Lisatud: 25. aprill 2016

Viimati muudetud: 10. november 2017

A A A
Prindi

Väikepõllumajandustootja toetus 2016

Väiketootjate kava rakendamise eesmärgiks on suurendada põllumajandustootjate konkurentsivõimet, luues võimaluse tootmise ümberstruktureerimise lihtsustamiseks ja mitmekesistamiseks, mis peaks omakorda aitama põllumajandustootjal tuua turule spetsiifilisi piirkondlikke tooteid ja leida neile uusi kohalikke turustamisvõimalusi.

Täpsema info väikepõllumajandustootja toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 

2016. aastast ei saa väikepõllumajandustootjate kavaga liituda.


 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Väikepõllumajandustootjate (VPT) kavaga oli võimalik liituda ainult 2015. aastal. Taotleja, kes soovib kavaga 2016. aastal jätkata, peab taotlema 2. maist kuni 17. juunini 2016. aastal vähemalt ühte otsetoetust. Soovi korral on taotlejal võimalik taotluse (vorm PT50) esitamise käigus VPT kavast loobuda. Pärast VPT kavast loobumist enam uuesti sellega liituda ei saa.

Kõigi pindalapõhiste toetuste vastuvõtt kestab 2. maist kuni 23. maini 2016.

Hilinenult saab taotlusi esitada kuni 17. juunini, kuid sel juhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Pärast 17. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta.

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 17. juunini 2016. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA. Taotlust saab e-PRIAs esitada alates 2. maist kuni 17. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Samuti pakuvad põllu- ja maamajanduse konsulendid taotlejatele abi pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse täitmisel ning tuge e-PRIA kasutamisel. Täpsemat infot leiate Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse kodulehelt aadressil www.pikk.ee.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 20.04.2015. aasta määrus nr 35 “Väikepõllumajandustootja toetus” (loe siit).

VPT kavas otsetoetuste taotlemisel liidab PRIA n-ö ühe toetuse alla kõik taotleja 2016. aastal taotletud otsetoetused. Otsetoetuste hulka kuuluvad piimalehma (PTK), ammlehma (ATK) ja ute ning kitse kasvatamise (UTK) otsetoetused ning ühtne pindalatoetus (ÜPT), kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (ROH), puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV) ning noore põllumajandustootja toetus (NPT).

  • Väikepõllumajandustootja toetuse maksimaalne summa taotleja kohta on kuni 1250 eurot aastas. Tegemist ei ole lisamaksega, vaid makstav summa kujuneb taotletud otsetoetuste kindlakstehtud ühikute ja kinnitatud ühikumäärade alusel arvutatud summadest. Nt kui taotleja taotleb algselt kahte otsetoetust ja saaks makse eraldi kahe otsetoetuse kohta, siis VPT puhul taotleja need kaks toetust liidetakse ja makstakse ühe summana;
  • Kui taotleja otsetoetuste summa kokku on suurem kui 1250 eurot ja ta taotleb VPT toetust, siis taotletud otsetoetusi vähendatakse võrdeliselt otsetoetuste summasid. Kui taotleja otsetoetuste summa kokku on väiksem,kui 1250 eurot, siis võetakse VPT toetuse määramisel aluseks see summa;
  • Otsetoetuste taotlemine ei ole taotlejale kohutuslik, kuid VPT toetuse saamise soovi korral tuleb taotlejal igal aastal esitada taotlus vähemalt ühe otsetoetuse taotlemiseks. Igal aastal esitatud pindalatoetuste või loomatoetuste taotlusega kinnitab taotleja oma soovi jätkata väikepõllumajandustootjate kavas;
  • Pärast väikepõllumajandustootjate kavast lahkumist hakkavad otsetoetuste taotlemisel taas kehtima maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded ning rohestamise nõuded.

Tagasi algusesse

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlemiseks tuleb taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le esitada pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus. Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA. Erinevad juhendid ja abiinfo, kuidas e-PRIAsse siseneda ja portaalis toimida, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel e-PRIA juhendite alajaotuses. Esitada tuleb järgmised dokumendid:

  • vormid PT50 ja PT50A (pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus koos põldude loeteluga);
  • põllumassiivi kaart, millele on märgitud põldude loetelus loetletud põldude numbrid ja nende piirid. Kui taotleja kasutuses olev põllumajandusmaa ei ole kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal;

Tagasi algusesse


TOETUSE ÜHIKUMÄÄRA KEHTESTAMINE, TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

VPT toetussumma arvutamiseks ei ole eraldi ühikumäära, vaid toetussumma arvutatakse taotleja kohta nende otsetoetuste kindlakstehtud ühikute ja kehtestatud ühikumäärade alusel, mida ta on taotlenud. ÜPT/ROH, NPT, PKV, PTK, ATK, UTK ühikumäärad otsustab PRIA taotluse esitamise aasta 1. detsembriks.

Kui taotleja kohta arvutatud väikepõllumajandustootja toetuse summa ületab 1250 eurot, vähendab PRIA seda, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 65 lõikes 1 sätestatust.

PRIA teeb väikepõllumajandustootja toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotluse esitamise aasta 10. detsembriks, arvestades toimunud kontrollide tulemusi.

Väikepõllumajandustootja toetus makstakse välja taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.

Tagasi algusesse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusesseTOETUSE LISAMATERJALID

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus