Lisatud: 14. juuni 2013

Viimati muudetud: 08. märts 2016

A A A
Prindi

Ühistegevused tegevus "Muud ühistegevused" (EKF meede 3.1) 2013 teine taotlusvoor

EESMÄRK

Toetuste peamiseks eesmärgiks on säästlikum kalavarude kasutamine. Spetsiifilisteks eesmärkideks on selektiivsemate kalapüügivahendite arendamine, kalurite sissetulekute stabiilsemaks muutmine ning koostöö soodustamine kalandussektori erinevate huvigruppide vahel.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotluste vastuvõtt toimus 15–17. juuli 2013.a. Taotlusvooru eelarve on kokku 1 107 930 eurot. Esitati 4 taotlust toetusesummas kokku 784 356 eurot.

Taotlused palume saata posti teel aadressil:

PRIA, Arengutoetuste osakonna piirkonna büroo (EKF meede 3.1 "Muud ühistegevused")

Narva mnt 3

51009 TARTU

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust saavad taotleda avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutused ja riigiasutused. Meetme määruse paragrahv 2 lõike 1 punktis 6 nimetatud tegevuse elluviimiseks võib lisaks eespool nimetatud asutustele toetust taotleda koolitusluba omavad täiskasvanute koolitusasutused.

Toetust saab taotleda vaid põllumajandusministri poolt kehtestatud toetuse kasutamise kavas nimetatud projekti elluviimiseks. Toetuse kasutamise kavas sisaldub projekti nimetus, toetuse maksimaalne suurus, projekti sisu ja projekti elluviimise tingimused ning milles nähakse ette ka meetme eelarve.

Toetust makstakse kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta aega kuni 5. septembrini 2013.a (35 tööpäeva alates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest). Otsustest teavitatakse toetuse saajat kirja teel kliendiregistrisse kantud postiaadressil hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Kõige mugavamalt ja kiiremini on võimalik kliendiandmeid vaadata ja muuta elektrooniliselt kliendiportaalis e-PRIA https://epria.pria.ee/epria/. E-PRIA kasutamise juhendid leiate PRIA kodulehel aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid.

Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja ellu viima taotluses toodud tegevuse ja esitama PRIA-le seda tõendavad dokumendid. Kuludokumente saab esitada pärast toetuse rahuldamise otsuse tegemist posti teel PRIA keskuse aadressil, elektrooniliselt aadressil pria@pria.ee  või e-PRIA kaudu.

Toetuse maksmise otsused tehakse 40 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonil 737 1239.

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike