Lisatud: 30. detsember 2008

Viimati muudetud: 05. september 2011

A A A
Prindi

Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus (MAK meede 3.2) 2009

EESMÄRK
Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) maapiirkonna elukeskkonna ja kultuuripärandi säilitamist ning sotsiaalse infrastruktuuri arendamist läbi mittetulundussektori arendamise.

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Taotlusi võetakse vastu 22.12.2008-28.01.2009 PRIA regioonibüroodes.

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Toetust võib taotleda mittetulundusühing, sihtasutus või maapiirkonnas tegutsev kuni keskmise suurusega ettevõtja.

Toetust antakse investeeringuobjekti abikõlblikust maksumusest:
- mittetulundusühingule ja sihtasutusele kuni 90% (Tallinnaga piirnevas vallas kuni 70%),
- maapiirkonnas tegutsevale väikese suurusega ettevõtjale kuni 70% (Harjumaal kuni 60%)
- maapiirkonnas tegutsevale keskmise suurusega ettevõtjale kuni 60% (Harjumaal kuni 50%).
Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on kuni 938 796 krooni aastas ja kuni 4 693 980 krooni kogu programmperioodi jooksul.

Toetatakse järgmiseid maapiirkonda planeeritud investeeringuobjekte:
- seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali, avalike infopunktide vms teistele isikutele kasutamiseks avatud hoone või selle osa ehitamine ja sinna sisustuse ostmine;
- pargi, haljasala, puhkeala, mängu- või spordiväljaku, matkaraja, terviseraja, õpperaja, külaplatsi vms teistele isikutele kasutamiseks avatud rajatise rajamine või parendamine;
- paadisilla, ujumiskoha vms teistele isikutele kasutamiseks avatud rajatise rajamine või parendamine;
- küla tutvustava püsiviida ja kaardi ostmine ja paigaldamine;
- sporditarvikute, muusikariistade ja eesti rahvariiete ostmine;
- kasutuses mitteoleva ja taaskasutuseks sobimatu põllumajandusliku ehitise lammutamine;
- multifunktsionaalse teeninduskeskuse ehitamine (saab taotleda üksnes MTÜ või SA).

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. Nõuetele vastavaid taotlusi hinnatakse maakondlikes hindamiskomisjonides, kus antakse arvamus investeeringu vajalikkuse kohta ning moodustatakse paremusjärjestus. Rahuldatakse taotlused, mis hindamise tulemusel on saanud vähemalt 30% võimalikust maksimaalsest punktide arvust ja mille rahastamise summa ei ületa toetuse taotluste rahastamise eelarvet maakonna kohta.
PRIA teeb taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 100 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.
Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja teostama investeeringu ja esitama PRIAle investeeringut tõendavad dokumendid kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saab PRIA piirkondlikest büroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3
PRIA Investeeringutoetuste infotelefon: 737 7678
e-post: pria@pria.ee

 

 

 

Seotud valdkondade uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Seotud valdkondades avatud taotlusvoorud

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus