Lisatud: 24. november 2009

Viimati muudetud: 31. august 2011

A A A
Prindi

Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus (MAK meede 3.2) 2009-2010

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meede 3.2 on suunatud mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja MAK logomaapiirkonnas tegutsevatele ettevõtjatele, kelle eesmärgiks on investeeringute abil parandada maapiirkonna elukeskkonna atraktiivsust ja elukvaliteeti.
Toetust antakse Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.


Meetme eesmärgid on:
• Omaalgatuse, koostöötahte ning sotsiaalsete suhete tugevdamine;
• Külade elukeskkonna säilitamine, taastamine ja kvaliteedi parandamine;
• Sotsiaalse infrastruktuuri arendamine;
• Maapiirkonna kultuuripärandi säilitamine, taastamine ja kvaliteedi parandamine (sh külade ja põllumajandusmaastike ilme parandamine ja korrastamine);
• Uudsete lahenduste leidmine erinevate teenuste kättesaadavuse ja jätkusuutlikkuse parandamiseks.

 

KES SAAB TOETUST TAOTLEDA?

Taotlejaks võib olla:
• Mittetulundusühing (MTÜ), mida ei ole asutanud riik või kohaliku omavalitsuse üksus pärast 1. jaanuari 2007 ning mille liige ei ole pärast nimetatud kuupäeva riik või kohaliku omavalitsuse omavalitsuse üksus;
• Sihtasutus (SA), mida ei ole asutanud riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
• väikese ja keskmise suurusega ettevõtja, kes tegutseb maapiirkonnas.

Taotlejale esitatavad nõuded:
• MTÜ ja SA on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kuus kuud;
• Kui MTÜ või SA on asutatud tähtajaliselt, ei või see tähtaeg olla lühem kui viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetuseosa väljamaksmisest;
• Ettevõtja on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta;
• Ettevõtja ei saa investeeringuobjektist või sellega seotud tegevusest vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest ärikasumit, mis ületab majandusaastal 25% kavandatava investeeringuobjekti maksumusest;
• Taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või kui see on ajatatud, siis on maksed tasutud ajakava kohaselt;
• Taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjektiga seoses toetust riigieelarvelistest, muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi. Kui ta on varem saanud loetletud toetusi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, siis on summa tähtajal tagasi makstud või ajatamise korral nõuetekohaselt tasutud;
• Investeeringuobjekt asub küla, alevi või aleviku territooriumil.

 

MIDA TOETATAKSE?
Toetust võib taotleda maapiirkonna elukeskkonna arendamiseks tehtavate järgmiste tegevuste kohta:
• Seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali vms avalikuks kasutamiseks määratud hoone või selle osa ehitamine, sinna sisustuse ostmine;
• Seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali vms avalikuks kasutamiseks määratud  rajatise rajamine või parendamine, sinna sisustuse ostmine;
• Mängu- või spordiväljaku vms avalikuks kasutamiseks määratud vaba aja veetmise rajatise rajamine või parendamine;
• Külaplatsi (lõkkeplats, kiigeplats),  matka-, tervise- või õpperaja vms avalikuks kasutamiseks määratud rajatise rajamine või parendamine;
• Paadisilla, ujumiskoha vms teistele isikutele kasutamiseks avatud rajatise rajamine või parendamine;
• Küla tutvustava püsiviida ja kaardi ostmine ja paigaldamine;
• Sporditarviku, Eesti rahvariiete, muusikariista või helitehnika ostmine;
• Infopunktiks vajaliku hoone ehitamine, sellesse sisustuse ja infotehnoloogiaseadmete (riist- ja tarkvara) ostmine;
• Multifunktsionaalse teeninduskeskuse ehitamine (saab taotleda üksnes MTÜ või SA);
• Niisuguse kasutuses mitteoleva ja taaskasutuseks sobimatu põllumajandusliku ehitise lammutamine, mis on kantud riiklikusse ehitiregistrisse ehitise kasutamise otstarvete loetellu koodide 12710-12719 või koodi 24224 alla;
• Toetatava tegevuse osa võib olla MTÜ või SA kavandatava investeeringuobjektiga kaasnev tellitud projekteerimistöö, projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline töö; ehitustööle omanikujärelevalve tegemine;
• Toetuse avalduse (määruse lisa 1), piirkondliku arengukava lühikokkuvõtte (määruse lisa 2) ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus;
• Kavandatava investeeringuobjektiga kaasnevad elektrivõrguga, veevarustusvõrguga, küttesüsteemiga ja telekommunikatsiooniga liitumuse tasud.

 

KUI SUUR ON TOETUS?
Toetust antakse MTÜ ja SA puhul kuni 90%  investeeringuobjekti maksumusest, väikese suurusega ettevõtjale kuni 70% ja keskmise suurusega ettevõtjale kuni 60%.
Maksimaalne taotletav toetussumma ühe taotleja kohta on kuni 938 796 krooni aastas, põllumajandusliku ehitise lammutamise korral kuni 150 000 krooni.
Maksimaalne toetus Eesti maaelu arengukava 2007-2013 programmiperioodil kokku on 4 693 980 krooni.
Meetme eelarve on 2009.-2010.a taotlusvoorus 198 miljonit krooni, millest pool jaguneb maakondade vahel võrdselt ning ülejäänud summa võrdeliselt maapiirkonna elanike arvuga maakonnas.

 

OOTAME TEIE TAOTLUSI...

...PRIA maakondlikes teenindusbüroodes 28. detsembrist 2009 kuni 25. jaanuarini 2010.a. Palume taotlus esitada selles piirkonnas, kus kavandatav investeeringuobjekt asub.

Taotlus esitatakse originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi ärakirja esitamist. Lisaks tuleb esitada ärakirjad (koopiad) kõikidest esitatavatest dokumentidest.

Teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kell 8.30-18.00 ning teisipäevast reedeni kell 8.30-16.00. Soovitame taotluse esitamise aja eelnevalt broneerida PRIA kodulehel www.pria.ee/reg, infotelefonil 7377 678 või teenindusbüroo üldtelefonil.

 


Teavet võib küsida PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 7377 678, e-kirjaga aadressil info@pria.ee või maakondlikust teenindusbüroost.
Kui vajate abi taotluse koostamisel, pöörduge tunnustatud nõuandekeskuse  konsulendi poole, kelle kontakti leiate veebilehelt www.pikk.ee

Seotud valdkondade uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Seotud valdkondades avatud taotlusvoorud

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike