Lisatud: 30. aprill 2015

Viimati muudetud: 21. september 2016

A A A
Prindi

Tootjarühmade tunnustamine 2015

 

Tootjarühmade loomise meetme üldeesmärk on Eesti maaelu arengukavaga (MAK) 214-2020 alusel põllumajandusega tegelevate ettevõtjate ja erametsaomanike konkurentsivõime tõstmine ja turujõu suurendamine läbi nende ühise majandustegevuse edendamise.
Taotlusi võetakse vastu 18. maist kuni 25. maini 2015. 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

 


EESMÄRK

Tootjarühmade loomise meetme üldeesmärk on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 alusel põllumajandusega tegelevate ettevõtjate ja erametsaomanike konkurentsivõime tõstmine ja turujõu suurendamine läbi nende ühise majandustegevuse edendamise.
Tunnustatud tootjarühmade teke aitab parandada põllumajandustootjate konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust läbi ühise majandustegevuse soodustamise ja põllumajandustootjatele suurema turujõu loomise.
Meetme spetsiifilisteks eesmärkideks on administratiivselt ja majanduslikult jätkusuutlike tootjarühmade loomine ja arendamine, nende müügitulu ja liikmete arvu kasv, põllumajandus- ja metsandustoodete ühisturustuse osatähtsuse kasv põllumajandus­sektori ja metsandussektori müügitulus, ühiselt müügiks ettevalmistatud ja töödeldud põllumajandus- ja metsandustoodete osatähtsuse suurenemine tootjarühmade müügitulus ning tootjarühmadesse kuuluvate tootjate tootmise ja toodangu turunõuetele vastavaks viimine, äri- ja turundusoskuste arendamine ning uuendusprotsesside korraldamine ja lihtsustamine.
Põllumajandussektori tootjarühma eesmärgiks on turustada oma liikmete toodetud põllumajandustooteid või liikmete omatoodetud põllumajandustoodete töötlemisel saadud tooteid. Metsandussektori tootjarühma eesmärgiks on turustada oma liikmete toodetud puitu ning selle töötlemisel saadud tooteid.

Tagasi algusse

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Tunnustuse saamiseks esitab tootjarühm kirjalikult paberil või elektrooniliselt eelpool nimetatud  tähtajal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile vormi kohase avalduse ja vastavalt tegevusalale täiendavad dokumendid.
Taotlusi võetakse vastu
18. maist kuni 25. maini 2015.
Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Narva mnt 3, Tartu 51009.

Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatult taotlused palume saata e-posti aadressil
info@pria.ee.

Kui täidate taotluse paberil ja saadate postiga, tuleb Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus nõutud dokumendid (määruse lisa1, lisa 2 ja  lisa 4) esitada PRIA-le lisaks ka elektrooniliselt e-posti aadressil andmed@pria.ee. Sellel aadressil palume taotlusi mitte saata.
Kui esitate taotluse elektrooniliselt aadressile info@pria.ee, siis aadressile andmed@pria.ee täiendavalt taotluse vorme enam saatma ei pea.

Kui tunnustust taotlev tootjarühm ei ole registreeritud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris, on vaja eelnevalt registreeruda PRIA kliendiks. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja selgitava teksti leiate PRIA kodulehelt http://www.pria.ee/et/Registrid/Toetuste_register. Andmete registrisse kandmise avalduse palume  esitada enne toetuse taotluse esitamist. 

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusse

TOOTJARÜHMADE TUNNUSTAMISE TUTVUSTUS JA TINGIMUSED

Tootjarühm on määramata tähtajaks asutatud tulundusühistu või mittetulundusühing, kes turustab ühiselt põllumajandussektoris põllumajandustootjate ja metsandussektoris erametsaomanike toodangut.
Tootjarühma tunnustamine on menetlus, mille käigus PRIA hindab tootjarühma vastavust Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ja maaeluministri määruses nr 36 „Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ (RT I, 22.04.2015, 33) sätestatud nõuetele. Tootjarühm tunnustatakse tähtajatult. Ühekordselt saadav tunnustus annab neile edaspidi kasulikke võimalusi ühisteks tegevusteks ja nende rahastamiseks. Esimene ja peamine põhjus on see, et ühiselt on parem leida partnereid oma toodangu töötlemiseks ja realiseerimiseks, viia ellu suuri investeeringuid nõudvaid projekte.
Tunnustamist taotlev või tunnustatud tootjarühm turustab oma liikmete toodetud põhitoodet. Tootjarühma põhitoode peab olema Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud toode või selle töötlemisel saadud toode.
Tootjarühmal on eeskiri oma liikmete sellise põllumajandustoote tootmiseks, mille kohta tootjarühm on tunnustatud või taotleb tunnustamist, ning viie aasta tegevuskava põllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamise kavandamiseks.


Nõuded põllumajandussektori tootjarühmale:

Tootjarühmal on vähemalt viis sõltumatut liiget, kes on kas äriregistrisse kantud ettevõtjad, kes toodavad tootjarühma põhitoodet ja turustavad seda tootjarühma kaudu, ning kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu ületas taotluse esitamise aastale või tootjarühma tunnustamise nõuetele vastavuse kontrollimise aastale vahetult eelnenud majandusaastal 4000 eurot ja see moodustas vähemalt 50 protsenti selle ettevõtja kogu müügitulust, või põllumajandussektori tootjarühmad, kes on tunnustatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel;


Nõuded metsandussektori tootjarühmale:

1) tootjarühma minimaalne aastane müügitulu liikmeks olevatesse metsaühistutesse kuuluvate erametsaomanike poolt toodetud puidu ning selle töötlemisel saadud toodete ühisest turustamisest oli taotluse esitamise aastale või tootjarühma tunnustamise nõuetele vastavuse kontrollimise aastale vahetult eelnenud majandusaastal 1 000 000 eurot;
 2) tootjarühm koondab andmed oma liikmeks olevatesse metsaühistutesse kuuluvatelt erametsaomanikelt tootjarühma enda või tema valitseva mõju all oleva äriühingu poolt ostetud puidu ja selle turustamise üle lisas 4 esitatud vormi kohaselt;
 3) tootjarühmal on  äriplaan (määruse lisa 2) tunnustamise taotlemise aastaks ja sellele järgnevaks viieks aastaks, milles on kavandatud konkreetsed, asjakohased ja põhjendatud tegevused puidu ja selle töötlemisel saadud toodete tootmise, töötlemise ja ühiselt turustamise ning tootjarühma arengu kavandamiseks, sealhulgas tootjarühma müügitulu ja liikmete arvu kasv;
 4) tootjarühmal on tootjarühma liikmetele ühine metsaraiete tegemise ja uue metsa istutamise eeskiri (määruse lisa 5), mis aitab liikmetel taastada metsa potentsiaali ning tagada keskkonnahoidu;
 5) tootjarühm näeb ette meetmed liikmeks olevatesse metsaühistutesse kuuluvate erametsaomanike toodetud puidu müügi suurendamiseks tootjarühma kaudu.

Juhime teie tähelepanu, et toodud nõuete loetelu ei ole lõplik. Täpsemalt palume nõuetega tutvuda  määrusest.


Tunnustamise taotlemiseks esitab tootjarühm PRIA-le vormikohase kirjaliku taotluse, märkides ära põllumajandustoote, mille kohta tunnustamist taotletakse, ning vajaduse korral ka tootmisviisi.

Tunnustamist taotlev põllumajandussektori tootjarühm esitab taotluse, mille osadeks on määruse vormikohane avaldus (määruse lisa 6) ning järgmised dokumendid:

1)      Vormikohane tootjarühma ja tema liikmete majandustegevuse arvestus Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus (määruse lisa 1)
2)      Vormikohane tootjarühma äriplaan Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus koos ärakirjaga üldkoosoleku või volinike otsusest, millega äriplaan vastu võeti (määruse lisa 2);
3)      Vormikohane tootjarühma liikmete kohustuslik tootmiseeskiri (määruse lisa 3);
4)      Audiitori või revidendi arvamus selle kohta, kas tootjarühm on taotluse esitamise aastale vahetult eelneval majandusaastal kohelnud oma liikmeid võrdsetel asjaoludel võrdselt.
5)      Ärakiri üldkoosoleku või volinike otsusest, millega on määratud tootjarühma põhitoode;
6)      Ärakiri üldkoosoleku või volinike otsusest, millega on määratud tootjarühma liikme kohustused põhitoote tootmisel, töötlemisel ja turustamisel;
7)      Tootjarühma liikmete nimekiri mitte hilisema kui taotluse esitamisele eelneva kuu viimase päeva seisuga. Nimekirjas peavad olema esitatud järgmised andmed:

  • liikme nimi, isiku- või registrikood, isikukoodi puudumisel sünnipäev, -kuu ja -aasta;
  • tasutud liikmemaksu suurus ja tasumise aeg;
  • liikmeks vastuvõtmise, tootjarühmast väljaastumise või väljaarvamise kuupäev.


Tunnustamist taotlev metsandussektori tootjarühm
esitab taotluse, mille osadeks on määruse vormikohase avaldus (määruse lisa 6) ning järgmised dokumendid:

1)      Vormikohane tootjarühma ja tema liikmete majandustegevuse arvestus Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus (määruse lisa 4);
2)      Vormikohane tootjarühma äriplaan Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus koos ärakirjaga üldkoosoleku või volinike otsusest, millega äriplaan vastu võeti (määruse lisa 2);
3)      Vormikohane tootjarühma liikmete ühine metsaraiete tegemise ja uue metsa istutamise eeskiri, mis aitab liikmetel taastada metsa potentsiaali ning tagada keskkonnahoidu (määruse lisa 5);
4)      Audiitori või revidendi arvamus selle kohta, kas tootjarühm on taotluse esitamise aastale vahetult eelneval majandusaastal kohelnud oma liikmeid võrdsetel asjaoludel võrdselt;
5)      Tootjarühma liikmete nimekiri mitte hilisema kui taotluse esitamisele eelneva kuu viimase päeva seisuga. Nimekirjas peavad olema esitatud järgmised andmed:

  • liikme nimi, isiku- või registrikood, isikukoodi puudumisel sünnipäev, -kuu ja -aasta;
  • tasutud liikmemaksu suurus ja tasumise aeg;
  • liikmeks vastuvõtmise, tootjarühmast väljaastumise või väljaarvamise kuupäev.

Juhime teie tähelepanu, et antud tutvustuse kirjeldus ja toodud tingimuste loetelu ei ole ammendav. Täpsemalt palume tutvuda vastavast ministri  määrusest.

Tagasi algusse

 

TOOTJARÜHMADE TUNNUSTAMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste, sealhulgas ühise eeskirja ja äriplaani nõuetele vastavust ning tootjarühma ja tema liikmete vastavust Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ja määruses sätestatud nõuetele vastavust.
Äriplaani realistlikkuse hindamiseks moodustab PRIA peadirektor komisjoni.
PRIA teeb tootjarühma tunnustamise või tunnustamata jätmata otsuse 70 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast.
Tunnustatud tootjarühm teavitab PRIA-t kirjalikult oma liikmeskonna muutumisest ning põhikirja või tunnustamise aluseks olevate muude dokumentide ja andmete muutumisest.

Tagasi algusse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, e-post: info@pria.ee

Tagasi algusse

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner