Lisatud: 19. august 2011

Viimati muudetud: 17. aprill 2013

A A A
Prindi

Loomakasvatusehitise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.2) VIIES TAOTLUSVOOR 2011

Taotlusi võetakse vastu 19. septembrist kuni 30. septembrini 2011.a. PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kell 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kell 8.30-16.00.

 

Juhime tähelepanu:

Meetme eelarvele lisati 13.02.2012 täiendavad 4 miljonit eurot. Sellest tulenevalt on lisandunud eelarve osas menetlustähtaega pikendatud kuni 16.05.2012.

 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

 


 

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandusettevõtjate investeeringuid põllumajandusettevõtte  ajakohastamisel. Investeeringutoetuse  kaudu  suurendada samuti põllumajandustootmise  ja maapiirkonna ettevõtluse konkurentsivõimet, s.h. soodustada uute tehnoloogiate kasutusele võtmist ja uuenduste tegemist. Kaasa aidata keskkonna-ja tööohutuse ning loomade heaolu parandamisega kaasnevate nõuete täitmisele.

 

Tagasi algusse...

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlusi võetakse vastu 19.septembrist kuni 30.septembrini (k.a.) 2011. a  PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. Taotluse peab esitama investeeringuobjekti asukohajärgsesse teenindusbürosse. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kell 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kell 8.30-16.00.

 

Taotluse esitamise aega on võimalik eelnevalt kokku leppida ja registreerida kõikidele vastuvõtmise perioodi päevadele infotelefonil  737 7678 ja samuti ka PRIA maakondlikes teenindusbüroodes kohapeal ning vastavas internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).Taotlus tuleb esitada kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgsesse PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse. Enne taotluse esitamist tuleb taotlejal saata PRIA-le eraldi vormikohane avaldus ja äriplaan elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus aadressile andmed@pria.ee.

 
Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul - taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotuste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

 

Tagasi algusse...

 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust võib taotleda veise-, sea-, lamba-, kitse-, hobuse- või linnukasvatusega tegelev ettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi oli taotluse esitamise aastale vahetult eelneval majandusaastal vähemalt 50 % ettevõtja kogu müügitulust. Investeeringuobjekt asub küla, alevi või aleviku territooriumil.

 

Sama investeeringuobjekti kohta võivad toetust taotleda kaks või enam taotlejat ühiselt kui investeeringuobjekt kuulub nende kaasomandisse.

 

Toetuse saaja peab vastama määruses 1.4.2 toodud taotlejale esitatavatele nõuetele.

 

Kui toetust taotlevad taotlejad ühiselt, peavad kõik taotlejad vastama toetuse saamise nõuetele ning taotlejad on pidanud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal loomi, mille loomakoha kohta toetust taotletakse.

 

Kui toetust taotletakse  loomakasvatusehitise või –rajatise  või loomade pidamiseks piiritletud ala ehitamiseks  ning loomakasvatusehitisse paigaldatava paikse tehnoloogilise seadme ostmiseks ja paigaldamiseks, siis arvutatakse toetus vastavalt ehitusprojektis ette nähtud loomakohtade arvu ja määruse lisas 2 toodud maksimaalse toetatava loomakoha maksumuse järgi, kuid mitte rohkem kui 40 % investeeringuobjekti abikõlbuliku kulu maksumusest. Mitte rohkem kui 50 % kui investeeringuobjekt asub ebasoodsamas piirkonnas või taotleja on noor ettevõtja. Mitte üle 60 % investeeringuobjekti abikõlbulikust maksumusest kui toetust taotleb noor ettevõtja, kelle investeering asub  ebasoodsamas piirkonnas.

 

Loomakasvatushoone juurde kuuluva juurdepääsutee ehitamise, loomakasvatushoone juurde kuuluva sõnniku-, silo- või söödahoidla ehitamise ning nendesse paigaldatava paikse tehnoloogilise seadme ostmise ja paigaldamise korral ei tohi toetuse suurus ületada eelmises lõigus toodud toetuse määrasid. Toetuse summat ei arvestata  mitte loomakoha maksumuse järgi, vaid  lähtuvalt investeeringuobjekti maksumusest.

 

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on  500 000 eurot arengukava programmperioodil kokku. Kontserni kuuluvad taotlejad ei saa kontserni kohta toetust rohkem kui 500 000 eurot programmperioodi jooksul.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta selle määruse sätestatud toetuse puhul koos meetme 1.4.1 (Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus) ja meetme 1.4.3 (Bioenergia tootmise investeeringutoetus) raames antava toetusega on 600 000 eurot.

 

Tagasi algusse...

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. Nõuetele vastavaid taotlusi hinnatakse vastavalt määruse lisas 5 toodud hindamiskriteeriumidele ja moodustatakse paremusjärjestus. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse 100 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates (taotlusvooru lõpust).

 

Toetuse väljamaksmiseks peab taotuse saaja teostama investeeringu ja esitama PRIA-le investeeringut tõendavad dokumendid kuni kuues osas ühe taotluse kohta hiljemalt kahe aasta jooksul.

 

Alates 22.05.2011 on meetme 1.4.2 kõikide taotlusvoorude toetuse saajatel võimalik taotleda tegevuse elluviimise rahastamist osaliselt tasutud kuludokumentide alusel.

 

Tagasi algusse...

LISAINFO JA KONTAKT


Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3, tel. 737 7678, e-post info@pria.ee

 

Tagasi algusse...Seotud valdkondade uudised

588 loomapidajani jõuab ligi 0,7 miljonit eurot maaelu arengukava toetust ohustatud tõugu loomade kasvatamise eest. Kuu aja jooksul tahab PRIA loomapidajatele, põllumeestele ja poollooduslike koosluste hooldajaile välja maksta kokku kümmekond liiki toetustena üle 60 mln euro.

Kõik uudised »

Seotud valdkondades avatud taotlusvoorud

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus