Lisatud: 13. jaanuar 2012

Viimati muudetud: 04. aprill 2013

A A A
Prindi

Põllumajandusloomade aretustoetus 2012

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on põllumajandusloomade aretustegevuse arendamise kulude osaline või täielik hüvitamine.

 

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Põllumajandusloomade aretustoetuse taotlusi võetakse vastu 15. veebruarist kuni 20. veebruarini PRIA keskuses aadressil: PRIA, Narva mnt 3, Tartu 51009.

Taotlust võib esitada ka elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil:

info@pria.ee

 

Taotlusele tuleb lisada Veterinaar- ja Toiduameti pool väljastatud tunnustamise otsuse koopia ning vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole juba varem vastavasse registrisse kantud.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Põllumajandusloomade aretustoetust võib taotleda Põllumajandusloomade aretuse seaduse alusel Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud aretusühing või jõudluskontrolli läbiviija, kui ta on tegutsenud vähemalt ühe aasta järgmistes põllumajandusloomade aretusvaldkondades:

 

1.    Tõuraamatu või aretusregistri pidamine

2.    Jõudluskontrolli läbiviimine või geneetilise väärtuse hindamine

 

Tõuraamatu või aretusregistri pidamise eest makstakse toetust 1. detsembri 2011 seisuga tõuraamatus või aretusregistris olnud põllumajandusloomade arvu järgi, hobuste puhul 2011. aasta jooksul tõuraamatusse kantud varssade arvu järgi.

 

Jõudluskontrolli läbiviimise või geneetilise väärtuse hindamise eest (välja arvatud hobuste puhul) makstakse toetust 1. detsembri 2011 seisuga jõudluskontrolli all olnud põllumajandusloomade arvu järgi.

 

Hobuslaste jõudluskontrolli läbiviimise eest makstakse toetust üksnes ühe jõudluskatse kohta 2011. aasta jooksul Eestis läbi viidud jõudluskatsel osalenud nende 2–6aastaste hobuslaste arvu järgi, kelle jõudluskatse andmed on kantud Veterinaar- ja Toiduameti tunnustatud aretusühingu peetavasse elektroonilisse tõuraamatusse.

 

PRIA kontrollib koostöös Veterinaar- ja Toiduametiga taotleja poolt esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele.

 

Kui tegelik põllumajandusloomade arv on suurem taotluses esitatud arvust, määratakse toetus taotluses esitatud loomade arvu alusel.

Kui tegelik loomade arv on kuni 3% väiksem taotluses esitatud põllumajandusloomade arvust, määratakse toetus tegeliku loomade arvu alusel.

Kui taotluse kontrollimisel on selgunud, et tegelik põllumajandusloomade arv on toetuse saamiseks esitatud põllumajandusloomade arvust 3%-20% väiksem, määratakse toetus loomade arvu alusel, mis saadakse tegeliku põllumajandusloomade arvu vähendamisel tegeliku arvu ja taotluses esitatud arvu kahekordse vahe võrra.

Kui loomade arv on taotluses näidatud arvust üle 20% väiksem, jäetakse taotlus rahuldamata.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse taotluse esitamise tähtpäevast arvates 30 tööpäeva jooksul, st hiljemalt 3. aprillil. Toetuse ühikumäär olenevalt aretusvaldkonnast ja loomaliigist ühe looma kohta on järgmine:

1.    veiste tõuraamatu pidamine – 11,40 eurot;

2.    veiste jõudluskontrolli läbiviimine – 8 eurot;

3.    eesti maatõugu veiste tõuraamatu pidamine – 95 eurot;

4.    sigade tõuraamatu või aretusregistri pidamine – 10,30 eurot;

5.    sigade jõudluskontrolli läbiviimine – 13 eurot;

6.    lammaste tõuraamatu pidamine – 9,15 eurot;

7.    lammaste jõudluskontrolli läbiviimine – 9,15 eurot;

8.    hobuslaste tõuraamatu pidamine – 190,40 eurot;

9.    eesti hobuste, eesti raskeveohobuste ja tori tõu universaalsuuna hobuste tõuraamatu pidamine – 302,10 eurot;

10.  hobuslaste jõudluskontrolli läbiviimine – 101,50 eurot;

11.  eesti vuti jõudluskontrolli läbiviimine – 155,10 eurot.

 

 

Kui nõuetekohaste taotluste rahuldamiseks vajalik toetuse summa ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA eelpool toodud aretustoetuse ühikumäärasid võrdeliselt, arvestades toetuse maksmiseks ettenähtud vahendeid.

 

Toetuse suuruse arvutamisel võetakse aluseks toetuse ühikumäärad ja põllumajandusloomade arv. Toetus makstakse välja hiljemalt 25. aprillil.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroost telefonil 7371 323 või e-posti teel: turukorraldus@pria.ee

Seotud valdkondade uudised

588 loomapidajani jõuab ligi 0,7 miljonit eurot maaelu arengukava toetust ohustatud tõugu loomade kasvatamise eest. Kuu aja jooksul tahab PRIA loomapidajatele, põllumeestele ja poollooduslike koosluste hooldajaile välja maksta kokku kümmekond liiki toetustena üle 60 mln euro.

Kõik uudised »

Seotud valdkondades avatud taotlusvoorud

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner