Lisatud: 31. märts 2014

Viimati muudetud: 14. veebruar 2018

A A A
Prindi

Loomade karjatamise toetus (MAK meede 2.4) 2014

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood algab 2. mail ja kestab kuni 21. maini 2014. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 16. juunini 2014. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse väljamakstavat toetuse summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

2014. a saab loomade karjatamise toetust taotleda üksnes kehtiva kohustuse alusel. Uut kohustust alustada ei saa.

Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

 


 

EESMÄRK

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames välja makstava loomade karjatamise toetuse eesmärkideks on parandada loomade heaolu, säilitada ja parandada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning tõsta kultuurrohumaade mullaviljakust.

Karjatamine võimaldab rohusööjatele põllumajandusloomadele loomuomast käitumist ja elukeskkonda. Värske karjamaarohi on täisväärtuslik loomasööt. Liikumine, värske õhk ja loomulik keskkond tugevdab loomade immuunsüsteemi ja tervist, vähendab jalgade ning hingamisteede haigusi, soodustab sigivust ja noorloomade arengut. Väljas viibimine vähendab loomade sisetingimustes ruumikitsikusest tingitud stressi. Toetusega soodustatakse loomade heaoluga arvestavat ja seda parandavat loomakasvatust.

Tagasi algusse

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Loomade karjatamise toetuse taotluste vastuvõtt kestab 2. maist kuni 21. maini 2014. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 16. juunini 2014. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA. e-PRIAs saab taotlust täitma hakata alates 1. aprillist 2014, kuid esitama alates 2. maist kuni 16. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Täpsem info e-PRIA kohta https://epria.pria.ee/epria/

NB! Alates märtsist 2014 saavad kõik pindalatoetuse taotlejad lisaks maakondlikule PRIA teenindusbüroole tasuta e-PRIA kasutamise juhendamist ka maakondlikest nõuandekeskustest.

Tagasi algusse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Loomade karjatamise toetuse menetlemise aluseks on põllumajandusministri 23.04.2010. a määrus nr 47 "Loomade karjatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord".

Loomade karjatamise toetust saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik, seltsing ning muu juriidilise isiku staatuseta ühendus, kes peab karjatatavaid loomi.

2014. a võib loomade karjatamise toetust taotleda kehtiva kohustuse alusel või kui taotleja pikendanud enda 21.05.2014 lõppevat 5 aastast kohustust 1 aasta võrra kuni 31.12.2014 esitades vormiga MT62. Uut kohustust võtta ei saa.

 

Loomade karjatamise toetuse tingimused:

 • kohustuseperiood on 5 aastat;
 • 2014. aastal pikendatud kohustus kestab 31. detsembrini 2014;
 • karjatamisperiood kestab vähemalt 1. juunist 31. augustini;
 • loomi tuleb karjatada kogu kohustuseperioodi jooksul ning igal aastal vähemalt 2 ühiku ulatuses;
 • loomkoormus on kuni 1,4 ühikut ühe hektari rohumaa kohta (karjatatavate loomade ühikud arvestatakse loomagrupiti järgmiste koefitsientide alusel: veis, sh vasikas – 1 ü; hobune – 1 ü; kits või lammas – 0,18 ü).
 • loomkoormuse arvestamisel võetakse arvesse ainult need rohumaad, mille taotleja esitab pindalatoetuste taotluse lisal PT50A (põldude loetelu) või poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse taotlemise vormil PT68;
 • loomkoormuse arvestamisel ei võeta arvesse rohumaid, millele on taotletud mahepõllumajandusliku tootmise toetust;
 • toetust makstakse karjatatavate veiste, lammaste, kitsede ja hobuste kohta, keda karjatamisperioodil rohumaal karjatatakse;
 • taotletud arv veiseid, lambaid ja kitsi peab olema registreeritud taotleja nimele PRIA põllumajandusloomade registris vähemalt 2. maist kuni 31. augustini;
 • hobune peab olema registreeritud PRIA põllumajandusloomade registris;
 • hobuste kohta peab taotlejal olema hobuse pass;
 • loomade karjatamise toetust ei maksta nende loomade kohta, kelle kohta on taotletud mahepõllumajandusliku tootmise toetust või kes on kantud  mahepõllumajanduse registrisse mahepõllumajanduslikult peetavate loomadena;
 • taotleja võtab toetuse esmakordsel taotlemisel kohustuse täita kogu majandusüksuses kohustusperioodi jooksul järgmisi baasnõudeid:
  • võimaldab loomale olenevalt looma liigist ja east kohases koguses sööta ja joogivett;
  • kaitseb looma välitingimustes halbade ilmastikutingimuste eest ja tagab loomale võimaluse varjuda;
  • tagab, et karjamaa ja piirdeaed on looma tervisele ohutud, ning eemaldab karjamaalt teravad esemed. 
 • Taotleja peab täitma järgmisi loomade karjatamiseks kehtestatud täiendavaid nõudeid:
  • kannab andmed karjatatud loomade liigi, arvu, rohumaal karjatamise aja ja rohumaa kohta karjatamispäevikusse (peetakse paberkandjal või elektrooniliselt vabas vormis) või põlluraamatusse;
  • karjatab karjatamisperioodil iga päev taotlusele märgitud arvul loomi rohumaal, kui ilmastikutingimused, maapinna seisukord ja loomade tervislik seisund seda võimaldavad;
  • karjamaal peab olema piirdeaed või piirab loomade liikumist karjane. Piirdeaed ei ole pea olema rannaniidu mereäärsel küljel või kaitstaval loodusobjektil asuva lamminiidu jõeäärsel küljel;
  • loomale tuleb tagada vaba juurdepääs joogiveele;
  • loomale tuleb tagada ohutu liikumine ning vedu karjamaa ja loomakasvatushoone vahel. Ei tohi kasutada elektripiitsa ja looma ajamist mootorsõidukiga;
  • karjatatavat rohumaad ei tohi ülekarjatada;
  • looduslikku rohumaad ja poollooduslikku kooslust ei tohi üles harida ning seal e tohi kasutada väetisi ega taimekaitsevahendeid.
 •  Taotleja peab kogu majandusüksuses järgima häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi ning täitma kohustuslikke majandamisnõudeid.

 

Taotleja esitab toetuse taotlemiseks PRIAle:

 • pindalatoetuste taotluse (vorm PT50;)
 • põldude loetelu (vorm PT50A), millele on kantud andmed põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas kasvatatavate põllumajanduskultuuride ja püsirohumaa kohta, ning asjakohaste põldude kohta on märgitud, millist toetust taotletakse;
 • põllumassiivi kaardi, millel on märgitud põldude loetelus toodud kasvatatavate põllumajanduskultuuride ja püsirohumaa põldude numbrid ning nende piirid;
 • kui andmed põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta katastri kaardi või muu kaardimaterjali, millel on märgitud loomade karjatamiseks kasutatavate rohumaade piirid ja katastrinumbrid;
 • karjatatavate loomade loetelu (vorm MT62A), millele märgib loomagruppide kaupa nende karjatatavate loomade arvu, kelle kohta taotleja toetust taotleb;
 • hobustele taotlemisel karjatatavate hobuste loetelu (vorm MT62B);
 • väljavõtte selle hobuse passist, kelle kohta taotleja toetust taotleb ja kes ei ole registreeritud PRIA põllumajandusloomade registris. Väljavõttel peab olema näha hobuse identifitseerimise number ja sünniaeg või unikaalne elunumber (UELN).
 • 20. mail 2014 lõppeva kohustuse korral kohustuse pikendamise vormi (MT62), millega kinnitab kohustuse pikendamist 31. detsembrini 2014.

 

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 16. juunini 2014. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määr on veise või hobuse kohta 51,13 eurot aastas ja kitse või lamba kohta 9,20 eurot aastas.

Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA peadirektor halduskontrollide tulemusi arvestades. Otsused vormistatakse hiljemalt 25. jaanuariks 2015. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2015.

Tagasi algusse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusse

 

TAOTLUSE LISAMATERJALIDJuriidilised alused
bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner