Lisatud: 19. märts 2009

Viimati muudetud: 15. märts 2010

A A A
Prindi

Turuarendustoetus 2009

EESMÄRK
Toetuse eesmärgiks on suurendada põllumajandussaaduste või -toodete turustamisvõimalusi, juurutada teadus- ja arendussaavutusi põllumajandustootmisse või põllumajandussaaduste töötlemisse või parandada põllumajandussaaduste tootmist või töötlemist.


TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Turuarendustoetuse taotlusi võetakse vastu 16. märtsist kuni 14. aprillini PRIA keskuses
aadressil

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Narva mnt 3
51009 Tartu

Taotluse saab esitada ka elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil
toetustaotlused@pria.ee

Taotlusele tuleb lisada:
1.      taotleja seadusliku esindaja kinnitatud taotleja põhikirja koopia;
2.      taotleja liikmete nimekiri koos liikmete registrikoodidega või nende puudumise korral isikukoodidega;
3.      vajadusel taotleja seadusliku esindaja väljastatud volitus allkirjaõiguslikkuse kohta;
4.       tõendid vähese tähtsusega abi saamise kohta jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul. Selle esitatakse taotleja põllumajandustoodete töötlejatest liikmetel kohta kes toetatavas tegevuses osalevad, ja teiste toetatavas tegevuses taotleja kaudu osalevate põllumajandustoodete töötlejate ning taotleja liikmete kohta, kes ei ole põllumajandustootjad ega põllumajandustoodete töötlejad;
5.      taotleja põllumajandustootjatest liikmetelt, kes toetatavas tegevuses osalevad, ja teistelt toetatavas tegevuses taotleja kaudu osalevatelt põllumajandustootjatelt kogutud kinnitused selle kohta, et nimetatud põllumajandustootja on väikese või keskmise suurusega ettevõtja;
6.      kui ostetava teenuse või toote maksumus ilma maksudeta ületab 30 000 krooni, siis

  • koopiad väljavalitud hinnapakkumistele vastavatest pakkumiskutsetest (vähemalt kolm)
  • koopiad hinnapakkumistest (vähemalt kolm)
  • hinnavõrdlustabel;

7.      kui pakkujaid on vähem kui kolm, siis taotleja seadusliku esindaja kinnitatud kirjalik selgitus, miks ei olnud võimalik võtta kolme hinnapakkumist;

8.      vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole juba varem vastavasse registrisse kantud.


TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Turuarendustoetust võib taotleda mittetulundusühing, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on põllumajandustootjad, põllumajandustoodete töötlejad või neid ühendavad mittetulundusühingud.

 

Toetust antakse järgmiste kulude hüvitamiseks:

1.      Turu-uuring:
2.      Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine:
3.      Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine:
4.      Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine:
5.      Kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamine:

Esimese nelja tegevuse puhul saab kavandatud kulude hüvitamiseks toetust taotleda kuni 90% ulatuses abikõlblikest kuludest. Kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamiseks on võimalik toetust taotleda kuni 100% ulatuses abikõlblikest kuludest.

Taotletav toetussumma taotleja kohta võib olla kuni:

 * 2 000 000 krooni juhul, kui taotleja on üht valdkonda  esindav mittetulundusühing, mille liikmeteks on ainult üht valdkonda esindavad ettevõtjad ja erialaliidud.

 * 4 000 000 krooni juhul, kui taotleja on mittetulundusühing, mille liikmeteks on vähemalt kahe erineva valdkonna erialaliidud ning kui toetatavate tegevuste hulgas on mitut valdkonda hõlmavad tegevused.

Abikõlblike kulude hulka võib arvata ainult need kulud, mis on tehtud ajavahemikus taotluse esitamise kuupäevast kuni taotluse esitamise aasta 9. oktoobrini. Vastavate tegevuste kulude hüvitamiseks ei tohi taotleja olla saanud ega ka taotleda toetust Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetmetest või muud riigiabi.


TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse taotluse esitamise tähtpäevast arvates 35 tööpäeva jooksul, st hiljemalt 03. juuniks 2009. Turuarendustoetuse taotlus jäetakse rahuldamata „Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse" §-s 14 sätestatud juhtudel. Kui rahuldatavates taotlustes taotletav toetuse summa ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud summat vähendab PRIA taotlejatele makstava toetuse suurust võrdeliselt taotluses märgitud kuludega, lähtudes toetuse määrast. Toetust makstakse PRIA-le esitatud vormikohase kuludeklaratsiooni ja lisatud kuluandmeid tõendavate dokumentide alusel taotlejatele, kellele on eelnevalt toetus määratud. Toetuse saamiseks tuleb kuludeklaratsioon esitada hiljemalt 9.oktoobril 2009.

Toetust makstakse ainult esitatud kuludokumentide alusel. Juhul, kui taotleja planeeritud tegevused kestavad taotluse esitamise kalendriaasta lõpuni, siis PRIA saab hüvitada ainult need kulud, mis on kuludokumentidega tõendatud.

Kuludeklaratsioonis näidatud summad tuleb tõendada dokumentide alusel, mille kirjeldused ja nõuded leiate juhendist „Abiks taotlejale" toetuste maksmise peatükist.  Samas peatükis on loetletud kulutused, mida toetustest ei hüvitata.

Toetus makstakse 45 tööpäeva jooksul arvates päevast, millal taotleja esitas PRIA-le kuludeklaratsiooni. Taotlejatele, kes esitavad PRIA-le kuludeklaratsiooni 9. oktoobril, makstakse toetus välja hiljemalt 11. detsembril 2009.

Turuarendustoetus on siseriiklik toetus, mille käesoleva aasta eelarve on 15. miljonit krooni.

NB! Taotleja esitab PRIA-le elektroonselt taotluse esitamise aastale järgneva aasta 1. juuliks läbiviidud turu-uuringu materjalid, mis avaldatakse Põllumajandusministeeriumi kodulehel.

 

LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saab PRIA riiklike toetuste büroost telefonil 737 1325 ning elektrooniliselt e-posti aadressil pria@pria.ee.

 

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus