Lisatud: 27. august 2009

Viimati muudetud: 09. november 2018

A A A
Prindi

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

NB! Alates 2017/2018 õppeaastast saab koolipuuvilja- ja köögivilja toetust taotleda uue koolikava toetuse raames, mille kohta täpsema informatsiooni saamiseks klõpsake palun SIIN.

Allpool olev tekst enam ei kehti!

Koolidele ja lasteaedadele puu- ja köögivilja jagamise kava eesmärgiks on edendada laste tervislikku toitumist, sealhulgas vähendada ülekaalulisust. Koolipuuvilja- ja köögivilja toetuse taotlusi saab esitada aastaringselt e-PRIAs, e-posti aadressil info@pria.ee või PRIA keskuses aadressil PRIA, Tähe 4, Tartu 51009.

 


 

EESMÄRK

Koolidele ja lasteaedadele puu- ja köögivilja jagamise kava eesmärk on edendada laste tervislikku toitumist, sealhulgas vähendada ülekaalulisust.

Tagasi algusesse

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Koolipuuvilja- ja köögivilja toetuse heakskiidutaotlusi ja toetuse taotlusi lastele pakutud toodete eest võetakse vastu PRIA keskuses turukorralduse büroos aastaringselt. Seotud tegevustega kaasnevate kulude hüvitamise taotlusi võetakse vastu ajavahemikus 1. veebruar - 22. veebruar.

Taotlusi võib esitada posti teel aadressil:
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tähe 4
51009 Tartu

Märgusõna „Koolipuuviljatoetus"

Toetuse taotlusi on võimalik esitada ka elektrooniliselt e-PRIA portaali vahendusel. Juhime tähelepanu, et e-PRIA kaudu on võimalik esitada ka heakskiidutaotlusi ning heakskiidutaotluse muutmise avaldusi! (e-PRIA kasutusjuhendi leiate siit).

Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust saavad taotleda:

1.    haridusasutus;

2.    puu- ja köögiviljatoodete pakkuja;

3.    vald või linn oma territooriumil asuvate haridusasutuste nimel;

4.    koolipuuviljatoetuse taotlemise eesmärgil loodud juriidiline isik, kes esindab haridusasutust või haridusasutusi.

Kolm viimasena nimetatud taotlejat saavad koolipuuvilja- ja köögivilja toetust taotleda ainult juhul, kui nad on selles eelnevalt haridusasutusega kirjalikult kokku leppinud. Haridusasutus peab neile eelnevalt andma nõusoleku enda nimel toetust taotleda ning kirjalik kokkulepe tuleb PRIA-le esitada koos heakskiidu taotlusega.

Koolipuu- ja köögivilja kava raames võib puu- ja köögivilja pakkuda koolieelsete lasteasutuste lastele ja haridusasutuste 1.–5. klassi õpilastele. Kehtestatud toetusmäära ulatuses võib lastele pakkuda puu- ja köögivilja vabalt valitud arv kordi õppenädalas. Toetust ei saa taotleda nende päevade eest, mil õppetööd ei toimunud.  Kui haridusasutuses on kehtestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel erinevad koolivaheajad, siis teavitab koolipuuvilja ja -köögivilja toetuse taotleja sellest PRIA-t õppeaasta alguses.

Soovituslik ühekordne kogus lapse kohta on 80 - 100 g.

Toetuse taotlemiseks peab taotleja olema eelnevalt PRIA poolt heakskiidetud. Heakskiidu taotlemisel kinnitab taotleja, et on teadlik toetuse taotlemisega seonduvatest nõuetest ja tingimustest ning kohustub neid täitma. Heakskiidu taotlusi saab PRIA-le esitada jooksvalt - kindlat esitamistähtaega määratud ei ole. Heakskiidu andmine otsustatakse hiljemalt 30. päeval pärast heakskiidu taotluse esitamist. Taotlejale antav heakskiit on tähtajatu. Toetuse taotlemise aluseks olevat perioodi hakatakse arvestama heakskiidu otsustamise päevale järgnevast tööpäevast.

Heakskiidu taotlemisel tuleb esitada PRIA-le:

  • vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse juhul, kui taotleja andmed ei ole juba varem sellesse registrisse kantud;
  • vormikohane heakskiidu taotlus koolipuuviljatoetuse taotlemiseks. Kui heakskiitu soovitakse saada toetuse taotlemiseks haridusasutus(t)e nimel, tuleb täita ka taotluse lisa.
  • Kui heakskiitu soovitakse saada toetuse taotlemiseks haridusasutus(t)e nimel, tuleb esitada haridusasutus(t)e ja puu- ja köögivilja pakkuja omavaheline kirjalik kokkulepe.

Toetuse saamiseks puu- ja köögivilja pakkumise eest tuleb esitada vormikohane taotlus kahekuulise perioodi jooksul pakutud puu- ja köögivilja koguste alusel. Kui taotleja ei ole haridusasutus ise, vaid taotleb toetust haridusasutus(t)e nimel, tuleb täita ka taotluse lisa.

Toetuse taotlemise aluseks on järgmised perioodid:

1. august – 30. september;
1. oktoober - 30. november;
1. detsember - 31. jaanuar;
1. veebruar - 31. märts;
1. aprill - 31. mai;
1. juuni - 31. juuli.

Koolipuuvilja- ja köögivilja toetust makstakse tarbitud koguste alusel tagantjärele. Toetuse taotlusi on võimalik esitada 3 kuu jooksul pärast vastava perioodi lõppu.

Alates 2016/17 õppeaastast kui taotluse esitamise tähtaega ületatakse vähem kui 60 päeva võrra, siis toetust makstakse, kuid seda vähendatakse järgmiselt:

a) 5 % võrra, kui tähtaega ületatakse 1–30 päeva;

b) 10 % võrra, kui tähtaega ületatakse 31–60 päev.

Kui tähtaega ületatakse rohkem kui 60 päeva, vähendatakse toetust iga järgneva päeva kohta 1 % võrra, mis on arvutatud jääksummalt.Koolipuuviljatoetust saavad heakskiidetud taotlejad taotleda järgnevate toodete pakkumise eest:

Värsked õunad

Värsked pirnid

Värsked küdooniad

Värsked kirsid

Värsked ploomid

Värsked laukaploomid

Muud värsked marjad ja puuviljad (maasikad, vaarikad, sõstrad, karusmarjad, jõhvikad, mustikad)

Tomat, värske või jahutatud

Kapsas, värske või jahutatud

Lillkapsas, värske või jahutatud

Nuikapsas, värske või jahutatud

Lehtkapsas, värske või jahutatud

Muu söödav kapsas perekonnast Brassica, värske või jahutatud

Aedsalat (Lactuca sativa), värske või jahutatud

Peasalat, värske või jahutatud

Sigur (Cichorium spp.), värske või jahutatud

Porgand, värske või jahutatud

Naeris, värske või jahutatud

Söögipeet, värske või jahutatud

Aed-piimjuur, värske või jahutatud

Juurseller, värske või jahutatud

Redis, värske või jahutatud

Kaalikas, värske või jahutatud

Kurk, värske või jahutatud

Kornišon, värske või jahutatud

Kaunviljad, poetatud või poetamata, värsked või jahutatud

Muu köögivili (kõrvits, suvekõrvits, spargel, seller, paprika), värske või jahutatud 

Toetatav on ka külmutatud marjade (maasikad, vaarikad, sõstrad, karusmarjad, jõhvikad, mustikad, kirsid) pakkumine.

Toodete valikul peab põhiliseks kriteeriumiks olema puu- ja köögivilja tervislikkus ja toodete jagamise lihtsus. Eelistada võib piirkondlikke tooteid sõltuvalt hooajast ja toodete olemasolust.

Toetusskeemi raames ei toetata lõunamaiste puuviljade nagu nt banaanide, kiivide, apelsinide, mandariinide, viinamarjade jne tarbimist.

Koolipuuviljakava raames jagatud puu- ja köögiviljad peavad laste tavapärasele toidule looma lisandväärtuse, seega ei saa koolipuuvilja- ja köögivilja toetuse raames jagatav toode olla sama, mida samal ajal pakutakse põhimenüüs (koolipuuviljana või - köögiviljana pakutav toode ei tohi sama päeva jooksul sisalduda põhimenüüs), samuti ei tohi põhimenüü asendada puu- ja köögivilja. Näiteks kui põhimenüüs pakutakse porgandisalatit, siis ei tohi samal ajal pakkuda koolipuuvilja ja -köögivilja kava raames värsket porgandit, küll aga võib pakkuda õuna. See annab toidule lisandväärtuse ja tagab pakutavate toodete mitmekesisuse.

 

Koolipuuvilja ja –köögivilja toetuse raames on võimalik taotleda ka toodete jagamisega seotud tegevuste kulude hüvitamist:

-  kulud, mis on seotud degusteerimisklasside korraldamisega, aiandusürituste kavandamise ja läbiviimisega, põllumajandusettevõtete külastusega ja muu samalaadse tegevusega, mille eesmärk on viia lapsed põllumajandusele lähemale;

-  selliste kaasnevate meetmete kulud, mille käigus õpetatakse lapsi teemadel, mis on seotud põllumajandusega, tervislike toitumisharjumustega ning puu- ja köögiviljatoodete turustamise ja tarbimisega seotud keskkonnaküsimustega;

-  selliste kaasnevate meetmete kulud, millega toetatakse osutatud toodete jagamist ja mis vastavad koolidele puu- ja köögivilja jagamise kava eesmärkidele.

Seotud tegevuste eest saab taotlusi PRIA-le esitada ajavahemikus 1.- 22. veebruarini.

Taotlejal tuleb esitada seotud tegevuste elluviimiseks eraldi heakskiidutaotlus, see ei ole seotud heakskiiduga, mis on taotletud  puu- ja köögivilja pakkumiseks.Seotud tegevusteks antavat toetust võib kasutada ainult nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist ning mille tegevus on lõpetatud ning mille eest on tasutud taotluse esitamise aasta 31. juuliks.

Seotud tegevuste kulud ei tohi olla ebaproportsionaalselt suured ning need peavad olema vastavuses heade finantsjuhtimise põhimõtetega, eriti ökonoomsuse ja tasuvuse põhimõttega.

Kui taotleja tellib seotud tegevuste elluviimiseks teenuse või ostab toote ja kui teenuse või toote maksumus ületab 500 eurot, peab ta olema saanud vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust. Juhul kui taotleja ei ole saanud kolme hinnapakkumust või ei ole valinud odavaimat pakkumust, peab ta seda põhjendama. Kui kolme hinnapakkumust ei olnud võimalik saada ning on võetud üks hinnapakkumus, tuleb esitada seotud tegevuste eelarve kululiikide kaupa. Kui taotleja tellib seotud tegevuste elluviimiseks teenuse või ostab toote ja kui teenuse või toote maksumus ei ületa 500 eurot, peab ta olema saanud ühe hinnapakkumuse.

Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase teenuse või toote eest tasutava hinnaga.

Hinnapakkumuste ärakirjad tuleb koos taotlusega esitada PRIA-le.

Seotud tegevuse korraldamise korral esitab taotleja vähemalt kaks nädalat enne selle toimumise algust PRIA-le kirjalikult teate, mis sisaldab tegevuse kohta järgmisi andmeid

- toimumise algus

- toimumise lõpp

- toimumise koht

Seotud tegevuste eest toetuse väljamaksmiseks peab taotleja esitama maksetaotluse taotluse esitamise aasta 10. augustiks. Maksetaotlusega koos tuleb esitada järgmised dokumendid:

1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt taotleja tellis teenuse või ostis toote;

2) selle isikuga sõlmitud asjakohase lepingu ärakiri, kellelt taotleja tellis teenuse või ostis toote;

3) punktides 1 ja 2 nimetatud dokumentidel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;

4) osutatud teenuse või ostetud toote üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri vajaduse korral;

 

Tagasi algusesse

TOETUSE MÄÄR JA VÄLJAMAKSMINE

 Koolipuuvilja ja -köögivilja toetuse taotlejale antava toetuse määraks on kehtestatud 0,05 eurot lapse kohta õppepäevas. Toetus makstakse välja hiljemalt kolme kuu jooksul pärast nõuetekohaselt täidetud taotluse esitamist.

Seotud tegevuste läbiviimiseks on toetuse piirmäär 30 eurot õpilase kohta õppeaastas. Kui nõuetekohaste taotluste rahuldamiseks vajalik summa ületab ettenähtud eelarvet, vähendab PRIA koolipuuvilja ja -köögivilja toetuse taotlejale määratava toetuse suurust võrdeliselt taotletava toetuse suurusega ja teavitab toetuse vähendamisest taotlejat otsuse ärakirja või väljavõtte teel. Toetus seotud tegevuste eest makstakse välja kolme kuu jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse esitamisest, seega hiljemalt 10. novembril (kui maksetaotlus esitatakse 10. augustil).

NB! Toetusest ei hüvitata käibemaksu.

 

EUROOPA LIIDU KOOLIPUUVILJATEEMALINE PLAKAT

Et tõsta koolipuuviljakavas osalevate abisaajate teadlikkust Euroopa Liidu rollist koolipuuvilja programmis, tuleb igas koolipuuvilja programmis osalevas haridusasutuses paigaldada nähtavale kohale Euroopa Liidu koolipuuviljateemaline plakat.

Plakati miinimumnõuded on järgmised:

Plakati suurus: vähemalt A3;
Tähed: vähemalt 1 cm;
Pealkiri: Euroopa Liidu koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava;

Sisu: haridusasutuse tüüpi arvestades vähemalt järgmine sõnastus:

„Meie [haridusasutuse tüüp (nt lasteaed/põhikool/kool)] osaleb Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetatavas üleeuroopalises koolipuuvilja ja kooliköögivilja kavas." Plakatil peab olema Euroopa Liidu embleem. Embleemi kirjeldus ning näidis on kättesaadavad Euroopa Liidu infoportaalist.

Lisaks on soovitav rõhutada puu- ja köögiviljade toiteväärtuselisi eeliseid ja anda lastele toitumisalaseid suuniseid.

Asukoht: haridusasutuse peasissekäigu juures kohas, kus see on selgelt nähtav ja loetav.

Plakati olemasolu kontrollitakse PRIA kohapealsete kontrollide käigus.

 Tagasi algusesse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroost telefonil 737 1340, e-post turukorraldus@pria.ee.

Tagasi algusesse

 

LISAMATERJALID

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus