Lisatud: 05. veebruar 2013

Viimati muudetud: 17. november 2014

A A A
Prindi

Tootjarühmade tunnustamine KOLMAS TAOTLUSVOOR 2013

  

Tootjarühmade tunnustamise toetuse taotlusi võetakse vastu 4. märtsist kuni 19. augustini 2013.a.

Tunnustatud tootjarühmade nimekirjaga saab tutvuda siin.


 


EESMÄRK                                                 

Tootjarühmade tunnustamise eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga (MAK) 2007-2013 alusel Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamine tootjarühmade tunnustamise läbi.  Tootjarühma eesmärgiks on turustada oma liikmete toodetud põllumajandustooteid ja liikmete omatoodetud põllumajandustoodete töötlemisel saadud tooteid.

Tagasi algusse


VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu 4. märtsist kuni 19. augustini 2013.a. PRIA keskuses. PRIA teenindusbüroo keskuses on avatud esmaspäevast reedeni kell 8.30-16.00.

Taotluse esitamise aeg tuleb eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering) või infotelefonil  737 7678 . Soovitame taotluse esitada digitaalselt allkirjastatult aadressil info@pria.ee  või posti teel.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusse

 

TOOTJARÜHMADE TUNNUSTAMISE TUTVUSTUS JA TINGIMUSED

PRIA võtab vastu põllumajandustootjaid esindavatele tootjarühmade tunnustamise taotlusi. Ühekordselt saadav tunnustus annab neile edaspidi kasulikke võimalusi ühisteks tegevusteks ja nende rahastamiseks. Esimene ja peamine põhjus on see, et ühiselt on parem leida partnereid oma toodangu töötlemiseks ja realiseerimiseks, viia ellu suuri investeeringuid nõudvaid projekte.

Tootjarühmade tunnustamise nõuetele vastavate tootjarühmade moodustamiseks sobivad tulundusühistud.

Tunnustamist taotlev või tunnustatud tootjarühm turustab oma liikmete toodetud põllumajandustooteid ja nende töötlemisel saadud tooteid ning tema liikmeteks on vähemalt viis põllumajandusega tegelevat ettevõtjat. Tootjarühma liikmed peavad olema äriregistrisse kantud ettevõtjad. Neile määratakse ka minimaalsed protsendid, kui suure osa turustatavast kogusest peavad nad pärast enda liitumist tootjarühma kaudu müüma.

Tootjarühmal on eeskiri oma liikmete sellise põllumajandustoote tootmiseks, mille kohta tootjarühm on tunnustatud või taotleb tunnustamist, ning viie aasta tegevuskava põllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamise kavandamiseks.

Tootjarühm saab taotleda tunnustamist põllumajandustoote ja tootmisviisi kohta.

Tunnustamise taotlemiseks esitab tootjarühm PRIA-le vormikohase kirjaliku taotluse, märkides ära põllumajandustoote, mille kohta tunnustamist taotletakse, ning vajaduse korral ka tootmisviisi.

Tootjarühma tunnustatakse tähtajatult.

Tagasi algusse

 

TOOTJARÜHMADE TUNNUSTAMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust.  PRIA vaatab taotluse läbi ning teeb taotluse kontrollimise tulemusel otsuse tootjarühma tunnustamise või tunnustamisest keeldumise või tunnustuse kehtetuks tunnistamise kohta. Tootjarühm tunnustatakse, kui ta vastab kehtestatud nõuetele.

PRIA kontrollib tootjarühma vastavust sätestatud nõuetele ning teeb tootjarühma tunnustamise otsuse või tunnustamata jätmise otsuse 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest.

Tunnustatud tootjarühm teavitab PRIA-t kirjalikult oma liikmeskonna muutumisest ning põhikirja või tunnustamise aluseks olevate muude dokumentide ja andmete muutumisest.

Tagasi algusse


LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, e-post: info@pria.ee

NB! Taotluse esitamiseks tuleb Teil aeg ette registreerida! Selleks helistage palun numbril 737 7678 või kasutage veebipõhist broneeringute süsteemi www.pria.ee/reg.

Tagasi algusse

  

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus