Lisatud: 13. jaanuar 2011

Viimati muudetud: 11. aprill 2012

A A A
Prindi

Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus (MAK meede 3.2) 2011

Taotlusi võetakse vastu 14. veebruarist kuni 28. veebruarini 2011.a. PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kell 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kell 8.30-16.00.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


 EESMÄRK

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meede 3.2 on suunatud mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja maapiirkonnas tegutsevatele kuni keskmise suurusega ettevõtjatele, kelle eesmärgiks on investeeringute abil parandada maapiirkonna elukeskkonna atraktiivsust ja elukvaliteeti.
Toetust antakse Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

Meetme eesmärgid on:

 • Omaalgatuse, koostöötahte ning sotsiaalsete suhete tugevdamine;
 • Külade elukeskkonna säilitamine, taastamine ja kvaliteedi parandamine;
 • Sotsiaalse infrastruktuuri arendamine;
 • Maapiirkonna kultuuripärandi säilitamine, taastamine ja kvaliteedi parandamine (sh külade ja põllumajandusmaastike ilme parandamine ja korrastamine);

• Uudsete lahenduste leidmine erinevate teenuste kättesaadavuse ja jätkusuutlikkuse parandamiseks.

   Tagasi algusse...

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik eelnevalt kokku leppida ja registreerida kõikidele vastuvõtmise perioodi päevadele infotelefonil  737 7678 ja samuti ka PRIA piirkondlikus büroos kohapeal ning vastavas internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).

Taotlus tuleb esitada kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgsesse PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse.

Taotlus esitatakse originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi ärakirja esitamist. Lisaks tuleb esitada ärakirjad (koopiad) kõikidest esitatavatest dokumentidest.

Lisaks määruses nõutavate dokumentide esitamisele peavad ettevõtjad esitama vähese tähtsusega abi teatise vormi ja/või riigiabi teatise vormi, kui nad on saanud sama investeeringuobjekti või tegevuse finantseerimiseks sooduslaenu (nt KredEx, MES) või abielementi sisaldavat tagatist (vt allpool Toetuse lisamaterjalide all „Vormid").

 Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul - taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotuste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevad puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusse...

 TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse saamise nõuded, taotlemise ja menetlemise täpsem kord on sätestatud põllumajandusministri 22. detsembri 2010 määrusega nr 120 („Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord").

 Taotlejaks võib olla:

 • Mittetulundusühing (MTÜ), keda ei ole asutanud riik või kohaliku omavalitsuse üksus pärast 1. jaanuari 2007 ning kelle liige ei ole pärast nimetatud kuupäeva riik või kohaliku omavalitsuse omavalitsuse üksus;
 • Sihtasutus (SA), keda ei ole asutanud riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
 • Väikese ja keskmise suurusega ettevõtja, kes tegutseb maapiirkonnas.

 Taotlejale esitatavad nõuded:

 • MTÜ ja SA on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kuus kuud.Kui MTÜ või SA on asutatud tähtajaliselt, ei või see tähtaeg olla lühem kui viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetuseosa väljamaksmisest;
 • Ettevõtja on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta;
 • Ettevõtja ei saa investeeringuobjektist või sellega seotud tegevusest vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest ärikasumit, mis ületab majandusaastal 25% kavandatava investeeringuobjekti maksumusest;
 • Taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või kui see on ajatatud, siis on maksed tasutud ajakava kohaselt;
 • Taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjektiga seoses toetust riigieelarvelistest, muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi. Kui ta on varem saanud loetletud toetusi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, siis on summa tähtajal tagasi makstud või ajatamise korral nõuetekohaselt tasutud;
 • Investeeringuobjekt asub küla, alevi või aleviku territooriumil.

Täielik loetelu nõuetest on toodud määruses (22. detsembri 2010 määrus nr 120 „Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord").

Toetust võib taotleda maapiirkonna elukeskkonna arendamiseks tehtavate järgmiste tegevuste kohta:

 • Seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali vms avalikuks kasutamiseks hoone või selle osa ehitamine, ruumide sisustuse ostmine;
 • Pargi, haljasala, puhkeala vms avalikuks kasutamiseks rajatise rajamine või parendamine;
 • Mängu- või spordiväljaku vms avalikuks kasutamiseks vaba aja veetmise rajatise rajamine või parendamine;
 • Küla-, lõkke-, kiigeplatsi,matka-, tervise- või õpperaja vms avalikuks kasutamiseks rajatise rajamine või parendamine;
 • Paadisilla, ujumiskoha vms teistele isikutele kasutamiseks avatud rajatise rajamine või parendamine;
 • Küla tutvustava püsiviida ja kaardi ostmine ja paigaldamine;
 • Sporditarviku, Eesti rahvariiete, muusikariista või helitehnika ostmine;
 • Infopunktiks vajaliku hoone ehitamine, sinna sisustuse ja infotehnoloogiaseadmete (riist- ja tarkvara) ostmine;
 • Multifunktsionaalse teeninduskeskuse ehitamine (saab taotleda üksnes MTÜ või SA);
 • Sellise kasutuses mitteoleva ja taaskasutuseks sobimatu põllumajandusliku ehitise lammutamine, mis on kantud riiklikusse ehitiregistrisse ehitise kasutamise otstarvete loetellu koodide 12710-12719 või koodi 24224 alla;
 • MTÜ või SA kavandatava investeeringuobjektiga kaasnev tellitud projekteerimistöö, projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline töö ning toetuse avalduse (määruse lisa 1), piirkondliku arengukava lühikokkuvõtte (määruse lisa 2) ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus;
 • Ehitustööle omanikujärelevalve tegemine;
 • Kavandatava investeeringuobjektiga kaasnev elektrivõrguga, veevarustusvõrguga, küttesüsteemiga ja telekommunikatsiooniga liitumine.

  Tagasi algusse...

 TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Toetust antakse MTÜ ja SA puhul kuni 90%  investeeringuobjekti maksumusest, v.a Tallinnaga piirnevas vallas, kus toetust antakse kuni 70% investeeringuobjekti maksumusest.

Väikese suurusega ettevõtjale antakse toetust kuni 70% investeeringuobjekti maksumusest ning Harjumaal kuni 60% investeeringuobjekti maksumusest.

Keskmise suurusega ettevõtjale antakse toetust kuni 60% investeeringuobjekti maksumusest ning Harjumaal kuni 50% investeeringuobjekti maksumusest.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 60 000 eurot aastas.

Põllumajandusliku ehitise lammutamise korral on toetuse maksimaalne suurus kuni 9587 eurot aastas.
Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 300 000 eurot arengukava programmiperioodil kokku.

 Tagasi algusse...

 TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust pärast taotluste hindamist. Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt. Taotlusi hinnatakse määruse §-s 14 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel maakondlikes hindamiskomisjonides. Hindepunktide põhjal moodustub taotlustest paremusjärjestus ning selle alusel toimub taotluste rahuldamine.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse 100 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

Toetuse saaja peab teostama investeeringu ja esitama PRIA-le investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. PRIA kannab toetusraha toetuse saaja või kapitalirendi puhul kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste investeeringut tõendavate dokumentide saamisest.

 Tagasi algusse...

 LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, faks 737 1201, e-post:  info@pria.ee

 Tagasi algusse...

 TOETUSE LISAMATERJALID

Seotud valdkondade uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Seotud valdkondades avatud taotlusvoorud

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike