Lisatud: 16. juuli 2012

Viimati muudetud: 16. aprill 2014

A A A
Prindi

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK meede 3.1) VÄIKEPROJEKTID 2012

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse üldine eesmärk on maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse suurendamine läbi maapiirkonna ettevõtluse mitmekesistamise (eelkõige keskustest eemalejäävates piirkondades) ning sellega uute ja paremate töökohtade loomisele kaasaaitamine.

Kokku esitati taotlusperioodi jooksul 355 taotlust summas 25,56 mln eurot. Meetme eelarve on 14,4 mln eurot. Toetus määrati 171 taotlejale.  

Otsused saadetakse kõikidele taotlejatele kirjalikult PRIA kliendiregistris oleval postiaadressile.

Palun veenduge, et kliendiregistris teie kohta käivad andmed on korrektsed! Kõige mugavam on oma kliendiandmeid vaadata ja muuta elektrooniliselt e-PRIA portaalis https://epria.pria.ee/epria/.

e-PRIA kasutamise juhendid leiate PRIA kodulehel aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid.

 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:


 

 

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandusettevõtjate tootmise mitmekesistamist muu maaettevõtlusega väljaspool põllumajandust ja samuti kohalikul ressursil põhineva, maapiirkonna elukvaliteedi parandamisega seotud mittepõllumajandusliku mikroettevõtluse arendamist. Toetus on suunatud ka ettevõtluse uuenduslikkuse suurendamisele läbi uudsete, sh mobiilsete lahenduste leidmisele kaupade ja teenuste pakkumisel.

Tagasi algusesse...

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT


Taotlusi võeti vastu 17. augustist kuni 31. augustini 2012.a  PRIA maakondlikes teenindusbüroodes.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik eelnevalt kokku leppida ja registreerida kõikidele vastuvõtmise perioodi päevadele infotelefonil  737 7678 ja samuti ka PRIA piirkondlikus büroos kohapeal ning vastavas internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).
Taotlus tuleb esitada kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgsesse PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse.
Enne taotluse esitamist tuleb taotlejal saata PRIA-le eraldi vormikohane avaldus ja äriplaan elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus aadressile andmed@pria.ee


Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul - taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevad puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema). 

Tagasi algusesse...

 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED


Toetust saab taotleda mikroettevõtja või põllumajandusega tegelev mikroettevõtja, kui investeeringuobjekt asub valla või alla 4000 elanikuga vallasisese linna või kuni 4000 elanikuga väikelinna territooriumil.

Toetust võib taotleda taotleja, kes on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta. Määruse muudatuse kohaselt võivad toetust taotleda ka füüsilisest isikust mikroettevõtja või äriühingust mikroettevõtja, kes ei ole tegutsenud vahetult enne taotluse esitamise aastat vähemalt ühte kalendriaastat, kuid kes on omandanud oma vanemast või vanavanemast füüsilisest isikust põllumajandustootjale kuulunud kogu põllumajandusettevõtte või on omandanud oma füüsilisest isikust osaniku, aktsionäri või liikme vanemast või vanavanemast füüsilisest isikust põllumajandustootjale kuulunud kogu põllumajandusettevõtte.

Taotlejale kehtestatud nõuetega palume tutvuda täpsemalt meetme määrusest.

Toetust saab taotleda hoone ja rajatise ehitamiseks (välja arvatud lammutamine) „Ehitusseaduses” sätestatud tingimustel ja korras ning hoone parendamiseks.  Samuti saab toetust taotleda majutusteenuse osutamiseks uue voodikoha rajamiseks ning hoone parendamiseks. Uue voodikoha rajamisena käsitatakse hoone püstitamist, laiendamist või rekonstrueerimist „Ehitusseaduses” sätestatud nõuete kohaselt.
Toetust saab taotleda majutusruumi sisustamiseks vajaliku materiaalse põhivaraga, seda uue voodikoha rajamise korral „Turismiseaduse” § 19 alusel sätestatud nõuete kohaselt.
Samuti saab toetust taotleda masina ja seadme ostmiseks ning paigaldamiseks.

Toetatava tegevuse hulka loetakse ka investeeringuga seotud turu-uuringu, turundustegevuse kulusid, kavandatava investeeringuobjektiga kaasneva litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmist ning ehitiste puhul omanikujärelevalvet. 

 

 Tagasi algusesse...

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Toetust antakse kuni 30% investeeringuobjekti maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub Harju maakonna vallas, mis piirneb Tallinnaga.

Toetust antakse kuni 40% investeeringuobjekti maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub vallas või väikelinnas, mis piirneb asustusüksusega (linn, vald, vallasisene linn), kus paikneb maavalitsus (maakonnakeskus), mis ei asu Harju maakonnas, või kui tegevuse elluviimise koht asub Harju maakonna vallas või väikelinnas, mis ei piirne Tallinnaga.

Toetust antakse kuni 50% investeeringuobjekti maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub vallas või väikelinnas, mis ei piirne maakonnakeskusega ega asu Harju maakonnas

Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 100 000 eurot programmiperioodil.

Meetme  eelarve 2012. aastaks on 14,4 miljonit eurot.

Tagasi algusesse...


TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. Nõuetele vastavaid taotlusi hinnatakse vastavalt määruses toodud hindamiskriteeriumidele ja moodustatakse paremusjärjestus. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse 95 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates (taotlusvooru lõpust).


Määruse muudatuste kohaselt peavad toetuse saajad alustama investeeringu elluviimist kuue kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Selle aja jooksul tuleb kavandatavast investeeringust teha vähemalt 25 protsenti. Ülejäänud investeering tuleb teha ja seda tõendavad dokumendid PRIAle esitada kahe aasta jooksul alates taotluse rahuldamisest, kuid hiljemalt 2014. aasta lõpuks. Nimetatud nõuet ei kohaldata enne 2012. aastat toetust taotlenud toetuse saaja suhtes.

Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja teostama investeeringu ja esitama PRIA-le investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas. PRIA kannab toetusraha toetuse saaja või kapitalirendi puhul kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste investeeringut tõendavate dokumentide saamisest.

Tagasi algusesse...

 

LISAINFO JA KONTAKT


Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, faks 737 1201, e-post: info@pria.ee

 Tagasi algusesse...Selgitused avalduse vormi osade täitmise  kohta leiate avalduse vormil eraldi vahelehtedel. Äriplaani vormi täitmiseks on abimaterjalina loodud äriplaani täitmise juhend

 

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike