Lisatud: 30. detsember 2008

Viimati muudetud: 08. aprill 2009

A A A
Prindi

Turuarendustoetus 2008

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on suurendada põllumajandussaaduste või –toodete turustamisvõimalusi, juurutada teadus- ja arendussaavutusi põllumajandustootmisse või põllumajandussaaduste töötlemisse või parandada põllumajandussaaduste tootmist või töötlemist.

 

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Turuarendustoetuse taotlusi võetakse vastu 07. aprillist kuni 25. aprillini PRIA keskuses aadressil:

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3

51009 Tartu

 

Taotlust võib esitada ka elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil:

toetustaotlused@pria.ee

 

Taotlusele tuleb lisada:

1.      taotleja seadusliku esindaja kinnitatud taotleja põhikirja koopia;

2.      taotleja liikmete nimekiri koos liikmete registrikoodidega või nende puudumise korral isikukoodidega;

3.      esindaja volikiri, kui taotluse esitab esindaja;

4.       taotleja põllumajandustoodete töötlejatest liikmetelt, kes toetatavas tegevuses osalevad, ja teistelt toetatavas tegevuses taotleja kaudu osalevatelt põllumajandustoodete töötlejatelt tõendid vähese tähtsusega abi saamise kohta jooksva eelarveaasta ja kahe eelneva eelarveaasta jooksul;

5.      taotleja põllumajandustootjatest liikmetelt, kes toetatavas tegevuses osalevad, ja teistelt toetatavas tegevuses taotleja kaudu osalevatelt põllumajandustootjatelt kogutud kinnitused selle kohta, et nimetatud põllumajandustootja on väikese või keskmise suurusega ettevõtja;

6.      kui ostetava teenuse või toote maksumus ületab 50 000 krooni ja pakkujaid on palju, siis

·         koopiad väljavalitud hinnapakkumistele vastavatest pakkumiskutsetest (vähemalt kolm)

·         koopiad hinnapakkumistest (vähemalt kolm)

·         hinnavõrdlustabel;

7.      kui pakkujaid on vähem kui kolm, siis taotleja seadusliku esindaja kinnitatud asjakohane kirjalik kinnitus;

8.      vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole juba varem vastavasse registrisse kantud.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Turuarendustoetust võib taotleda mittetulundusühing, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on põllumajandustootjad, põllumajandussaaduste töötlejad või neid ühendavad mittetulundusühingud.

 

Toetust antakse järgmiste kulude hüvitamiseks:

1.      Turu-uuring:

·        uusi ja olemasolevaid turge ning toodete ohutust, kvaliteeti, omadusi ja keskkonnasõbralike tootmismeetodite rakendamist käsitleva uuringu puhul uuringufirmalt turu-uuringu tellimise kulud;

·        projekti juhtimisega seotud personali kulud.

2.      Põllumajandustoote ja töödeldud toote tutvustamine:

·         üldisi tooteliike, nende toiteväärtuselisi eeliseid ja soovitatavat kasutamist ning Euroopa Liidu liikmesriikidest pärit toodetele avatud kvaliteedisüsteemide kohta käivat teavet käsitleva teavituskampaania väljatöötamisel kasutatava reklaamiteenust pakkuva ettevõtja tasu (sealhulgas kujundamise, tootmise, trükkimise, projektijuhtimise kulud);

·         televisioonis, raadios, trükimeedias, veebikeskkonnas ja alternatiivmeedias teabe avaldamise kulud;

·         kampaania raames korraldatava ürituse puhul ruumide, sisustuse ja tehnika üür, kutsete valmistamise kulud ja teenindava personali kulud;

·         projekti juhtimisega seotud personali kulud.

3.      Messil, konkursil või näitusel osalemine ning nende korraldamine:

·         osalemise korral osalemistasu, stendi pinna üür, stendi kujunduse kulu, stendi sisustuse üür, stendil kasutatavate teenuste (sealhulgas elekter, vesi, Internet) kulu, tootenäidiste veo ja kindlustuse kulud, ühe osaleja reisi- ja majutuskulud ning osaleva ettevõtte reisikindlustuse kulud;

·         korraldamise korral ruumide, sisustuse ja tehnika üür, tõlkekulud ning teenindava personali kulud;

·         tutvustava teabematerjali koostamise ja trükkimise kulud;

·         üldisesse messikataloogi kandmise kulud;

·         messi, konkursi või näituse raames antud sümboolse auhinna kulud väärtusega kuni 3911 krooni (250 eurot) auhinna ja võitja kohta;

·         projekti juhtimisega seotud personali kulud.

 

4.      Koolitusel osalemine või koolituse korraldamine:

·          koolitusel osaleja osalemistasu ning sõidu- ja elamiskulud;

·          koolituse korraldamise kulud (ruumide ja konverentsitehnika üür, tõlkekulud, lektori tasud, teenindava personaliga seotud kulud);

·          õppematerjali koostamise ja trükkimise kulud;

·          projekti juhtimisega seotud personali kulud.

 

5.      Kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamine:

·         ISO 9000, ISO 14 000 seeria kvaliteedisüsteemi, ohu analüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide ohjamisel (HACCP) põhinevate süsteemide, jälgitavuse süsteemi, autentsuse ja turustusnormide tagamise süsteemi või keskkonnaauditi süsteemi juurutamisega seotud kulud;

·         hea tootmistava juhendi koostamise ja väljaandmise kulud;

·         tunnustatud sertifitseerimisasutuse võetav lõiv seoses kvaliteedijuhtimissüsteemi või samalaadse süsteemi esmase sertifitseerimisega;

·         projekti juhtimisega seotud personali kulud.

 

Esimese nelja tegevuse puhul saab kavandatud kulude hüvitamiseks toetust taotleda 90% ulatuses. Kvaliteedijuhtimisüsteemi juurutamiseks on võimalik toetust taotleda täies mahus. Taotletav toetussumma ühe taotleja kohta võib olla kuni 3 000 000 krooni juhul, kui taotleja on üht sektorit esindav mittetulundusühing ja 5 000 000 krooni juhul, kui taotleja on mitut sektorit esindav mittetulundusühing ning kui toetatavate tegevuste hulgas on mitut sektorit hõlmavad tegevused. Hüvitatavate kulude hulka võib arvata ainult need abikõlbulikud kulud, mis on tehtud ajavahemikus taotluse esitamise kuupäevast kuni taotluse esitamise aasta 9. oktoobrini. Vastavate tegevuste kulude hüvitamiseks ei tohi taotleja olla saanud ega ka taotleda toetust “Eesti maaelu arengukava 2007-2013” meetmetest või muud riigiabi.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse taotluse esitamise tähtpäevast arvates 35 tööpäeva jooksul, st hiljemalt 16.juuniks 2008. Turuarendustoetruse taotlus jäetakse rahuldamata „Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse“ §-s 59 sätestatud juhtudel. Kui rahuldatavates taotlustes taotletav toetuse summa ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendeid, vähendab PRIA taotlejatele makstava toetuse suurust võrdeliselt taotluses märgitud kuludega lähtudes toetuse määrast. Toetust makstakse PRIA-le esitatud vormikohase kuludeklaratsiooni ning sellele lisatud kuluandmeid tõendavate dokumentide alusel taotlejatele, kellele on eelnevalt toetus määratud. Toetuse saamiseks tuleb kuludeklaratsioon esitada hiljemalt 9.oktoobril 2008.

Toetust makstakse ainult esitatud kuludokumentide alusel. Juhul, kui taotleja poolt planeeritud tegevused kestavad taotluse esitamise kalendriaasta lõpuni, siis PRIA saab hüvitada ainult need kulud, mis on kuludokumentidega tõendatud.

Kuludeklaratsioonis näidatud summad tuleb tõendada järgimiste dokumentide alusel:

·         selle isiku, kellelt taotleja ostis teenuse või toote, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;

·         selle isikuga, kellelt taotleja ostis teenuse, sõlmitud töövõtulepingu koopia;

·         arvel ja/või töövõtulepingul märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia;

·         vajaduse korral osutatud teenuse või toote üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia;

·         projektiga seotud personali kulude puhul palgatõendid projektiperioodi kohta ning asjaomase töötaja ametijuhendi või töölepingu koopia. Juhul kui projektijuhtimisteenus ostetakse, siis töövõtulepingu koopia ja arve koopia. Projektijuhtimistasu võib moodustada kuni 10% kogu projekti maksumusest;

·         maksekorralduse koopia või pangakonto väljavõte, mis tõendab projektijuhtimisteenuse ning sellelt arvestatud maksude (tulu- ja sotsiaalmaks, kohustuslik kogumispension, töötuskindlustus) tasumist;

·         muud kulutuste tegemist tõendavad dokumendid või nende koopiad.

 

Toetusega ei hüvitata:

·         taotleja tööjõukulusid, välja arvatud juhul, kui tegu on taotluses kirjeldatud tegevustes sisalduva tööjõukuluga (näiteks projekti juhtimisega seotud personali kulud);

·         käibemaksu;

·         taotleja üldhalduskulusid (sh amortisatsioonikulud, inventari ja seadmete soetamise kulud, telefoni-, faksi-, posti-, side- ja muud kommunikatsioonikulud, esinduskulud ja kingitused, juriidilise konsultatsiooni, raamatupidamisteenuse, patendi ja litsentsi kulud);

·         finantskulusid (sh trahvid);

·         kulutusi teavituskampaaniale, mis kutsuvad tarbijat, töötlejat või edasimüüjat eelistama kodumaise päritoluga põllumajandustoodet või töödeldud toodet ainult selle päritolu tõttu;

·         kulutusi teavituskampaaniale, mis ei vasta „Toiduseaduse“ §-s 39 ja „Reklaamiseaduses“ sätestatud tingimustele;

·         teavituskampaania käigus sellise materjali (välja arvatud messikataloog) koostamise kulud, mis sisaldavad ettevõtete nimetusi, logosid ja kaubamärke ning muid andmeid nende ettevõtete kohta.

 

Taotleja peab tagama, et toetatava tegevuse kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid on muudest taotleja kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad.

Toetus makstakse 45 tööpäeva jooksul arvates päevast, millal taotleja esitas PRIA-le kuludeklaratsiooni. Taotlejatele, kes esitavad PRIA-le kuludeklaratsiooni 9. oktoobril, makstakse toetus välja hiljemalt 11. detsembril 2008.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA riiklike toetuste büroost telefonidel 737 1324, 737 1323, faks 737 1201, e-post: pria@pria.ee.

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus