Lisatud: 13. veebruar 2012

Viimati muudetud: 23. august 2018

A A A
Prindi

Loomakasvatuse täiendav otsetoetus ja piimasektori eritoetus 2012

Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse ja piimasektori eritoetuse taotlusi võetakse vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes ajavahemikul 2. märtsist - 20. märtsini 2012.
Piimasektori eritoetuse taotlust saab esitada ka hilinenult 21. märtsist kuni  16. aprillini.

 

Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

 


 

EESMÄRK

Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse ja piimasektori eritoetuse eesmärk on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet. Tootmisest lahtiseotud loomakasvatustoetusi makstakse selleks, et tootjad endiselt põllumajandussektoris jätkaksid, planeerides tootmist pigem turunõudlusest kui saadaolevaist tootmistoetustest lähtudes. Piimasektori eritoetuse  eesmärgiks on tootmistaseme säilitamine majapidamistes, kus on 100 ja vähema pealised piimatootmiskvooti omavate tootjate piimakarjad.

 Tagasi algusesse

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse ja piimasektori eritoetuse taotlusi võetakse vastu e-PRIA kliendiportaali vahendusel aadressil  https://epria.pria.ee/epria/ ja PRIA maakondlikes teenindusbüroodes ajavahemikul 2. märtsist – 20. märtsini 2012. Pärast 20. märtsi 2012 esitatud loomakasvatuse täiendava otsetoetuse taotlusi menetlusse ei võeta. Piimasektori eritoetust saab taotleda ka hilinenult 21. märtsist kuni  16. aprillini. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetust 1% iga hilinenud tööpäeva kohta. Pärast 16. aprilli 2012 esitatud piimasektori eritoetuse taotlusi menetlusse ei võeta.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (http://www.pria.ee/broneering/).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Täpsem info e-PRIA kohta http://www.pria.ee/et/ePRIA

 Tagasi algusesse

 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Ammlehma kasvatamise täiendav otsetoetus:

 • veis, kelle kohta toetust taotletakse, peab olema 2. märtsi seisuga vähemalt 8 kuu vanune lihatõugu või lihatõuga ristamisel saadud lehmmullikas või lehm, kes hiljemalt 2. märtsil on registreeritud taotleja nimele PRIA põllumajandusloomade registris;
 • taotlusele märgitud loomade osas kehtib pidamisperiood, mis kestab taotluse esitamise kuupäevast kuni 28. aprillini 2012 (kaasa arvatud) ja mille jooksul  peab taotleja loomad oma karjas hoidma. Taotlusele märgitud loomi asendada ei saa.

 

Ute kasvatamise täiendav otsetoetus:

 • utt, kelle kohta toetust taotletakse, peab olema hiljemalt 2. märtsil registreeritud taotleja nimele PRIA põllumajandusloomade registris;
 • taotleja peab taotluse esitamise päevast kuni 28. aprillini 2012 ehk pidamisperioodi jooksul pidama oma karjas taotlusele märgitud arvul nõuetele vastavaid uttesid;
 • toetust saab taotleda vähemalt 10 ute kohta, kes hiljemalt 27. aprilli 2012. aasta seisuga (kaasa arvatud) on ühe aasta vanused.

 

Piima täiendav otsetoetus:

 • toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevusega tegelev isik temale määratud või teiselt isikult üle võetud piima täiendava otsetoetuse toetusõiguste alusel;
 • piima täiendava otsetoetuse toetusõiguste määramise aluseks on taotlejale 31. märtsi 2007. aasta seisuga määratud piima tootmiskvoodi kilogrammid;
 • piima täiendava otsetoetuse toetusõigust saab teisele isikule üle anda ehk võõrandada.

 

Veise täiendav otsetoetus:

 • toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevusega tegelev isik temale määratud või teiselt isikult üle võetud veise täiendava otsetoetuse toetusõiguste alusel;
 • veise täiendava otstoetuse toetusõiguse määramise aluseks on temale 2006. aastal veise kasvatamise täiendava otsetoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud veiste loomühikud ja ammlehma kasvatamise täiendava otsetoetuse käigus kindlaks määratud piimalehmade loomühikud, kes olid 14. veebruari 2006. a seisuga lihaveiste jõudluskontrolli all ja kellel oli nimetatud tähtpäevale eelnenud aasta jooksul sündinud vähemalt 50%-lise lihatõu veresusega vasikas;
 • veise täiendava otsetoetuse toetusõigust saab teisele isikule üle anda ehk võõrandada.

 

Ute täiendav otsetoetus:

 • toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevusega tegelev isik temale määratud või teiselt isikult üle võetud ute täiendava otsetoetuse toetusõiguste alusel;
 • toetust võib taotleda 2007. aastal ute kasvatamise täiendava otsetoetuse menetlemise käigus kindlaks määratud uttede arvu alusel;
 • kindlasmääratud uttede arv peab olema vähemalt 10;
 • ute täiendava otsetoetuse toetusõigust saab teisele isikule üle anda ehk võõrandada.

 

Piimasektori eritoetus:

 • toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev isik, kes on taotluse esitamise aastale eelnenud kvoodiaastal täitnud temale määratud piima individuaalset tootmiskvooti vähemalt 50% ulatuses;
 • tema nimel on 31. märtsi 2009. aasta ja taotluse esitamise aasta 2. märtsi seisuga põllumajandusloomade registris registreeritud:

a)      kuni 100 piimalehma;

b)      üle 100 piimalehma ning tema ettevõte asukoht on saarel, kus ei ole piimatööstust ja kus puudub tasuta püsiühendus piimatööstust omava piirkonnaga.

 • taotlejal on kohustus täita nõuetele vastavuse nõudeid kogu põllumajanduslikus majapidamises;
 • taotleja märgib taotlusele tema nimel taotlemisaasta 2. märtsi seisuga põllumajandusloomade registris registreeritud piimalehmade arvu.

 

Põllumajandusliku tegevuse tuvastamiseks kontrollib PRIA, kas piima, veise ja ute täiendava otsetoetuse taotleja nimel on 31.12.2011. aasta seisuga põllumajandusloomade registris registreeritud vähemalt 1 loomühikule vastaval hulgal põllumajandusloomi või 2011. aastal pindalatoetuste menetlemise käigus kindlaks määratud vähemalt 1 ha põllumajandusmaad.

Tagasi algusesse

 

TOETUSTE ÜHIKUMÄÄRADE KEHTESTAMINE

PRIA kehtestab loomakasvatuse täiendava otsetoetuse ja piimasektori eritoetuse ühikumäärad 24. novembriks 2012.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Loomakasvatuse täiendava otsetoetuse ja piimasektori eritoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 1. detsembriks 2012 ja toetused makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2013.

Tagasi algusesse

 

MUUDATUS OTSETOETUSTE ARVESTAMISEL

2012. aastal rakendub Eestis vastavalt Euroopa nõukogu määruse 73/2009 artikli 7 ning artikli 132 lõike 2 punkti b kohaselt toetuse ümbersuunamine ehk taotlejale makstavate otsetoetuste kogusumma vähendamine. Vähendamisi rakendatakse taotlejatele, kelle otsetoetuste kogusumma on üle 5000 euro. Need taotlejad, kellel otsetoetuste summa jääb aga alla 5000 euro, vähendamisi ei rakendata ning toetus makstakse välja täies mahus.

 

Otsetoetuste hulka kuuluvad ELi rahastatav ühtne pindalatoetus (ÜPT) ja  piimasektori eritoetus ning Eesti riigi poolsed täiendavad otsetoetused:  ammlehma ja ute kasvatamise täiendav otsetoetus; ute, veise ja piima täiendav otsetoetus; põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendav otsetoetus.

Taotlejale makstava otsetoetuste kogusumma seda osa, mis ulatub üle 5000 euro,  vähendatakse 2012. aastal 10% võrra.

 

Kui täiendavate otsetoetuste osa otsetoetuste kogusummas ületab 300 000 eurot, siis vähendatakse nimetatud määra ületavat täiendavate otsetoetuste osa veel 4% võrra.

Kirjeldatud vähendamisi rakendatakse taotlejale määratud täiendavate otsetoetuste kogusummale, kuid mitte suuremas ulatuses kui on taotlejale määratud täiendatavate otsetoetuste summa kokku. Teisisõnu, kui taotlejale määratud täiendavate otsetoetuste kogusumma on nt 3000 eurot ja arvestuslik vähendus on nt 3500 eurot ehk suurem kui taotlejale määratud täiendavate otsetoetuste kogusumma, siis  jäetakse täiendavad otsetoetused välja maksmata selles ulatuses, mis on taotlejale määratud.

 

Ühtse pindalatoetuse ja piimasektori eritoetuse summa osa, mis ületab 300 000 eurot vähendatakse 4% võrra vastavalt Euroopa nõukogu määruse nr 73/2009 artikli 7 p 2 kohaselt.

Tagasi algusesse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusesse

 

 

TOETUSE LISAMATERJALID

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike