Lisatud: 13. jaanuar 2012

Viimati muudetud: 16. aprill 2014

A A A
Prindi

Kiviaia taastamise toetus (MAK meede 2.5.1) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2012

Taotlusi võetakse vastu 6. veebruarist kuni 17. veebruarini 2012.a.


 

EESMÄRK

MAK logo
Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) kõrge ajaloolise, kultuurilise ja maastikulise väärtusega traditsiooniliste kiviaedade taastamist, et:

•           säilitada ja suurendada maastike esteetilist väärtust;

•           luua elupaiku ning suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust;

•           säilitada maastiku ajaloolist ja kultuurilist väärtust.

Tagasi algusse...


VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu 6. veebruarist kuni 17. veebruarini 2012.a. PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kell 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kell 8.30-16.00.

Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering), infotelefonil  737 7678 ja PRIA maakondlikus teenindusbüroos.

Taotlus tuleks võimalusel esitada kavandatava tegevuse asukohajärgses PRIA maakondlikus teenindusbüroos.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul - taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevad puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusse...

 
TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Selles voorus saab toetust taotleda ainul kiviaedade taastamiseks. Kiviaedade taastamise toetust võib taotleda füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus.

Taastamiseks loetakse olemasoleva kiviaia või selle osa lahtivõtmist ja uuesti ülesladumist või olemasoleva kiviaia esialgse mahu taastamist, mille käigus suurendatakse olemasoleva kiviaia mahtu vähemalt poole võrra tema esialgsest mahust.

Toetust saab taotleda, kui kiviaia põllumajandusmaaga piirnemise korral asub kiviaed põllumajandusmaa piirist kuni viie meetri kaugusel ning kiviaia ja põllumajandusmaa vahele ei jää teed. Vähemalt 80% taastatavast kiviaiast peab asuma põllumajandusmaal või piirnema vähemalt 80% ulatuses põllumajandusmaaga, kus kasvatatakse toetuse taotlemise aastal põllumajanduskultuuri või mida on hooldatud, kasutades selliseid agrotehnilisi võtteid, mis välistavad ebasoovitava taimestiku ulatusliku leviku ning võimaldavad seda maad ilma lisakuludeta järgmisel kasvuperioodil põllumajandusliku tegevusega tegelemiseks kasutusele võtta.

Kiviaiad, millele toetust taotletakse, peavad asuma piirkonnas, kus need on ajalooliselt levinud ning need peavad olema piirkonnale omase kujundusega.

Kiviaed tuleb taastada kuivlaona, kasutades piirkonnale omaseid kive ja asjaomast ladumisviisi. Siin tuleb taotlejale appi ekspert, kes kohapealse kontrolli käigus annab taotlejale suunised, kuidas ja millise kujundusega kiviaeda taastada. Selle toetuse raames toetatakse üksnes piirkonnale omase kujundusega kiviaedu ning sellekohane täpne määratlus antakse eksperdi poolt. Ekspert määrab piirkonnale iseloomuliku kiviaia tüübi, visandab kiviaia läbilõike joonise ning otsustab kiviaias või kiviaia ja põllumajandusmaa piiri vahelisel alal puude ja põõsaste olemasolu korral nende allesjätmise või eemaldamise. Koopia sellest dokumendist antakse taotlejale ja selle alusel tuleb kiviaed taastada.

Hetkel kehtiva määruse kohaselt võib taotleja enne eksperdi visiiti taastada toetusalust kiviaeda 5 meetri ulatuses. Muudatus viidi määrusesse seetõttu, et paljud eksperdile määrangu saamiseks esitatud kiviaiad olid juba taastatud, kuid ei vastanud määruse tingimustele. On mõistlik, et kiviaia taastamise määrang antakse enne aia põhiosa ladumist, kuna toetust makstakse üksnes selliste kiviaedade taastamise eest, kus on järgitud eksperdi poolt ette antud suuniseid.

Minimaalne toetatav kiviaia pikkus on vähemalt viis meetrit.

Kiviaia taastamiseks on keelatud kasutada kinnismälestise, veekogu, ranna ja kalda piiranguvööndi, veekaitsevööndi, väärtusliku ajaloolise asustusstruktuuri elemendi, sealhulgas kivi- ja puitehitise varemete ja taluaseme ning väärtusliku maastikuelemendi, sealhulgas kiviaia, kivikülvi, kivimurru ja tehisliku kivikangru kive. Kivikuhjatisest, mis on vanemad kui viis aastat, võib kive võtta üksnes kuni 1/3 ulatuses.

Toetuse määr ühe meetri 60-90 cm kõrguse kõrguse kiviaia taastamise eest 16 eurot ja ühe meetri üle 90 cm kiviaia taastamise eest 25 eurot.  

Tagasi algusse...

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE


Kui käesolevas taotlusvoorus esitatud taotluste rahastamise summa ületab meetme eelarvet, siis kõigepealt hindab PRIA taotlusi vastavalt määruse § 9 toodud hindamiskriteeriumidele, mille alusel moodustatakse paremusjärjestus. Hindamiskriteeriume muudeti selliselt, et lisandus võimalus saada hindepunkte ka Harjumaal Jõelähtme vallas  Rebala muinsuskaitsealal asuva kiviaia eest, kui see piirneb vähemalt 80% ulatuses hooldatud põllumajandusmaaga. Taotleja juurde tuleb ekspert kiviaia määrangut andma juhul, kui pingerea alusel kuuluks tema taotlus rahastamist leidvate taotluste hulka. Nõuetele vastavust kontrollitakse nende taotluste puhul, millele jätkub eelarvevahendeid vastavalt moodustunud pingereale.

PRIA teeb taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsuse 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.

Toetusraha kättesaamiseks peab toetuse saaja kahe aasta jooksul, alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisele järgnevast päevast, taastama taotluses kajastatud kiviaiad ning esitama pärast seda kiviaia taastamise aruande. Toetuse saaja võib ühe kalendriaasta jooksul esitada ühe tööde teostamise aruande.

Tagasi algusse...

LISAINFO JA KONTAKT


Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, e-post: info@pria.ee

NB! Taotluse esitamiseks on teil võimalik endale aeg ette registreerida! Selleks helistage palun PRIA maakondlikku büroosse, kus soovite taotlust esitada või kasutage veebipõhist broneeringute süsteemi www.pria.ee/reg

Tagasi algusse...

Seotud valdkondade uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Seotud valdkondades avatud taotlusvoorud

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus