Lisatud: 12. aprill 2012

Viimati muudetud: 14. mai 2013

A A A
Prindi

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK meede 2.3.3) 2012

  

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood algab 2. mail 2012 ja kestab kuni 21. maini 2012. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 15. juunini 2012. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinenud tööpäeva kohta.

 

Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:
 

EESMÄRK

Ohustatud tõugu looma pidamise (edaspidi OTL) toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike ohustatud tõugude - eesti maatõugu veise, eesti hobuse, tori hobuse ja eesti raskeveohobuse säilimine.

Tagasi algusesse

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood algab 2. mail 2012 ja kestab kuni 21. maini 2012. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 15. juunini 2012. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinenud tööpäeva kohta.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Erandkorras võetakse taotlusi vastu ka laupäeval, 12. mail kl 8.30–15.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg). Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Samal ajavahemikul saab pindalatoetuste taotlust esitada ka e-PRIA kliendiportaali vahendusel aadressil https://epria.pria.ee/epria/. Täpsem info e-PRIA kohta www.pria.ee/epria.

  Tagasi algusesse

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus.

 • Eesti, tori ja eesti raskeveo tõugu hobusepidamise eest toetuse taotleja peab pidama 2. mai seisuga vähemalt kuue kuu vanust puhtatõulist ja nõuetekohaselt identifitseeritud tõuraamatu põhiossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku eesti või eesti raskeveo tõugu hobust või tori tõugu hobuste tõuraamatu TA-ossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku ja tori tõu universaalsuuna hobuste populatsiooni kuuluvat tori tõugu hobust.
 • Eesti maatõugu veise pidamise eest toetuse taotleja peab pidama tõuraamatu põhiossa kantud või sinna kandmiseks sobilikku ja 2. mai seisuga põllumajandusloomade registrisse kantud vähemalt kuue kuu vanust eesti maatõugu veist, kelle mõlemad vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatu põhiossa.
 • Pindalatoetuste taotlusele (vormid PT50 ja PT50A) tuleb märkida kõik taotleja kasutuses olevad vähemalt 0,30 ha suurused põllud, mille kohta toetust ei taotleta ja ka need vähemalt 0,30 ha suurused põllud, mis ei ole kantud PRIA põllumassiivide registrisse.
 • Kogu majapidamise põllumajandusmaal peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid ning väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid.
 • Taotleja peab täitma toetuse saamiseks kehtestatud nõudeid.

  Tagasi algusesse

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks ja kohustuse jätkamise kinnitamiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada järgmised dokumendid:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus koos põldude loeteluga), millele on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada;
 • põllumassiivi kaart, millele on märgitud pindalatoetuste taotluse põldude loetelul loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal;
 • nõuetele vastavuse küsimustik;
 • vorm MT60B (ohustatud tõugu loomade loetelu), millele on kantud andmed iga taotletud ja kohustusealuse looma kohta;
 • teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta koos loomade loeteluga, kui kohustusealused loomad on koos kohustusega teiselt taotlejalt üle võetud;

Taotleja, kes võtab 2012. a esmakordselt OTL kohustuse, esitab PRIA-le taotluste vastuvõtuperioodil lisaks eelpool nimetatud dokumentidele:

 • vormi MT60 (kinnitus põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse võtmise kohta ja kinnitus kohustuse pikendamise kohta), millega taotleja kinnitab OTL toetuse 5-aastase kohustuse võtmist ja kõigi toetuse saamise nõuete täitmist;
 • avalduse oma andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui taotleja andmed ei ole sinna varem kantud.

Kui taotleja majapidamises peetav nõuetekohane loom on võetud rendile, tuleb toetuse taotlemisel esitada Veterinaar- ja Toiduametile looma kohta sõlmitud vormi kohane rendilepingu ärakiri.

Kui kohustusealune loom on asendatud teise toetuse nõuetekohase loomaga, tuleb Veterinaar- ja Toiduametile esitada teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta.

Kui pärast toetuse taotluse esitamist läheb kogu põllumajanduslik majapidamine ühelt omanikult üle teisele, on võimalik toetuse maksmine uuele omanikule. Selleks peab põllumajandusliku majapidamise üle võtnud isik ülevõtmisperioodil esitama PRIA-le majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotlema toetuse maksmist, esitades soovitusliku vormi „Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetus(t)e maksmiseks“. Lisaks eelpool nimetatud dokumentidele peab ülevõtja PRIA-le esitama ka põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007-2013“ lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta. Ülevõtmisperioodiks on 22. mai kuni 1. september.

Ülevõtmise puhul antakse kõik üleandja toetuse taotlemisega kaasnevad õigused ja kohustused ülevõtjale.

  Tagasi algusesse

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA teeb taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 25. jaanuariks 2013. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2013. a.

Toetuse määr:

 • eesti hobuse ja tori hobuse pidamise eest on 186,62 EUR aastas;
 • eesti raskeveohobuse pidamise eest 199,08 EUR aastas;
 • eesti maatõugu veise pidamise eest 196,21 EUR aastas. 

 Tagasi algusesse 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonilt 737 7679.

 Tagasi algusesse

Juriidilised alused
Seotud valdkondade uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Seotud valdkondades avatud taotlusvoorud

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner