Lisatud: 04. aprill 2013

Viimati muudetud: 11. märts 2014

A A A
Prindi

Ühtne pindalatoetus, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2013

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood algab 2. mail ja kestab kuni 21. maini 2013. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 17. juunini 2013. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Täpsema info toetuste eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 


 

EESMÄRK

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika  raames välja makstavate pindalapõhiste üleminekutoetuste eesmärkideks on:

 • hüvitada täiendavaid kulutusi, mis on põhjustatud põllumajandusliku tootmise eripärast, kuna suurt osa põhivarast kasutatakse perioodiliselt (keskmiselt 2-3 kuud aastas) ja see halvendab oluliselt konkurentsivõimet ning majanduslikke võimalusi;
 • maade hooldamise kulude hüvitamine, kuna tuleviku vajadusi ja toiduainete nõudluse kasvu arvestades on vaja säilitada põllumaade viljakus.

Tagasi algusesse

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemisperiood algab 2. mail ja kestab kuni 21. maini 2013. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 17. juunini 2013. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA. e-PRIAs saab taotlust esitada 2. maist 17. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00. Erandkorras võetakse taotlusi vastu ka laupäeval, 11. mail kl 8.30–15.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuste menetlemise aluseks on põllumajandusministri 21.02.2013. aasta määrus nr 10 “Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord”.

Ühtset pindalatoetust ja üleminekutoetusi saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta isikuteühendus, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut.

 

Ühtne pindalatoetus:

 • saab taotleda vähemalt 1,00 hektarile toetusõiguslikule maale;
 • ühtse pindalatoetuse taotlemisel loetakse üheks põlluks samal massiivil kõrvuti asuvad toetusõiguslikud põllud ka siis, kui need vastavad selle toetuse nõuetele ehk moodustavad ühtse kultuurigrupi ja kokku moodustavad vähemalt 0,30 ha;
 • põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse;
 • põllukultuurid peavad olema külvatud hiljemalt 15. juuniks;
 • rohumaad peavad olema niidetud või karjatatud enne 31. juulit,  niide peab olema koristatud või hekseldatud;
 • põllumajandusmaa, millele toetust ei taotleta, peab olema hooldatud, kasutades selliseid agrotehnilisi võtteid, mis välistavad ebasoovitava taimestiku ulatusliku leviku;
 • hariliku kanepi kasvatamisel tuleb kinni pidada esitatavatest nõuetest (vt „Abiks taotlejale“);
 • lühikese raieringiga madalmetsa kasvatamisel tuleb kinni pidada esitatavatest nõuetest (vt „Abiks taotlejale“);
 • põldudel tehtud tööd peavad olema kantud põlluraamatusse;
 • taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises (vt „Abiks taotlejale“).
 • Kanepisordid "Finola" ja "Tiborszallasi" on 2013. aastal ühtse pindalatoetuse toetusõiguslikud.

 

Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus:

 • tootmise kohustusest lahti seotud toetus, mida saab ühtse pindalatoetuse taotleja taotleda talle määratud toetusõiguse alusel;
 • toetusõiguse määramise aluseks on taotlejale 2006. aasta põllumajanduskultuuri ja/või 2008. aasta põllukultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud toetusõiguslike põllukultuuride hektarite arv;
 • toetust ei määrata taotlemisaastal ühtse pindalatoetuse toetusõiguslike hektarite arvust suuremale pinnale.

 

Heinaseemne üleminekutoetus:

 • tootmise kohustusest lahti seotud toetus, mida saab taotleda määratud toetusõiguste alusel;
 • toetusõiguse määramise aluseks on taotlejale 2006. aastal põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud toetusõiguslike heinaseemne kultuuride ja 2006. aastal Taimetoodangu Inspektsiooni poolt põldtunnustatud heinaseemnekultuuride põldude hektarite arv;
 • taotleja jätkab põllumajanduslikku tegevust, kasvatades oma majapidamises kas ühe loomühiku jagu põllumajandusloomi või hoides korras vähemalt ühte hektarit maad.

 

Mida peab veel silmas pidama taotlust täites:

 • alates 2005.a tuleb taotlusele  märkida kogu põllumajanduslik maa, mida taotlejal on õigus kasutada;
 • taotleja peab taotlusele märkima kõik vähemalt 0,3 ha suurused põllud, mille kohta toetust ei taotleta ja ka need vähemalt 0,3 ha põllud, mis ei ole kantud PRIA põllumassiivide registrisse;
 • põllumajandusmaa kohta, mis ei asu PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris, tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal, millele on märgitud põllu piirid ja põllu number;
 • kõik põllud, mida taotleja kasutab ning mis on märgitud taotlusele, peavad olema nõuetekohaselt hooldatud;
 • 2006. aastast alates peab ühtse pindalatoetuse taotleja säilitama või suurendama 2005. aastal pindalatoetuste taotlusel märgitud püsirohumaa pindala;
 • 2007. aastast alates loetakse püsirohumaa säilinuks ka juhtudel, kui taotleja taotleb oma püsirohumaa säilitamise kohustusega hõlmatud maale poollooduslike koosluste hooldamise toetust ja täidab seal nimetatud toetuse tingimusi;
 • püsirohumaa pind võib väheneda selle metsastamise tõttu.

 

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 17. juunini 2013. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA peadirektor halduskontrollide tulemusi arvestades. Otsused vormistatakse hiljemalt 1. detsembriks 2013. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2014.

Tagasi algusesse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusesse

 

TOETUSTE LISAMATERJALID

Juriidilised alused
Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike