Lisatud: 17. aprill 2006

Viimati muudetud: 26. märts 2009

A A A
Prindi

Turuarendustoetus 2005

 

Turuarendustoetus on rahaline abi, millega osaliselt või täielikult hüvitatakse mittetulundusühingu sellise tegevuse kulud,
mille eesmärk on suurendada põllumajandussaaduste või -toodete turustamisvõimalusi või juurutada teadus- ja arendussaavutusi põllumajandustootmisse või põllumajandussaaduste töötlemisse või
mille tulemusel paraneb põllumajandussaaduste tootmine või töötlemine.

Turuarendustoetuse maksmise aluseks on Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus (eriti paragrahvid 30-32 ja 57-59) ning põllumajandusministri 28. aprilli 2005 määrus nr 49 Turuarendustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nende kulude loetelu, mille hüvitamiseks turuarendustoetust antakse, ning toetuse määr (RTL 2005, 48, 674; 92, 1389). 

Turuarendustoetust võib taotleda mittetulundusühing, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on

 1. põllumajandustootjad;
 2. põllumajandussaaduste töötlejad;
 3. põllumajandussaaduste tootjaid ning töötlejaid ühendavad mittetulundusühingud.

Toetust antakse:

 1. turu-uuringuteks;
 2. turuinformatsiooni kogumiseks, analüüsimiseks ja levitamiseks;
 3. tootearenduseks;
 4. põllumajandussaaduste, -toodete ja töödeldud toodete tutvustamiseks;
 5. võistlustel, messidel ja näitustel osalemiseks ning nende korraldamisteks;
 6. liikmete koolituseks;
 7. kvaliteedimärkide väljaandmiseks ja tutvustamiseks;
 8. kvaliteedijuhtimissüsteemide ja kvaliteedimärkide süsteemide rakendamiseks ja kontrolliks.

Taotlusi saab esitada PRIA-le ajavahemikus 9. maist kuni 23. maini 2005 järgneval aadressil:

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Narva mnt 3
51009 Tartu
“Turuarendustoetus”

Põllumajandussaaduste, -toodete ja töödeldud toodete tutvustamiseks ning kvaliteedimärkide väljaandmiseks ja tutvustamiseks saab toetust taotleda 75% ulatuses taotleja poolt kavandatavate määrusega sätestatud lubatavate kulude hüvitamiseks. Ülejäänud kuue toetatava tegevuse puhul on võimalik toetust taotleda lubatavate kulude hüvitamiseks täies mahus. Taotletav toetussumma ühe taotleja kohta võib olla maksimaalselt 10 000 000 krooni ning ühe taotluse kohta maksimaalselt 3 000 000 krooni. Tegevusi, mille kulude hüvitamist taotletakse, ei tohi olla alustatud enne toetuse määramise otsust (otsus kinnitatakse hiljemalt 6. juulil) ning need peavad olema lõpetatud hiljemalt kuludeklaratsiooni esitamise tähtajaks (1. novembriks). Vastavate tegevuste kulude hüvitamiseks ei tohi taotleja olla saanud ega ka taotleda toetust “Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurfondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004-2006” meetmetest või muud riigiabi.

Turuarendustoetuse toetuse taotlemiseks tuleb esitada:

 • vormikohane taotlus;
 • taotleja seadusliku esindaja poolt kinnitatud taotleja põhikirja koopia ja taotleja liikmete nimekiri koos liikmete registrikoodidega;
 • kui ostetava teenuse või toote maksumus ületab 30 000 krooni ning kui pakkujaid on palju, siis
 1. koopia väljavalitud hinnapakkumisele vastavast vormikohasest pakkumiskutsest,
 2. koopia väljavalitud hinnapakkumisest
 3. ning vormikohane hinnavõrdlustabel;
 • kui ostetava teenuse või toote maksumus ületab 30 000 krooni ning kui teenuse pakkujaid on vähem kui kolm, siis taotleja seadusliku esindaja poolt kinnitatud vastavasisuline kirjalik kinnitus;
 • kavandatavaid tegevusi selgitav materjal, mis peab sisaldama:
 1. turu-uuringu või turuinformatsiooni kogumise, analüüsimise ja levitamise puhul vastavate tegevuste lähteülesande kirjeldust;
 2. tootearenduse puhul tootearendusprojekti kirjeldust ja tellitavate uuringute lähteülesande kirjeldust;
 3. põllumajandussaaduse, -toote ja töödeldud toote tutvustamise puhul kavandatava kampaania kirjeldust;
 4. võistlusel, messil ja näitusel osalemise või nende korraldamise puhul võistluse või näituse toimumist kinnitavaid dokumente või nende puudumise korral kirjeldust planeeritavast messist, võistlusest või näitusest;
 5. taotleja liikmete koolituse puhul koolituse toimumist tõendavaid dokumente või nende puudumise korral kirjeldust planeeritavast koolitusest;
 6. kvaliteedimärgi väljaandmise ja tutvustamise puhul kvaliteedimärgi olemasolevat või kavandatavat statuuti ning kavandatava kampaania kirjeldust;
 7. kvaliteedijuhtimissüsteemi ja kvaliteedimärgisüsteemi rakendamise puhul planeeritava kvaliteedijuhtimissüsteemi ja kvaliteedimärgisüsteemi rakendamise projekti kirjeldust;
 • kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, tuleb esitada ka vormikohane avaldus andmete registrisse kandmiseks (vt ka juhendit avalduse täitmiseks).

Täiendavad nõuded ja piirangud on seatud toetatavale reklaami- ja infokampaaniale. Kampaania peab vastama Toiduseaduse paragrahviga 39 ning  Reklaamiseadusega sätestatud tingimustele. Toetusest ei hüvitata kampaaniakulusid,

 • mis kutsuvad tarbijat, töötlejat või edasimüüjat eelistama kodumaise päritoluga põllumajandussaadust, -toodet või töödeldud toodet ainult selle päritolu tõttu
 • või infokampaania raames koostatud sellise materjali kulusid, mis sisaldavad ettevõtete nimetusi, logosid ja kaubamärke ning muid andmeid nende ettevõtete kohta (erandiks on messikataloog, kus on lubatud nimetada ettevõtte andmeid).

Toetuse maksmine

Toetust makstakse PRIA-le esitatud vormikohase kuludeklaratsiooni ning sellele lisatud kuluandmeid tõendavate dokumentide alusel taotlejatele, kellele on eelnevalt toetus määratud.

Toetuse saamiseks tuleb kuludeklaratsioon esitada hiljemalt 1. novembril 2005.
Toetatava tegevusega ei tohi olla alustatud enne 6. juulit 2005 ning see peab olema lõpetatud hiljemalt kuludeklaratsiooni esitamise tähtajaks.

Kuludeklaratsioonis näidatud summad tuleb tõendada järgimiste dokumentide alusel:

 • selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve koopia, kellelt taotleja ostis teenust või tooteid;
 • selle isikuga sõlmitud töövõtuleping või selle koopia, kellelt taotleja ostis teenust;
 • arvel ja/või töövõtulepingul näidatud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia;
 • vajaduse korral osutatud teenuse või toote üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia;
 • muud kulutuste tegemist tõendavad dokumendid või nende koopiad (nt taotleja personalikulude tõendamisel palgaleht jne).

Taotleja peab tagama, et toetatava tegevuse kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid on muudest taotleja kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad.

Toetusega ei hüvitata:

 • taotleja tööjõukulusid, välja arvatud juhul, kui tegu on taotluses kirjeldatud tegevustes sisalduva tööjõukuluga (näiteks projekti juhtimisega seotud personali kulud);
 • taotleja üldhalduskulusid (sh amortisatsioonikulud, inventari ja seadmete soetamise kulud, telefoni-, faksi-, posti-, side- ja muud kommunikatsioonikulud, esinduskulud ja kingitused, juriidilise konsultatsiooni, raamatupidamisteenuse, patendi ja litsentsi kulud);
 • finantskulusid (sh trahvid);
 • riiklikke makse (sh käibemaks, tulumaks, sotsiaalmaks) ega kohalikke makse (sh reklaamimaks).

Taotleja personalikulude tõendamine

Kui taotlejale on toetus määratud ka projekti juhtimisega seotud personali kulude eest, tuleb koos kuludeklaratsiooniga esitada vastava töötaja töövõtulepingu koopia ja/või ametijuhendi koopia, mis tõendavad, et töötaja tööülesannete hulka kuuluvad projekti juhtimisega seotud tegevused, ning tööajatabel (soovituslik vorm). Viimane tuleb esitada nii täis- kui osalise tööajaga personali hõive korral projekti juhtimises ning peab olema allkirjastatud taotleja esindaja ning projekti juhtimises osaleva töötaja poolt. Tööajatabeli koostamisel tuleb näidata tööülesannete täitmiseks kulunud tegelik ajakulu. Personalikulu tuleb tõendada taotleja konto väljavõtte ja palgalehe koopiaga.

Reisi- ja majutuskulude ning reisikindlustuskulude tõendamine võistlusel, messil või näitusel osalemise puhul

Sõidu-, majutus-, ning reisikindlustuskulude puhul tuleb tõendada, et nende hüvitamist ei taotleta rohkem kui ühe osaleja kohta igast osalevast ettevõttest.

 

Toetus makstakse taotlejale välja 30 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil esitati korrektne kuludeklaratsioon koos selles näidatud kulusid tõendavate dokumentidega.

 

Uudised

Kuni 26. juunini 2019 on võimalik taotleda põllumajanduskindlustustoetust, millega hüvitatakse osaliselt põllumajandustootja saagi, loomade ja taimede kindlustusmaksed.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus