Lisatud: 11. aprill 2017

Viimati muudetud: 11. aprill 2018

A A A
Prindi

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.3) 2017

EESMÄRK

Ohustatud tõugu looma pidamise (edaspidi OTL) toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike ohustatud tõugude: eesti maatõugu veise, eesti hobuse, tori hobuse ja eesti raskeveohobuse säilimine.
Meetme eelarve 2017. aastal on 5000 €.

 

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Toetuste taotlemisperiood kestab 2. - 22. maini 2017. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 23. maist kuni 16. juunini 2017. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA (vana e-PRIA) vahendusel, mis asub aadressil https://epria.pria.ee/epria/. e-PRIAs saab taotlust esitada 2. maist 16. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

Taotluse saab esitada ka digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil PRIA, Tähe tn 4, Tartu 51010.

 

PRIA maakondlikud teenindusbürood on taotlemisperioodil avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

 

Samuti pakuvad põllu- ja maamajanduse konsulendid taotlejatele tasuta abi pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse täitmisel ning tuge e-PRIA kasutamisel. Täpsemat infot leiate Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse kodulehelt aadressil www.pikk.ee.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

OTL toetuse täpsemad tingimused on sätestatud põllumajandusministri 18.03.2010. a määrusega nr 33 "Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord". Juhiseid ja selgitusi saab lisaks juhendist "Abiks taotlejale".

 

 • Toetust võib taotleda füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus.

Toetust saab taotleda järgnevate loomatõugude kohta:

 • Eesti ja eesti raskeveo tõugu hobuse pidamise eest, kui hobune vastab järgnevatele tingimustele:

1) on 2. mai seisuga vähemalt 6-kuune,

2) on tõuraamatu põhiossa registreeritud või sinna kantud,

3) on nõuetekohaselt identifitseeritud.

 • Tori tõu universaalsuuna või vana-tori suuna hobuse pidamise eest, kui hobune vastab järgnevatele tingimustele:

1) on 2. mai seisuga vähemalt 6-kuune,

2) universaalsuuna hobune on registreeritud või kantud tõuraamatu TA-ossa,

3) vana-tori suuna hobune on registreeritud või kantud vana-tori tõuraamatusse,

4) on nõuetekohaselt identifitseeritud.

 • Eesti maatõugu veise pidamise eest, kui veis vastab järgnevatele tingimustele:

1) on 2. mai seisuga vähemalt 6-kuune,

2) on põllumajandusloomade registris registreeritud,

3) on tõuraamatu põhiossa kantud,

4) mõlemad vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatusse.

 • Kogu majapidamise põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid.
 • Taotleja peab täitma toetuse saamiseks kehtestatud nõudeid.

 

 

MAK 2007-2013 raames võetud OTL kohustust suurendada ei saa.

Alates 2015. aastast saab MAK 2007-2013 raames võetud kohustust asendada MAK 2014-2020 raames antava ohustatud tõugu looma pidamise kohustusega. Kohustuse asendamise korral algab uus 5-aastane kohustuseperiood vastavalt MAK 2014-2020 toodud tingimustele.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks ja kohustuse jätkamiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada järgmised dokumendid:

 • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus koos põldude loeteluga), millele on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada;
 • põllumassiivi kaart, millele on märgitud põldude loetelus loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa ei ole kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal;
 • vorm MT60B (ohustatud tõugu loomade loetelu), millele on kantud andmed iga taotletud ja kohustusealuse looma kohta.


Vormi MT60B täitmisel tuleb jälgida, et hobuste elunumbrid ja veiste registreerimise numbrid oleksid kirjutatud üheselt arusaadavalt. Enne taotluse esitamist tuleb kontrollida, kas esitatud andmed on samasugused nagu looma passis esitatud.

Juhul kui ajavahemikus 01.01.2017 kuni taotluse esitamise hetkeni on kohustusealune loom asendatud, siis tuleb vormile MT60B märkida asendusloomad.

Vormile MT60B tuleb lisada ainult need hobused ja veised, kes vastavad toetuse saamise tingimustele ja kelle kohta soovitakse toetust taotleda.

 

Kui taotleja majapidamises peetav nõuetekohane loom on võetud rendile, peab toetuse taotleja esitama Veterinaar- ja Toiduametile (edaspidi VTA) looma kohta sõlmitud vormikohase rendilepingu ärakirja.

Kui kohustusealune loom on asendatud teise nõuetekohase loomaga, tuleb VTA-le esitada teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta.

 

Rendilepingute ärakirjad ja teatised ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta tuleb esitada aadressile Väike-Paala 3, 11415 Tallinn või e-kirjaga aadressile vet@vet.agri.ee.

 

Kui kohustusealune loom on hukkunud, veterinaarsetel kaalutlustel hukatud või prakeeritud või läinud kaduma, peab taotleja teavitama PRIA-t 10 päeva jooksul ja esitama volitatud veterinaararsti kirjaliku kinnituse või Politsei- ja Piirivalveametile esitatud avalduse koopia ning omapoolse avalduse looma karjast väljaviimise kohta.

 

Kui pärast toetuse taotluse esitamist läheb kogu põllumajanduslik majapidamine ühelt omanikult üle teisele, on võimalik toetuse maksmine uuele omanikule. Selleks peab põllumajandusliku majapidamise üle võtnud isik ülevõtmisperioodil esitama PRIA-le majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotlema toetuse maksmist, esitades soovitusliku vormi „Teave põllumajandusliku majapidamise/põllumajandusettevõtte üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale toetus(t)e maksmiseks“. Lisaks nimetatud dokumentidele peab ülevõtja PRIA-le esitama ka vormikohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta. Ülevõtmisperioodiks on 23. mai kuni 1. september.

Ülevõtmise puhul antakse kõik üleandja toetuse taotlemisega kaasnevad õigused ja kohustused ülevõtjale.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib administratiivselt kõiki esitatud taotlusi ning kohapeal kontrollvalimitesse (vähemalt 5% iga meetme kohta) hõlmatud taotlejaid. OTL kontrolli on kaasatud ka VTA. Nõuetele vastavuse süsteemi nõuete täitmist kontrollitakse kohapeal vähemalt 1% taotlejate hulgas.

PRIA teeb taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 25. jaanuariks 2018. a. Toetused makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 30. juuniks 2018. a.

 

Toetuse määr:

 • eesti hobuse ja tori hobuse pidamise eest on 186,62 € aastas;
 • eesti raskeveohobuse pidamise eest 199,08 € aastas;
 • eesti maatõugu veise pidamise eest 196,21 € aastas. 

Tagasi algusesse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainformatsiooni saab PRIA infotelefonil 737 7679.

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike