Lisatud: 31. märts 2014

Viimati muudetud: 13. veebruar 2018

A A A
Prindi

Ühtne pindalatoetuse taotlemine ja toetusõiguste üleandmine 2014

2014. a ei ole võimalik taotleda ühtegi üleminekutoetust, kuna riigieelarvest ei ole 2014. aastal üleminekutoetuste maksmiseks raha eraldatud. Üleminekutoetuste hulka kuuluvad põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus, ammlehma ja ute kasvatamise ning veise, piima ja ute üleminekutoetus. Küll lubatakse põllumajandusministri kehtestatud määruse alusel toetusõigusi (põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse toetusõigused, veise, piima ja ute täiendava otsetoetuse toetusõigused) üle anda. Toetusõigused on jälle vajalikud, kui järgmistel aastatel tekib võimalus üleminekutoetuste rakendamiseks.

 

Täpsema info ühtse pindalatoetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt: 
 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Ühtse pindalatoetuse taotluste vastuvõtt kestab 2. maist kuni 21. maini 2014. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. maist kuni 16. juunini 2014. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Pärast 16. juunit esitatud ühtse pindalatoetuse taotlusi menetlusse ei võeta.

Taotluse soovitame esitada elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel, mis asub aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA. e-PRIAs saab taotlust täitma hakata alates 1. aprillist 2014, kuid esitada alates 2. maist kuni 16. juunini kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja infotelefonil 737 7679.

Täpsem info e-PRIA kohta www.pria.ee/epria

 Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse menetlemise aluseks on põllumajandusministri 18.02.2014. aasta määrus nr 10 “Ühtse pindalatoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord”.

 

 • Ühtset pindalatoetust saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta isikuteühendus, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut. Toetust võib taotleda põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada taotluse esitamise aasta 15. juuni seisuga. Toetuse saamise eeldusteks on nii maa kasutusõiguse omamine kui ka maa reaalne kasutamine. Jätkuvalt riigi omandis olevate maade või riigi omandis olevate maade ajutisse kasutusse ning kasutusvaldusesse andmine toimub vastavalt õigusaktides sätestatud korrale. Selliste maade osas peab olema kindlasti kirjalik leping;
 • taotleda saab vähemalt 1,00 hektarile toetusõiguslikule maale;
 • ühtse pindalatoetuse taotlemisel loetakse üheks põlluks samal massiivil kõrvuti asuvad toetusõiguslikud põllud ka siis, kui need vastavad selle toetuse nõuetele ehk moodustavad ühtse kultuurigrupi ja kokku moodustavad vähemalt 0,30 ha;
 • põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse;
 • põllukultuurid peavad olema külvatud hiljemalt 15. juuniks;
 • rohumaad peavad olema niidetud või karjatatud enne 31. juulit, niide peab olema koristatud või hekseldatud;
 • põllumajandusmaa, millele toetust ei taotleta, peab olema hooldatud, kasutades selliseid agrotehnilisi võtteid, mis välistavad ebasoovitava taimestiku ulatusliku leviku;
 • hariliku kanepi kasvatamisel tuleb kinni pidada esitatavatest nõuetest (vt Abiks taotlejale);
 • lühikese raieringiga madalmetsa kasvatamisel tuleb kinni pidada esitatavatest nõuetest (vt Abiks taotlejale);
 • põldudel tehtud tööd peavad olema kantud põlluraamatusse;
 • taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises (vt Abiks taotlejale).

 

Mida peab veel silmas pidama taotlust täites:

 • 2005. aastast alates tuleb taotlusele märkida kogu põllumajanduslik maakasutus, mida taotlejal on õigus kasutada;
 • taotleja peab taotlusele märkima kõik vähemalt 0,3 ha suurused põllud, mille kohta toetust ei taotleta ja ka need vähemalt 0,3 ha põllud, mis ei ole kantud PRIA põllumassiivide registrisse;
 • põllumajandusmaa kohta, mis ei asu PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris tuleb esitada katastri kaart või muu kaardimaterjal, millele on märgitud põllu piirid ja põllu number;
 • kõik põllud, mida taotleja kasutab ning mis on märgitud taotlusele, peavad olema nõuetekohaselt hooldatud;
 • 2006. aastast alates peab ühtse pindalatoetuse taotleja säilitama või suurendama 2005. aastal pindalatoetuste taotlusel märgitud püsirohumaa pindala;
 • 2007. aastast alates loetakse püsirohumaa säilinuks ka juhtudel, kui taotleja taotleb oma püsirohumaa säilitamise kohustusega hõlmatud maale poollooduslike koosluste hooldamise toetust ja täidab seal nimetatud toetuse tingimusi;
 • püsirohumaa pind võib väheneda selle metsastamise tõttu.

 

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 16. juunini 2014. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

 Tagasi algusesse

 

TOETUSE ÜHIKUMÄÄRA KEHTESTAMINE

PRIA kehtestab ühtse pindalatoetuse ühikumäära 24. novembriks 2014.

 Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 1. detsembriks 2014. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2015.

 Tagasi algusesse

 

FINANTSDISTSIPLIINI REEGLID

Finantsdistsipliini reeglite alusel vähendamine võib rakenduda ka 2014. Otsuse toetuse vähendamise osas võib teha Euroopa Nõukogu või Euroopa Komisjon hiljemalt 16. oktoobriks 2014.

Tagasi algusesse

 

TOETUSÕIGUSTE ÜLEANDMISEST

Kuigi 2014. a ei ole võimalik taotleda ühtegi üleminekutoetust, saab endiselt teisele isikule üle anda ehk võõrandada veise, piima ja ute täiendava otsetoetuse toetusõigusi ning põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse toetusõigusi. Heinaseemne täiendava otsetoetuse toetusõigust saab pärimisega üle võtta. Toetusõiguste ülevõtmiseks tuleb koos ühtse pindalatoetuse taotlusega esitada vorm PT52.

Tagasi algusesse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Küsimuste korral palume helistada infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE LISAMATERJALID

Juriidilised alused

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner