Lisatud: 15. jaanuar 2016

Viimati muudetud: 26. aprill 2017

A A A
Prindi

Kiviaia taastamise toetus (MAK meede 4.4) 2016

Taotlusvoorus  15. kuni 19. veebruarini 2016 esitati toetuse saamiseks 490 avaldust. Taotletud toetuse kogusumma oli 3 760 912 eurot. PRIA teeb taotluste osalise või täieliku taotluse rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 75 tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtpäevast arvates, 07. juuniks 2016.

Kiviaia taastamise toetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetme 4 “Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse liik.

2014–2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele " Kiviaia taastamise toetus " on 2,5 miljonit eurot, millest 1,5  miljonit eurot on kavandatud 2016. aasta taotlusvooruks.

Kiviaia taastamise toetus antakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 alusel ja väljamaksed tehakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest.

NB Toetuse saaja!
PRIA tuletab Teile meelde, et kiviaia taastamise toetuse väljamaksmiseks tuleb esitada teostatud tööde kohta kiviaia taastamise aruanne, mille kõik lahtrid on täidetud.
Samuti on kohustuslik nii osalise kui lõpliku aruande puhul Muinsuskaitseameti eksperdi kinnitus taastatud kiviaia vastavuse kohta toetuse määramise otsusele eelnenud ekspertiisi käigus etteantud määrangule. Antud kinnitus võib olla ka eraldi eksperdi allkirjastatud dokumendina, kuid sellisel juhul peab olema dokument kokkuviidav esitatud aruandega ja aruande vormi 5.lahtris viide, et kinnitus esitatakse eraldi. Eksperdi kontaktid leiate aadressilt http://www.muinas.ee/meie/kontaktandmed.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:
 

EESMÄRK

Kiviaedade taastamise toetuse eesmärk on aidata kaasa kõrge ajaloolise, kultuurilise ja maastikulise väärtusega traditsiooniliste põllumajandusmaastike elementide –

kiviaedade – taastamisele, et:

  • säilitada ja suurendada maastike esteetilist väärtust;
  • luua elupaiku ning suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust;
  • säilitada maastiku ajaloolist ja kultuurilist väärtust. 

                                                                                                                                                           Tagasi algusse...

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu 15. veebruarist kuni 19. veebruarini 2016 PRIA maakondlikes teenindusbüroodes. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kell 8.30-16.00.

Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatult taotlused palume saata e-posti aadressil info@pria.ee.

Taotlus tuleks võimalusel esitada kavandatava tegevuse asukohajärgses PRIA maakondlikus teenindusbüroos.

Toetuse saamiseks esitab taotleja kas kirjalikult paberil või elektrooniliselt selleks ettenähtud tähtajal järgmised dokumendid:

1)  vormikohane taotlus;

2) kaart, millel on märgitud selle kiviaia asukoht, mille kohta ta toetust taotleb.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised leiate PRIA kodulehelt http://www.pria.ee/et/Registrid/Toetuste_register. Andmete registrisse kandmise avalduse palume  esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

                                                                                                                                                                 Tagasi algusse...

TOETUSE ANDMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri  7. jaanuari 2016 määrusega nr 2  Kiviaia taastamise toetus.

Toetust saab taotleda ainul kiviaedade taastamiseks. Toetust võivad taotleda füüsiline isik, juriidiline isik ja juriidilise isiku staatuseta isikute ühendus.

Toetust võib taotleda olemasoleva kiviaia või selle osa lahtivõtmise ja uuesti ülesladumise eest. Samuti võib toetust taotleda olemasoleva kiviaia esialgse mahu taastamise eest, mille käigus suurendatakse olemasoleva kiviaia mahtu vähemalt poole võrra tema esialgsest mahust. Sellisel juhul jäetakse vana ja algupärane kiviaia osa üldjuhul puutumata ning vanast kiviaiast allesjäänud osale lisatakse kive juurde. Taastamise käigus puhastatakse vana kiviaed ka võsast, kuid üksikud puud on soovitatav jätta siiski kiviaeda alles. Täpsemad suunised saab Muinsuskaitseameti (edaspidi MKA) eksperdi käest.

Toetust võib taotleda selles piirkonnas taastatava kiviaia kohta, kus kiviaiad on traditsiooniliselt esinenud. Kiviaia võib taastada maal, kus kunagine kiviaia asukoht on visuaalselt tuvastatav (looduses tuvastatav). Näiteks kui 100-meetrisest kiviaiast on looduses säilinud vaid 10 meetrit, siis kiviaia või selle osa lahtivõtmiseks ja uuesti üles ladumiseks loetakse vaid selle 10-meetrise aiaosa lahtivõtmist ja uuesti üles ladumist. Ülejäänud osa, st 90 meetri ülesladumist loetakse selle määruse tähenduses rajamiseks ja selleks toetust ei anta. Need kiviaia osad, mida selle määruse tähenduses ei taastata, peab taastatava kiviaia pikkuse arvestamisel välja jätma.

Kiviaeda saab taastada maal, kus vähemalt 80 protsenti taastatavast kiviaiast asub nõuetekohaselt hooldatud põllumajandusmaal või piirneb (st üks pool kiviaiast) vahetult vähemalt 80 protsendi ulatuses põllumajandusmaaga. Ka siinkohal peetakse 80 protsendise ulatuse puhul silmas kiviaia taastatavat osa.

Nõuetekohaselt hooldatud põllumajandusmaaks loetakse põllumajandusmaad, kus kasvatatakse toetuse taotlemise aastal põllumajanduskultuure või mida on hooldatud, kasutades selliseid agrotehnilisi võtteid, mis välistavad ebasoovitava taimestiku ulatusliku leviku ning võimaldavad seda maad kasutusele võtta põllumajandusliku tegevusega tegelemiseks ilma lisakuludeta järgmisel kasvuperioodil. Kiviaed piirneb nõuetekohaselt hooldatud põllumajandusmaaga siis, kui kiviaia kaugus põllumassiivist on kuni viis meetrit ning kiviaia ja põllumajandusmaavahele ei jää laiemat kui viie meetri suurust ala (nt võsastunud ala).

Kiviaia peab taastama kuivlaona ehk toetust makstakse vaid selliste kiviaedade taastamise eest, mis on laotud kuivlaona. Kiviaedade taastamist, kus kasutatakse sideaineid (mört, tsement, lubi, savi jmt), ei toetata.

Kiviaia kõrgus peab olema vähemalt 60 sentimeetrit ja alumise kivirea laius peab olema kiviaia kõrgusest suurem, välja arvatud juhul, kui piirkonnale omane alumise kivirea laius on kiviaia kõrgusest väiksem.

Kiviaia peab taastama kiviaia määrangu kohaselt. Kiviaia määrang on MKA eksperdi poolt piirkonnale iseloomuliku kiviaia tüübi ja kujunduse, sealhulgas kõrguse ja laiuse, piirkonnale omaste kivide ja asjaomase ladumisviisi määramine, kiviaia läbilõike joonise visandamine, kiviaias või kiviaia ja põllumajandusmaa piiri vahelisel alal puude ja põõsaste olemasolu korral nende allesjätmise või eemaldamise ning kiviaia taastamise vajaduse otsustamine. See tähendab, et kiviaia määrangut tuleb kiviaia taastamisel järgida, kuna justnimelt sealt selgub, milline peaks taastatav kiviaed lõpuks välja nägema.

Kiviaia taastamiseks on keelatud kasutada kinnismälestise, veekogu, ranna ja kalda piiranguvööndi, veekaitsevööndi, väärtusliku ajaloolise asustusstruktuuri elemendi, sealhulgas kiviehitise ja puitehitise varemete ja taluaseme ning väärtusliku maastikuelemendi, sealhulgas kiviaia, kivikülvi, kivimurru ja tehisliku kivikangru kive. Kivikuhjatisest võib kive võtta üksnes kuni ühe kolmandiku ulatuses ja vaid juhul, kui kivikuhjatis on tekkinud vähem kui viis aastat tagasi.

Kiviaia taastamisega võib alustada pärast kiviaia määrangu andmist. Toetuse saamiseks peab taastatav kiviaed või selle osa olema vähemalt viis meetrit pikk.

                                                                                                                                                                Tagasi algusse...

TOETUSE SUURUS

Toetuse ühikumäär ühe meetri kiviaia taastamise kohta on 60–90 sentimeetri kõrguse kiviaia puhul 16 eurot ja üle 90 sentimeetri kõrguse kiviaia puhul 25 eurot.

                                                                                                                                                                 Tagasi algusse...

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, MAKis ja meetme määruses sätestatud nõuetele. 

PRIA hindab taotlusi hindamiskriteeriumide alusel ja moodustab hindamistulemuste põhjal taotluste paremusjärjestuse. Selle koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

Täpsemalt palume hindamise korra ja hindamiskriteeriumitega tutvuda määrusest.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa taotlusvooru toetusteks ettenähtud eelarvet, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa. 

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab taotlusvooru toetusteks ettenähtud eelarvet, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa.

Maksimaalselt on võimalik saada kaheksa hindepunkti. Meetme lävendiks on üks hindepunkt ehk 12,5 protsenti maksimaalsest hindepunktide summast.

PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 75 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast ehk 7. juuniks 2016.

Toetuse saaja taastab kiviaia määrangu kohase kiviaia kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevale järgnevast päevast.

Toetuse saaja esitab pärast taastatava kiviaia ühe osa või täies mahus taastamist kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest PRIAle kiviaia taastamise aruande.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiad juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte.

PRIA teeb toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohase aruande saamisest. 

                                                                                                                                                                 Tagasi algusse...

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja Tartu keskusest Tähe 4, tel 737 7678, e-post: info@pria.ee.

                                                                                                                                                                 Tagasi algusse...

Seotud valdkondade uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Seotud valdkondades avatud taotlusvoorud

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike