Lisatud: 26. juuni 2012

Viimati muudetud: 02. september 2013

A A A
Prindi

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2) 2012

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist põllumajandusliku majapidamise sisseseadmisel, millega kaasneb põlvkondade vahetusele kaasaaitamine ning noortele tööhõivevõimaluste laiendamine põllumajandussektoris.

Taotlusi võetakse vastu 23. juulist kuni 06. augustini  2012. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes ja ka elektrooniliselt e-PRIA portaali vahendusel. Taotluse esitamise teenus avaneb koos taotlusvooru algusega.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


 

TOETUSE EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist põllumajandusliku majapidamise sisseseadmisel, millega kaasneb põlvkondade vahetusele kaasaaitamine ning noortele tööhõivevõimaluste laiendamine põllumajandussektoris.

Tagasi algusse...

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu 23. juulist kuni 06. augustini 2012. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes.
PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Samuti on võimalik esitada taotlust ka PRIA kliendiportaali e-PRIA vahendusel https://epria.pria.ee/epria/.
 

Maakondlikes teenindusbüroodes taotluse esitamise korral on esitamise aega võimalik eelnevalt kokku leppida ja registreerida kõikidele vastuvõtmise perioodi päevadele infotelefonil  737 7678 ja samuti ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos kohapeal ning internetipõhises eelregistreerimise süsteemis.

Paberkandjal taotluse esitamisel tuleb taotlus esitada kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgsesse PRIA maakondlikku teenindusbüroosse.

Enne taotluse esitamist tuleb taotlejal saata PRIA-le eraldi vormikohane avaldus ja äriplaan elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus aadressile andmed@pria.ee, välja arvatud juhul, kui taotlus esitatakse e-PRIA kaudu.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul - taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevad puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusse...

 

 TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust saab taotleda põllumajandusliku tegevusega alustav füüsilisest isikust ettevõtja või ühe või mitme füüsilisest isikust osanikuga osaühing, kes

  • taotluse esitamise ajal peab olema noorem või osaühingu puhul peavad kõik osanikud ja juhatuse liikmed olema nooremad kui 40 aastat.
  • Füüsilisest isikust ettevõtja ega osaühingu ükski osanik ei tohi taotluse rahuldamise hetkeks olla tegelenud põllumajandusliku majandustegevusega üle 18 kuu.
  • Füüsilisest isikust ettevõtjal või osaühingu kõigil osanikel ja juhatuse liikmetel peab olema vähemalt kaheaastane põllumajandusalane töökogemus ja põllumajandusalane keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus või "Kutseseaduse" § 4 lõikes 4 nimetatud "Kvalifikatsiooniraamistiku" kolmas kutsetase.

    Taotlejal on võimalus põllumajandusalase töökogemuse, hariduse või kutsekvalifikatsiooni puudumise korral omandada need 36 kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.

 

Lisaks peab äriplaanis toodud põllumajandusmaa olema taotleja omandis või kasutama seda muul õiguslikul alusel. Põllumajandusmaa rentimise puhul tuleb taotlemisel esitada taotluse esitamise aasta ja taotlemisele järgneva majandusaasta maarendilepingute ärakirjad. Veel on täiendavaid  nõudeid, mille kohta saab täpse info meetme määrusest ja samuti kirjeldatakse neid infomaterjalis Abiks Taotlejale.


Toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks. Põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks kavandatud investeeringute rahaline maht kokku peab olema vähemalt 50% taotletava toetuse mahust. Toetust antakse ühe taotleja kohta kuni 40 000 eurot üks kord arengukava programmiperioodil. Taotluse esitamise aastale järgneva majandusaasta lõpuks peab taotleja müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist olema suurem kui 2 400 eurot ja nimetatud müügitulu peab moodustama taotluse esitamise aastale järgneval viiendal majandusaastal vähemalt 80% taotletud toetuse summast.

 

Abikõlbulikeks kuludeks loetakse ka kasutatud seadmete ja masinate ostuks tehtud kulud juhul kui taotleja on mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja ja seade ei ole toodetud rohkem kui kolm aastat tagasi, selle ostmiseks ei ole kasutatud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi ning nimetatud seadme hind ei ületa selle turuväärtust ega ole uue samaväärse seadme hinnaga võrdne või sellest kõrgem.

Tagasi algusse...

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste ja äriplaanide nõuetekohasust. Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi rahastamise eelarve, hinnatakse taotlusi enne taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist lisas 4 kehtestatud hindamiskriteeriumide põhjal ning antud hindepunktide alusel moodustub paremusjärjestus.

Hindamiskriteeriumid (määruse lisa 4) jagunevad A ja B osaks. Hindamiskriteeriumide A osa hindab PRIA peadirektori poolt moodustatud hindamiskomisjon ning hindamiskriteeriumide B osa hindab PRIA.  Taotluste paremusjärjestuse koostamiseks liidetakse nimetatud hindamiste tulemuste põhjal saadud hindepunktid kokku. Hindepunktid avalikustatakse taotlejate lõikes PRIA kodulehel pärast menetlustähtaja lõppu.

PRIA kannab toetusraha toetuse saaja arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.

Meetme eelarve 2012. aastal on 4 miljonit eurot.

Peale toetusraha saamist on toetuse saajale rida nõudeid, millega palume täpsemalt tutvuda  meetme määrusest.

Taotluse esitamise aastale järgneva kahe majandusaasta jooksul, kuid hiljemalt kahe kuu möödudes taotluse esitamise aastale järgneva teise majandusaasta lõppemisest arvates tuleb toetuse saajal PRIA-le esitada vormi kohane teatis investeeringuga seotud kulude tegemise kohta.

Tagasi algusse...

 

LISAINFO JA KONTAKT

 Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, faks 737 1201, e-post: info@pria.ee
ning Põllumajadusministeeriumi koduleheküljel olevalt meetme 1.2 leheküljelt.

Tagasi algusse..

 

LISAMATERJALID

Seotud valdkondade uudised

Maaeluminister Arvo Aller osales 27. jaanuaril Brüsselis ELi põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil, kus arutati Euroopa roheleppe ja ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) üleminekumääruse küsimusi ning tutvustati Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Horvaatia tööplaani alanud eesistumise ajaks.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike