Lisatud: 10. juuni 2010

Viimati muudetud: 19. juuni 2012

A A A
Prindi

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK meede 3.1) SUURPROJEKTID 2010

 

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse üldine eesmärk on maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse suurendamine läbi maapiirkonna ettevõtluse mitmekesistamise (eelkõige keskustest eemalejäävates piirkondades) ning sellega uute ja paremate töökohtade loomisele kaasaaitamine. Suurprojektide toetamise eesmärgiks on põllumajandustootmise mitmekesistamine ja maaettevõtluse arendamine läbi bioenergiaalaste ja muude innovaatiliste investeeringute, mille kaudu soodustatakse muuhulgas ka keskkonnasõbraliku ettevõtluse arengut ja meetme üldeesmärgist tulenevalt paremate töökohtade loomist.

Taotlusi võetakse vastu 31. augustist kuni 13. septembrini 2010. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes.

 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

 

 

 


 

 

EESMÄRK
Toetust antakse Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest. Meetme üldine eesmärk on maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse suurendamine läbi maapiirkonna ettevõtluse mitmekesistamise (eelkõige keskustest eemalejäävates piirkondades) ning sellega uute ja paremate töökohtade loomisele kaasaaitamine. Suurprojektide toetamise eesmärgiks on põllumajandustootmise mitmekesistamine ja maaettevõtluse arendamine läbi bioenergiaalaste ja muude innovaatiliste investeeringute, mille kaudu soodustatakse muuhulgas ka keskkonnasõbraliku ettevõtluse arengut ja meetme üldeesmärgist tulenevalt paremate töökohtade loomist. Toetus on suunatud ka ettevõtluse uuenduslikkuse suurendamisele läbi uudsete, sh mobiilsete lahenduste leidmisele kaupade ja teenuste pakkumisel, samuti kohalikul ressursil põhineva, maapiirkonna elukvaliteedi parandamisega seotud mittepõllumajandusliku mikroettevõtluse arendamiseks.

Tagasi algusse...

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Taotlusi võetakse vastu 31. augustist kuni 13. septembrini 2010. a PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik eelnevalt kokku leppida ja registreerida kõikidele vastuvõtmise perioodi päevadele infotelefonil  737 7678 ja samuti ka PRIA piirkondlikus büroos kohapeal ning vastavas internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).
Taotlus tuleb esitada kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgsesse PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse.
Enne taotluse esitamist tuleb taotlejal saata PRIA-le eraldi vormikohane avaldus ja äriplaan elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus aadressile andmed@pria.ee
Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul - taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotuste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevad puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusse...

 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Toetust saab taotleda mikroettevõtja ja mikroettevõtjast põllumajandustootja. Erandjuhul saab toetust taotleda ka keskmise suurusega põllumajandustootja, kui kavandatav tegevus on turustamise eesmärgil biomassist biokütuse, biosoojuse või bioelektri tootmine. Kavandatav investeeringuobjekt peab asuma valla või alla 4000 elanikuga vallasisese linna või kuni 4000 elanikuga väikelinna territooriumil. Toetust saab taotleda  taotleja, kes  on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta ning kelle müügitulu taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal oli suurem kui 500 000 krooni (31 955,82 EUR). Lisaks on veel rida  nõudeid, mille kohta saab täpse info meetme määrusest ja samuti kirjeldatakse neid infomaterjalis Abiks Taotlejale. 
Toetatavateks tegevusteks on hoonete ja rajatiste ehitamine Ehitusseaduse mõistes (v.a lammutamine) ning hoone parendamine ning masina ja seadme ostmine ja paigaldamine. Suurprojektide puhul ei ole lubatud traktorite ostmine.
Hoonete ja rajatiste ehitamise ja parendamise osaks võib olla ka ehitusprojekti alusel tee ja parkla ehitamine, kui need on juurdepääsuks kavandatavale ehitisele.
Toetatav on majutusteenuse osutamiseks uue voodikoha rajamine ning hoone parendamine ning uue majutusruumi sisustamiseks vajaliku materiaalse põhivara ostmine, seda Ehitusseaduse ja  Turismiseaduse nõudeid silmas pidades.
Toetatava tegevuse hulka loetakse ka investeeringuga seotud turundustegevuse kulusid, kavandatava investeeringuobjektiga kaasneva litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmist ning ehitiste puhul omanikujärelevalvet. Suurprojekti raames ei toetata investeeringuobjektiga seotud turu-uuringu tellimist ja läbi viimist. 
Kui eelpool nimetatud toetatavad tegevused on aga seotud teatud tegevusvaldkondadega (meetme määruse §3 lõigetes 1 ja 2 nimetatud tegevusvaldkonnad ehk majanduse tegevuse klassifikaatorid EMTAK 2008 järgi vt http://www.rik.ee/32971), siis ei ole need enam toetatavad.
Asendusinvesteeringud ei ole toetatavad, st  investeeringu tulemusena peab ettevõtja laiendama tegevust või laiendama toodangu valikut või muutma põhjalikult tootmisprotsessi.
Toetuse määrad toetatava tegevuse investeeringuobjekti maksumusest sõltuvad investeeringu elluviimise kohast ja on järgmised:
• Kuni 30%, kui tegevuse elluviimise koht asub Harju maakonna vallas või väikelinnas, mis ei piirne Tallinnaga
• Kuni 40%, kui tegevuse elluviimise koht asub vallas või väikelinnas, mis piirneb maakonnakeskusega ega asu Harju maakonnas
• Kuni 50%, kui tegevuse elluviimise koht asub vallas või väikelinnas, mis ei piirne maakonnakeskusega ega asu Harju maakonnas
Suurprojektide puhul on minimaalne taotletava toetuse suurus 1 564 661 krooni (100 000 EUR) ja toetuse maksimaalne suurus 4 693 980 krooni (300 000 EUR). programmiperioodil koos muu selle määruse alusel antava toetusega. Toetust suurprojektile antakse üks kord programmiperioodil.
Meetme  eelarve on 157,7 miljonit krooni (10,08 milj EUR), millest 50% on mõeldud põllumajandustootjate tegevuse mitmekesistamiseks ning 50%  muude mikroettevõtjate tegevuse arendamiseks.

Juhime tähelepanu:

Meetme eelarvele lisati 31.01.2011 täiendavad 50 miljonit krooni (3,2 miljonit EUR). Sellest tulenevalt on lisandunud eelarve osas menetlustähtaega pikendatud kuni 07.03.2011.

Tagasi algusse...

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetele vastavust. PRIA peadirektori poolt moodustatud hindamiskomisjon hindab  kõiki nõuetele vastavaid taotlusi lisas 8 toodud hindamiskriteeriumide alusel, andes taotlusele hindepunkte. Hindamise tulemusel moodustatakse eraldi paremusjärjestus põllumajandustootjate ja muude taotlejate kohta. Taotleja peab paremusjärjestusse kuulumiseks olema saanud vähemalt 20 hindepunkti.
PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse 100 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates (taotlusvooru lõpust).
Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja teostama investeeringu ja esitama PRIA-le investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta hiljemalt kahe aasta jooksul toetuse määramise otsusest arvatuna. PRIA kannab toetusraha toetuse saaja või kapitalirendi puhul kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste investeeringut tõendavate dokumentide saamisest.

Tagasi algusse...


 
LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, faks 737 1201, e-post: info@pria.ee

Tagasi algusse...

 

 

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike