Lisatud: 13. oktoober 2016

Viimati muudetud: 07. oktoober 2017

A A A
Prindi

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

 

 

EESMÄRK

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine“ eesmärgiks on kalanduspiirkondade jätkusuutlik arendamine. Kalanduse algatusrühmad koostavad piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad ja asuvad läbi projektitoetuse taotluste oma strateegias toodud eesmärke ellu viima. Toetus on mõeldud strateegia rakendamiseks, see tähendab projektide elluviimiseks.

Eestis on kaheksa kalanduspiirkonda, mis moodustati 2007-2013 toetusperioodi ajal.

Meetme kogueelarve programmperioodil 2014-2020 on 26 miljonit eurot ning igale piirkonnale määrab maaeluminister pärast piirkonna strateegia heakskiitmist projektide elluviimiseks eelarve.

Tagasi algusesse...

 

PROJEKTITOETUSE TAOTLUSTE VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Projektitoetuse taotlemiseks esitab projektitoetuse taotleja kohalikule algatusrühmale selle veebilehel teatatud tähtaja jooksul taotluse.

Kohalik algatusrühm esitab PRIA-le kõik talle esitatud projektitoetuse taotlused koos nendele lisatud dokumentidega, sealhulgas hindamata jäetud taotlused. Taotlusi võetakse vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil info@pria.ee alates 1. juulist 2016.

Tagasi algusesse...

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

EMKF meetme „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ toetuste andmist reguleerib maaeluministri 25.11.2015 määrus nr 19 .Toetust saab taotleda viiel suunal:

1. Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine

2. Majandustegevuse mitmekesistamine

3. Kalasadamate uuendamine

4. Koelmualade loomine või taastamine

5.Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine, kalanduskogukondade rolli tugevdamine kohalikus arengus ning kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse juhtimine.

Milliseid suundi oma piirkonnas arendada, kuidas jaotada nende vahel ja aastate lõikes piirkonnale eraldatud eelarvet ning millal missuguse suuna projektitoetuste taotlusi vastu võtta, on algatusrühma otsustada ning teavitada.

Projektitoetuse taotleja esitab taotluse oma piirkonna algatusrühmale. Algatusrühm kontrollib taotluses esitatud dokumente, nende olemasolu, taotluse vastavust strateegiale ja rakenduskavale ning korraldab taotluste hindamise. Hindamiskomisjoni antavate hindepunktide alusel teeb algatusrühm PRIA-le ettepaneku taotluste paremusjärjestuse kohta, iga taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ning toetuse suuruse kohta. Seejärel  edastab algatusrühm taotlused PRIA-le. PRIA kontrollida on taotluse vastavus määruses sätestatud nõuetele ning rakenduskavale.

2016.a oktoobri alguseks on Maaeluministeerium heakskiidu andnud seitsme piirkonna strateegiale ja sealsed algatusrühmad saavad alustada või on juba alustanud projektitoetuste taotluste vastuvõtuga.

Abikõlblikud kulud ei tohi ületada ühe toetusesaaja kohta 1 miljonit eurot.

Projektitoetuse saaja võib programmiperioodi jooksul saada projektitoetust kokku kuni 400 000 eurot.

Teise (majandustegevuse mitmekesistamine), kolmanda (kalasadamate uuendamine) ja viienda tegevussuuna (sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sealhulgas kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine) tegevuste elluviimise eest ei anta projektitoetust mis tahes kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul rohkem kui  200 000 eurot.

Põllumajandustoodete esmatootmisega seotud tegevuse elluviimise eest ei anta projektitoetust ühele ettevõtjale rohkem kui 15 000 eurot mis tahes kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul.

 

Piirkonnad ja algatusrühmad seisuga 30. september 2016

Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve kalanduspiirkond. Algatusrühmaks on MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (vt http://www.pkak.ee/).

Esimene projektitoetuste taotlusvoor  toimus 20.-27. mail. Teine taotlusvoor toimus 2.-9 septembril. Peipsi piirkonna strateegia eelarves on maaeluminister kinnitanud kohaliku arengu strateegia rakendamiseks 3,49 mln eurot, algatusrühma tegevusteks 0,68 mln eurot.

Piirkonda kuuluvad vallad: Alajõe, Alatskivi, Iisaku, Kallaste, Kasepää, Lohusuu, Luunja, Meeksi, Mikitamäe, Mustvee, Mäksa, Pala, Palamuse, Peipsiääre, Piirissaare, Räpina, Saare,  Tabivere, Tudulinna,  Vara, Võnnu, Värska.

Seisuga 20.09.16 on esimese taotlusvooru raames PRIAle esitatud 49 taotlust toetusesummas 1 197 941 eurot ja PRIA on määranud toetuse 38-le taotlusele summas 975 157,54 eurot.

Läänemaa kalanduspiirkond - algatusrühm MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts (http://www.lrs.ee/).

Taotlusvoor toimus 19.-23. septembrini ja vastu võeti kõigi viie suuna taotlusi. Piirkonna arengu strateegia rakendamise eelarve on  2,25 mln eurot, algatusrühma tegevuste eelarve 0,44 mln eurot.

Piirkonda kuuluvad vallad: Haapsalu, Hanila, Lihula, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi, Nõva, Ridala, Vormsi.

Saaremaa kalanduspiirkond - algatusrühm MTÜ Saarte Kalanduswww.saartekalandus.ee/.

Esimene projektitoetuste taotlusvoor oli avatud 12.-20. septembrini. Eelarves on kohaliku arengu strateegia rakendamiseks 3,49 mln eurot, algatusrühma tegevusteks 0,68 mln eurot.

Piirkonda kuuluvad vallad: Kihelkonna, Kuressaare, Laimjala, Leisi, Lääne-Saaremaa, Muhu, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Ruhnu, Salme, Torgu, Valjala.

Virumaa kalanduspiirkond – algatusrühm MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing, vt  http://www.vrky.ee/

Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu 1.- 7 novembrini 2016. aastal kõigis viies tegevussuunas. Eelarves on kohaliku arengu strateegia rakendamiseks 2,1 mln eurot, algatusrühma tegevusteks 0,41 mln eurot.

Piirkonda kuuluvad vallad: Aseri, Kohtla, Kunda, Lüganuse, Narva-Jõesuu, Narva, Sillamäe, Toila, Vaivara, Vihula, Viru-Nigula.

Võrtsjärve kalanduspiirkond - MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond, vt  http://www.vortskalandus.ee/ 

Projektitoetuse taotlusi võeti vastu 26.09 - 30.09.2016. Eelarves on kohaliku arengu strateegia rakendamiseks 0,89 mln eurot,  algatusrühma tegevusteks 0,33mln eurot.

Piirkonda kuuluvad vallad: Kolga-Jaani, Laeva, Puhja, Puka, Põdrala, Rannu, Rõngu,  Tarvastu, Viljandi.

Hiiumaa kalanduspiirkond - MTÜ Hiiukala, vt http://www.hiiukala.org/

Projektitaotluste vastuvõtt toimus 27. septembrist kuni 10. oktoobrini 2016 kõigis viies tegevussuunas. Eelarves on kohaliku arengu strateegia rakendamiseks  2,26 mln eurot,  algatusrühma tegevusteks 0,44 mln eurot.

Piirkonda kuuluvad vallad: Emmaste, Hiiu, Käina, Pühalepa.

Pärnumaa kalanduspiirkondMTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, vt  http://kalanduskogu.ee/

Projektitoetuse taotluste vastuvõtt toimub 17.-24. oktoobril 2016.a. Eelarves on kohaliku arengu strateegia rakendamiseks  3,42 mln eurot,  algatusrühma tegevusteks 0,67 mln eurot.

Piirkonda kuuluvad vallad: Audru, Häädemeeste, Kihnu, Paikuse, Pärnu, Sindi, Tahkuranna, Tõstamaa, Varbla.

Harjumaa kalanduspiirkondMTÜ Harju Kalandusühing, vt  http://www.harjukalandus.eu/

Piirkonda kuuluvad vallad: Harku, Jõelähtme, Keila vald, Kuusalu, Loksa, Maardu, Padise,   Paldiski, Viimsi.

 

Algatusrühm esitab koos projektitoetuse taotlusega PRIA-le järgmised projektitoetuse taotleja dokumendid:

1. projektitoetuse taotlejaga äriseadustiku § 6 tähenduses kontserni moodustava isiku ning projektitoetuse taotlejaga konkurentsiseaduse § 2 tähenduses valitseva mõju kaudu seotud isiku nimi ja registrikood;

2. hinnapakkumused koos hinnakalkulatsiooniga ja asjakohased selgitused, kui esitatakse alla kolme hinnapakkumuse või ei ole valitud odavaimat hinnapakkumust;

3. hinnakalkulatsioon või hanke korraldamist tõendavad dokumendid, kui projektitoetuse taotleja on hankija riigihangete seaduse tähenduses;

4. ehitusloa või ehitusteatise ärakiri, kui toetatava tegevuse elluviimisel ehitatakse ehitis, ning väljavõte ehitise põhiprojekti põhijoonistest (tehnilistest joonistest), kus muuhulgas kajastuvad kavandatava ehitise asendiplaani, arhitektuuri, tehnosüsteemide ja välisvõrkude lahendused ja ärakiri projekti seletuskirjast koos kooskõlastustega;

5. dokumendi ärakiri, mis tõendab, et ehitis või muu objekt, mida ehitatakse või kuhu seadmed paigutatakse, sealhulgas mootorsõiduk, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest;

6. keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-s 7 nimetatud tegevusloa ning keskkonnamõju hindamise aruande ärakiri, kui toetatava tegevuse elluviimiseks on vajalik keskkonnamõju hindamine;

7. kinnitus, et projektitoetuse taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktides c ja d nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama määruse artikli 10 lõikes 3 nimetatud pettust. Kinnitus antakse selle kohta, et toetuse taotleja ei ole toime pannud ühtse kalanduspoliitika (ÜKP) õigusnormide tõsist rikkumist, näiteks kalapüügieeskirjas toodud nõuete rikkumist, samuti keskkonnaalast rikkumist. Samuti ei tohi taotleja olla toime pannud pettust seoses eelmise rahastamisperioodi (EKF) ja käesoleva rahastamisperioodi (EMKF) toetuste taotlemisel ja saamisel;

8. kui projektitoetust taotletakse kolmanda tegevussuuna (kalasadamate uuendamine) tegevuse elluviimiseks, esitatakse kalasadama plaani ärakiri, millel on selgelt piiritletud maa-ala, kus kavandatakse tegevus ellu viia;

9. neljanda suuna (koelmualade loomine või taastamine) puhul esitatakse lisaks eelpool toodud asjakohastele dokumentidele veel järgmised dokumendid:

  • avalik-õigusliku ülikooli kalandusteadlase arvamus;

  • keskkonnaameti hinnang kavandatava töö ja keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkuse kohta;

  • põllumajandusameti kooskõlastus, kui tegevus viiakse ellu riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelusse kantud jõel või ojal;

  • maaomaniku luba koelmuala luua või taastada.

Kui projektitoetuse taotleja ei ole PRIA klient, peab ta ennast kliendiks registreerima. Täpsem juhend on leitav: Kliendiregister

Oluline on teada, et ühe projektitoetuse taotlusega võib projektitoetust taotleda ainult ühe tegevussuuna alla kuuluva tegevuse elluviimiseks.

Kui projektitoetuse taotleja taotleb toetatava tegevuse elluviimiseks toetust samal ajal mitme meetme raames või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, esitab ta koos taotlusega sellekohase teabe.

Koos projektitoetuse taotleja dokumentidega esitab kohalik algatusrühm PRIA-le järgmised algatusrühmas taotluste menetlemist puudutavad dokumendid:

1. juhatuse ja üldkoosoleku põhjendatud otsuse, millega võeti vastu ettepanek projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse kohta;

2. punktis 1 nimetatud üldkoosoleku protokolli ärakiri ning ärakiri üldkoosolekul osalenud liikmete allkirjadega nimekirjast;

3. projektitoetuse taotluse hindamisprotokolli ärakiri, millelt nähtuvad taotlusele antud hindepunktid hindamiskriteeriumite kaupa koos põhjendustega ning taotluse hindamisel osalenud hindamiskomisjoni liikmed;

4. ärakiri teatest, milles on toodud projektitoetuse taotluste vastuvõtmise tähtaeg ning tegevused, mille elluviimiseks on võimalik projektitoetust taotleda. Teatel peab olema kohaliku või üleriigilise levikuga ajalehe nimi, milles teade on avaldatud, ja teate ilmumise kuupäev.

Tagasi algusesse...

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. PRIA teeb projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise 50 tööpäeva jooksul arvates projektitoetuse taotluse esitamisest PRIAle kohaliku algatusrühma poolt.

PRIA teeb oma otsuse projektitoetuse taotlejale teatavaks 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima ja esitama tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta hiljemalt 2  aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 30. juuniks 2023. aastal.  

Oluline teada:

Toetatav tegevus viiakse ellu selles kalanduspiirkonnas, mille kohalikule algatusrühmale projektitoetuse taotlus esitati. Turustamisega seotud tegevuse võib ellu viia kõikjal Eesti piires.

Toetatav tegevus peab olema ellu viidud vähemalt 10% ulatuses 9 kalendrikuu jooksul arvates projektitoetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Toetatav tegevus loetakse vähemalt 10% ulatuses elluviiduks, kui PRIA-le esitatud kuludeklaratsioon hõlmab vähemalt 10% toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest. Põhjendatud juhtudel võib PRIA lugeda toetatava tegevuse elluviiduks vähemalt 10%  ulatuses ka juhul, kui PRIA-le ei ole esitatud kuludeklaratsiooni, mis hõlmaks vähemalt 10% toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.

Kui projektitoetust antakse kalandussektori mittetulundusühingule või sihtasutusele kalasadama uuendamiseks, peab kalasadam olema kasutamiseks avatud kõikidele toetuse saaja liikmetele, kes tegutsevad kalandussektoris. Kui kalasadama uuendamiseks antakse projektitoetust kohaliku omavalitsuse üksusele või kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele, siis peab kalasadam olema kasutamiseks avatud kõikidele isikutele. Projektitoetuse saaja avalikustab kalasadama kasutamise tingimused, sealhulgas sadama kasutamise hinnakirja ja sadamapidaja kontaktandmed, sadama sissesõidul mööda maismaad ja sadama koduleheküljel.

Kui kalandussektori mittetulundusühingule või kalandussektori sihtasutusele antakse toetust viienda tegevussuuna (sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine) tegevuse elluviimiseks omafinantseeringu määraga, mis on väiksem kui 50% tegevuse abikõlblikest kuludest, siis peab toetuse abil soetatud, ehitatud või renoveeritud vara olema avalikkusele tasuta kasutamiseks kättesaadav vähemalt 5 aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest.

Projektitoetuse saaja ei tohi kasutada projektitoetuse abil ostetud või ehitatud ajaloolist veesõidukit ja sellel olevat varustust kutseliseks kalapüügiks.

Kapitalirendi puhul maksab PRIA toetuse toetuse saaja pangakontole selles ulatuses, millises on toetuse saaja ise kapitalirendi makseid tasunud. EKF perioodil maksti toetuse summa kapitalirendi andjale ning toetus maksti välja täies ulatuses. EMKF perioodil maksab PRIA toetuse toetuse saajale ning väljamakstav toetuse summa arvutatakse toetuse saaja poolt kapitalirendile andjale juba tasutud osamaksetelt.

Toetuse saajal on võimalik taotleda tegevuse elluviimise rahastamist osaliselt tasutud kuludokumentide alusel (OTKA).

Toetuse väljamaksmise otsustega on võimalik tutvuda veebikeskkonnas https://epria.pria.ee/epria/.Tagasi algusesse...

 

DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

Toetuse saaja  säilitab kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid 4 aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud ja ehitusinvesteeringute ja seadmete soetamise puhul investeeringuobjekti sihipärase kasutamise aja lõpuni (tulenevalt KTKS § 31 lg 3 p 9 nimetatud kohustusest) sõltuvalt sellest kumb tähtaeg on hilisem.

Dokumentide säilitamise tähtaja algusest ja lõpust teavitab PRIA toetuse saajat pärast viimase toetuseosa maksmist oma veebilehel tabelis EMKF toetuse saajad

 

Tagasi algusesse...

 

TOETUSEGA SOETATUD OBJEKTIDE TÄHISTAMISEST

Toetusega soetatud objektide tähistamist reguleerib Maaeluministri määrus Objektide tähistamise määrus

Tähistuse kohta saab ka rohkem infot:

Tagasi algusesse...

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus, Tähe 4, tel 737 1378, faks 737 1201, e-post info@pria.ee

Tagasi algusesse...

Seotud valdkondade uudised

10. juulil avas PRIA Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme „Püügivahendi parendamise toetus“ taotlusvooru. Juba järgmiseks päevaks on taotlusi laekunud suuremas summas kui vooru eelarve toetusi määrata võimaldab.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner