Lisatud: 09. august 2017

Viimati muudetud: 25. september 2017

A A A
Prindi

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetme 16 „Koostöö” tegevuse alaliik.

2014–2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele "Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus " on 6,3 miljonit eurot, millest 1 000 000 eurot on kavandatud 2017. aasta taotlusvooruks.

Toetuse maksimaalne suurus on kolmandas voorus 350 000 eurot abikõlblike kulude jaoks projekti kohta.

2017. aastal toimuv taotlusvoor on suunatud piiriülestele koostööprojektidele ehk toetatakse projekte, kus tegevus toimub koostöös mõne teise riigi juriidilise isikuga, näiteks teises liikmesriigis loodud Euroopa Innovatsioonipartnerluse (edaspidi EIP) töörühmaga.

Lisame siia jooksvalt uut infot teiste liikmesriikide planeeritavate taotlusvoorude, projektide ja muu antud taotlusvoorus vajaliku osas. Huvi korral mõne teema vastu saab täpsemat infot PRIA-st või Maamajanduse Infokeskusest.

Praegu otsitakse Eestist partnereid Soome projektile "Kvaliteetne kohalik valk ning gluteenivaba kaer talust lauale". Täpsem kokkuvõte on siin ja kontakti vahendab Maamajanduse Infokeskus.

Soome sarnase meetme taotlusvoor on septembris, neil on esimeses etapis heakskiidu saanud üheksa ideed:

- Uusilla mittaus- ja vedenkäsittelyteknologioilla maatalouden käyttöveden riskit hallinta  / Uute mõõtmis- ja veekäitlustehnoloogiatega põllumajanduse tarbeveega seotud riskide haldamine;

- Lämpökuvaus nautojen hoidon tukena /Termograafia karjakasvatuse heaks;

- Kiertoasuomesta.fi - kiertotalousmarkkinapaikan luominen / Kiertoasuomessa.fi – ringmajanduse müügipunkti loomine;

- Lehmien uudet digitaaliset hyvinvointiratkaisut (Smart Cow) / Uued digirakendused lehmade heaoluks;

- Digipaali - tehokkuutta rehupaalien elinkaaren hallintaan / Digipall –tõhusam silopallide majandamine;

- Biohiili - miilunpolttajien maa / Biosüsi - miilipõletajate maa;

- Humalantuotantoa hydroponisella viljelysmenetelmällä kasvihuoneissa / Hüdropooniline humalakasvatus kasvuhoones;

- Pihattonavetoiden älykkäät ulkoilualueratkaisut / Vabapidamislautade väliala targad lahendused;

- Älykkäät mittaukset karjan ruokinnassa ja terveydessä – ÄLYREHU / Nutikas mõõtmine karjakasvatuses (söötmine, tervis).

Täpsem info: https://www.maaseutu.fi/fi/maaseutuohjelma/viestinta/Uutiset/uutiset-2017/Sivut/Innovaatiorahoituksen-haku-edennyt-toiseen-vaiheeseen.aspx

 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:EESMÄRK

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetuse eesmärgiks on toetada üksikprojekte, mis edendavad koostööd ja arendavad innovatsiooni eelkõige põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris ning lahendavad konkreetsete tootjate ja töötlejate tootmisprotsessiga seotud probleeme. Projektid peavad olema suunatud ettevõtte püstitatud praktilistel vajadustel põhinevate lähteülesannete lahendamisele, mitte eraldiseisvate teadushuvide rahastamisele. Seejuures toetatakse koostööd teistes liikmesriikides loodud EIP töörühmadega ning muud arendustegevusele või innovatsiooni arendamisele suunatud piiriülest koostööd teise välisriigi nõuetele vastava teadus- ja arendusasutuse või tootjaga.

 Tagasi algusse

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus ja projektiplaan ning nendes esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus).

Taotluste vastuvõtu aeg on detsembris 2017.

Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010.

Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatult taotlused palume saata e-posti aadressil info@pria.ee.

Kui  täidate taotluse paberil ja saadate postiga, tuleb vormikohane avaldus koos projektiplaaniga esitada PRIA-le samaaegselt ka elektrooniliselt Microsoft Excel-i tarkvaraga töödeldavas vormingus e-posti aadressil andmed@pria.ee.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Seda on võimalik teha elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA või paberil. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja juhised leiate PRIA kodulehelt http://www.pria.ee/et/Registrid/Toetuste_register. Andmete registrisse kandmise avalduse palume  esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusse

TOETUSE ANDMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED

Toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning täpsem kord on sätestatud maaeluministri 29.07.2015 määrusega nr 75 „Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus“.

Piiriülestele projektidele kehtivad tavapärased meetme tingimused, ent lisaks rakenduvad mõned lisavõimalused ja lisatingimused (eeskätt tulenevalt Euroopa Innovatsioonipartnerluse (EIP) nõuetest).  Lisaks tuleb esitada teatud lisadokumendid, mis on kirjeldatud allpool.

Taotlejale on kehtestatud nõuded põhitegevusalale, samuti nõuded müügitulu, võlakordaja, maksevõime, maksuvõla puudumise jms kohta.

Toetust saavad taotleda põllumajandustootmisega, toiduainete töötlemisega või metsamajandamisega tegelevad ettevõtjad, sh ettevõtjaid ühendavad tulundusühistud või mittetulundusühingud. Piiriülese koostööprojekti korral nõuetele vastav EIP töörühma esindama volitatud töörühm.

Nõuded EIP töörühmale on toodud käesoleva teksti lõpus Lisamaterjalide all. Samuti soovitame lugeda määruse seletuskirja ja määruse muudatuse seletuskirja vastavaid punkte.

Juhul kui taotlejaks on mittetulundusühing, siis lisaks üldistele taotleja kohta kehtestatud nõuetele peab MTÜ koosseisus olema vähemalt kolm liiget, kes vastavad taotlejale sätestatud tegevusala nõuetele ning müügitulu ja võlakordaja tingimustele.

Taotleja omatoodetud või töödeldud toodete ja saaduste turustamisest saadud müügitulu kas koos või eraldi peab olema taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 4000 eurot. Taotleja peab olema tootmisega või töötlemise ja turustamisega tegelenud vähemalt ühe majandusaasta enne taotlemist ning see peab kajastuma ka majandusaasta aruandes.

Taotleja finantsnäitajate kohta kehtivad baasnõuded:  võlakordaja ei ole  taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 0,7 (taimekasvatussaaduste töötlejatel on erisus) ja maksevõime näitaja mitte väiksem kui 1. Sellega tagatakse, et toetust saavad taotleda vaid ettevõtjad, kelle majandusnäitajate alusel võib eeldada, et lisategevused aitavad kaasa ettevõtja arengule ega muutu talle koormavaks.

Toetuse taotleja peab kaasama partnerina projekti kavandamisse ja elluviimisse vähemalt ühe teadus- ja arendusasutuse, kellel on projekti valdkonnas varasem teadus- ja arendustegevuse kogemus ning projekti elluviimiseks vajalikud vahendid, ruumid ja asjaomase kvalifikatsiooniga personal.

Taotleja peab koostama projektiplaani, kus on kirjas projekti tegevuste lühikirjeldus, lähteülesanne, tööplaan, ajakava, projekti lahendustee ja kasutatav metoodika, oodatavad tulemused, projekti kaasatavad pooled ja nende tööjaotus projekti tegevuste elluviimisel, eelarve kalkulatsioon ja projekti tulemuste levitamise kava.

Lisadokumendid piiriülese koostöö korral

Piiriülese koostööga seotud kulude katmiseks esitatud projektiplaan peab lisaks sisaldama ülevaadet tegevuste, tööjaotuse ja eelarve jaotumise kohta Eesti ja teise riigi partnerite vahel.

Kui välisriigi partner on taotlenud toetust või planeerib seda teha oma riigis, siis on vajalik esitada kinnitus teise riigi rahastamisotsuse kohta või viide taotlemisele (kinnituse otsuse kohta võib esitada ka hiljem). Kui teine riik on rahastamisotsuse langetanud, tuleb esitada vastav kinnitus PRIA-le.

Lisadokumendid EIP piiriülese koostööprojekti puhul:

  • kinnitus teise riigi rahastamisotsuse kohta või viide taotlemisele (kinnituse otsuse kohta võib esitada ka hiljem);
  • juhtpartnerina osalemisel ja projekti koostöökulude katmise taotlemisel projekti kogueelarve, partneri või partnerite eelarved ja teisest riigist taotletav või edukalt taotletud toetus;
  • kirjeldus, kuidas kavatsetakse saavutada EIP eesmärke, edendada tootlikkust ja ressursside säästvat majandamist;
  • taotleja kinnitus, et projekti tulemusi levitatakse eelkõige EIP võrgustiku kaudu;
  • kui kaasrahastaja on teisest EL riigist, peab EIP töörühmana toetust taotlev partner tõendama oma osalust teise regiooni poolt kaasrahastatavas EIP töörühmas. Taotleja esitab teise regiooni rahastaja kinnituse, et taotleja tegevus partnerina selles projektis moodustab olulise osa projekti tegevustest.

 

Toetatavad tegevused

Toetust saab küsida põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, metsasaaduste töötlemise, metsa majandamise ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise valdkonna tegevuste elluviimiseks:

  • uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamine, sh katseprojektide elluviimine;
  • tootearendusprojektide, sh katseprojektide elluviimine;
  • projektitegevuste tulemuste levitamine.

Arendustegevuste raames saab teha ka katseprojekte, näiteks katsetada toodet või tehnoloogiat tingimustes, kus neid ei ole varem rakendatud. Katseprojekt võib eelneda või järgneda arendus- või tootearendustegevustele.

Tootearendusprojekti tegevused on suunatud olemasolevate teaduslike või ärialaste teadmiste kasutamisele kaubandusliku suunitlusega uute või täiustatud toodete ja teenuste väljatöötamiseks. Tavapäraselt toimub tootearendustegevus ettevõttes. Tootearendusprojekti raames võib luua või täiustada toodete, protsesside või teenuste prototüüpe ning neid tegelikes töötingimustes katsetada.

Abikõlblikud on otsesed kulud, mis on vajalikud projektiplaanis kirjeldatud tegevuste elluviimiseks ning projekti tulemuste levitamiseks, sh personalikulud, lähetuskulud, kulud ostetud uuringutele ja konsultatsioonideks, mittetootliku investeeringu kulud, projektitulemuste levitamisega seotud kulud, täiendavad kaudsed kulud kuni 15 protsendi ulatuses projekti otsestest personalikuludest lihtsustatud hüvitamisviisi alusel tingimusel, et toetuse saaja puhul ei ole tegemist riigiabi saajaga.

Lihtsustatud hüvitamisviisi kasutamine tähendab, et kaudseid kulusid ei hüvitata kuludokumentide alusel, vaid nendeks arvestatakse kuni 15 protsenti taotleja otsestest personalikuludest. Kaudseteks kuludeks on näiteks kulud bürootarvetele, sidekulud (sh telefoni- ja postikulu), infotehnoloogia kulud (sh kontoritehnika ost ning serverite, võrkude ja kontoritehnika hooldus- ja remondikulu), kommunaalkulud (sh kütte-, vee-, elektrikulud), kontoriruumide rent, valveteenus.

 Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS

Toetuse määr on kuni 90% toetatava projekti abikõlblikest kuludest.

Madalam toetusmäär või nõue, et vähese tähtsusega abi summa iga tegevuses osaleva ettevõtja kohta ei või ületada 200 000 eurot kolme majandusaasta jooksul, kohaldub üksnes juhul, kui tegemist ei ole Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) I lisas nimetatud põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega seotud projektidega.

Taotleja saab kontrollida enda kohta käivaid andmeid riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist Rahandusministeeriumi veebilehe kaudu www.fin.ee/riigiabi.

Tagasi algusse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

Taotluste hindamiseks ning taotluste paremusjärjestuse koostamiseks moodustab PRIA hindamiskomisjoni. Hindamise aluseks on määruse lisas sätestatud hindamiskriteeriumid. Hindamistulemuste põhjal moodustab PRIA taotluste paremusjärjestuse, mille koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus. Täpsemalt palume hindamise korra ja hindamiskriteeriumitega tutvuda määrusest.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa rahastamise eelarvet ja kui kõik taotlused on saanud vähemalt 40 protsenti maksimaalsest hindepunktide summast ehk kokku vähemalt kaheksa hindepunkti,, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused. 

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa. Minimaalne hindepunktide summa toetuse taotluse rahuldamiseks on vähemalt 40 protsenti maksimaalsest hindepunktide summast ehk kokku vähemalt kaheksa hindepunkti

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

Toetuse saaja peab alustama projekti elluviimist 3 kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsusest.

Toetuse saaja esitab projekti elluviimist tõendavad dokumendid (etapi aruande ja maksetaotluse) iga projektietapi lõppedes 1 kuu jooksul. Dokumente võib esitada vähemalt üks kord aastas, kuid mitte rohkem kui neli korda aastas ühe taotluse kohta arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ja mitte hiljem kui 2023. aasta 1. juuliks.

Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

Tagasi algusse

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus, Tähe 4, infotelefonil 737 7678, e-postiga info@pria.ee

www.maainfo.ee – Maamajanduse Infokeskus, abi kontaktide leidmisel võimalike partneritega teistes riikides (nt EIP tegevusgruppidega)

www.eip-agri.eu – Euroopa EIP-AGRI teeninduspunkt. EIP uudised, partnerotsing jpm

 

Tagasi algusse

Uudised

Täna, 16. oktoobril tähistatakse ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) eestvedamisel rahvusvahelist toidupäeva, mis juhib eelkõige tähelepanu sellele, et igapäevane kõhutäis pole kõigile iseenesestmõistetav. Samuti rõhutatakse, et lisaks toidupuudusele on maailmas suur probleem ka ülesöömine ja valesti toitumine.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Koolikava toetus

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Vesiviljeluse innovatsioonitoetus (EMKF meede 2.1) 2017

Kalapüügi innovatsioonitoetus (EMKF meede 1.1) 2017

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF meede 1.15) 2017

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2017

Merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetus (EMKF meede 8.3) 2017

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.3.2) 2017 III taotlusvoor

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks (MAK 2014-2020 meede 4.3.1) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike