Lisatud: 05. november 2014

Viimati muudetud: 10. detsember 2015

A A A
Prindi

Vesiviljeluse investeeringutoetus (EKF meede 2.1) 2014

EESMÄRK

Toetuse üldine eesmärk on vesiviljelusettevõtete arendamine ja kaasajastamine.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 01-07.12.2014.a PRIA keskuses Tartus posti teel aadressil:

PRIA

Arengutoetuste osakonna piirkonna büroo

Narva mnt 3

51009 TARTU

NB! CD-l, mälupulgal või muul sarnasel infokandjal esitatud taotlusdokumente vastu ei võeta.

Taotlusvooru eelarve on 2 000 000 eurot.

Taotlusvoorus esitati kokku 16 taotlust toetusesummas 2 036 393 eurot.

Toetus määrati 13-le taotlusele kogusummas 994 734 eurot.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust saab taotleda:

  • olemasoleva vesiviljeluskasvanduse rekonstrueerimiseks, laiendamiseks;
  • tegutseva vesiviljelusettevõtte uue vesiviljeluskasvanduse püstitamiseks.

 

Toetust võib taotleda:

  • vesiviljelusega tegelev ettevõtja, kes 2013.a taotlusvoorus esitas meetme 2.1 tingimustes sätestatud korras taotluse toetuse saamiseks ja tema taotluse kohta tehti rahuldamata jätmise otsus meetme määruse § 15 lg 1 alusel (meetme rahastamise sama aasta eelarve jääk ei võimaldanud enam teha ühtegi taotluse rahuldamise otsust).

 

Toetust makstakse kuni 50% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalne lubatud suurus sõltub kasvatatavast kalaliigist ja planeeritavast toodangumahust.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Taotlused vaadatakse läbi ja otsused tehakse hiljemalt 20.04.2015.a. Otsustest teavitatakse toetuse saajat kirja teel kliendiregistrisse kantud postiaadressil hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Kõige mugavamalt ja kiiremini on võimalik kliendiandmeid vaadata ja muuta elektrooniliselt kliendiportaalis e-PRIA https://epria.pria.ee/epria/ E-PRIA kasutamise juhendid leiate PRIA kodulehel aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid.

Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja ellu viima taotluses toodud tegevuse ja esitama PRIA-le seda tõendavad dokumendid kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta. Kuludokumente saab esitada pärast toetuse rahuldamise otsuse tegemist posti teel PRIA keskuse aadressil, elektrooniliselt aadressil pria@pria.ee või e-PRIA kaudu.

 

Toetuse maksmise otsused tehakse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.

Toetatav tegevus tuleb ellu viia hiljemalt 31. detsembriks  2015.a aastal.

Vähemalt 30% abikõlblikest kuludest peab olema ellu viidud hiljemalt 1. augustiks 2015.a.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonil 737 1239.

  

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus