info ja teadmiste paremini kättesaadavaks muutmisega ja põllumajandustootjatele ning erametsa valdajatele ettenähtud nõuandeteenuse kättesaadavuse tagamine.

Tagasi algusse

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Nõuandetoetuse taotlusi võetakse vastu 2. jaanuarist kuni 30. novembrini 2011. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes.
Teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kell 8.30-18.00 ning teisipäevast reedeni kell 8.30-16.00. Soovitame taotluse esitamise aja eelnevalt broneerida PRIA kodulehel www.pria.ee/reg, infotelefonil 7377 678 või teenindusbüroo üldtelefonil.

Tagasi algusse


TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Nõuandetoetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline isik või eraõiguslik juriidiline isik, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha maatulundusmaad, ning metsamajandamisega tegelev füüsiline isik või eraõiguslik juriidiline isik, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha metsamaad. Nõuandetoetuse puhul ei või kulutuste tegemist tõendavad dokumendid olla väljastatud varem kui toetuse taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaasta 1. jaanuaril.

Nõuandetoetust antakse investeeringuobjekti abikõlblikust maksumusest kuni  75% abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 1279 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas. Nõuandetoetust võib taotleda  teadmiste ja nõu saamiseks ettevõtte majandustegevuse või erametsa majandamise tulemuslikkuse parandamisega seoses.

Nõuandetoetust antakse mittemeditsiinilises töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas (töötervishoiuteenus) ja kohustuslike majandamisnõuete ning heade põllumajandus- ja keskkonnatingimustega (nõuetele vastavuse nõuded ) seotud küsimuste osas kuni 80% abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 1279 eurot ühe  ühe taotleja kohta kalendriaastas.

Määruse alusel antav nõuandetoetus nõuandeteenuse ostmiseks erametsa majandamise tulemuslikkuse parandamiseks on vähese tähtsusega abi.  Vähese tähtsusega abi määrust kohaldatakse, kui nimetatud toetust antakse erametsa valdajast eraõiguslikule juriidilisele isikule ja füüsilisest isikust ettevõtjale.

Tagasi algusse

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused. Nõuandetoetuse taotlusi võetakse vastu kuni 95% ulatuses nõuandetoetusele eelarveaastaks määratud summas mille järel PRIA lõpetab taotluste vastuvõtmise ja teatab taotluste esitamise uue tähtaja. Uue tähtaja jooksul esitatud taotlusi hinnatakse ja moodustatakse paremusjärjestus.
 
PRIA teeb nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul. Nõuandetoetuse väljamaksmine toimub rahuldamise otsuse tegemisega koos.

Käesoleva taotlusvooru eelarve on 703 000 eurot.

Juhime tähelepanu:

Nõuandetoetuse  taotlusi on vastu võetud 95% ulatuses nõuandetoetuse jaoks eelarveaastaks määratud summast (nimetatud piir täitus 30.11.2011). Nende taotluste osas, mis ületavad eelpool nimetatud summat toimub hindamine ja koostatakse paremusjärjestus. Hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel rahuldamata jäänud taotlused võib esitada järgmises taotlusvoorus uuesti,  kui taotlusega esitatavad kulutuste tegemist tõendavad dokumendid ei ole väljastatud varem kui toetuse taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaasta 1.jaanuaril.

Tagasi algusse

LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3,  infotelefon 737 7678, faks 737 1201, e-post: info@pria.ee

 

Seotud valdkondade uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike