Lisatud: 28. oktoober 2016

Viimati muudetud: 18. jaanuar 2018

A A A
Prindi

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2016

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2016

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus“ on Maaelu Arengukava 2014-2020 meede, mille peamine eesmärk on põllumajandusega tegelevate ettevõtjate ja erametsaomanike konkurentsivõime tõstmine ja turujõu suurendamine läbi nende ühise majandustegevuse edendamise.

Meedet rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) 89% ja Eesti riigi eelarvest 11% ulatuses. Meetme eelarve kogu programmperioodiks on 6 miljonit eurot, millest käesoleva aasta taotlusvooru eelarve on 900 000 eurot.

NB! Täiendav info maksetaotluste esitamise kohta.

Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse väljamakse saamiseks tuleb toetuse saajal esitada Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) kuni viiel aastal taotleja tunnustamisest maksetaotlus.

Vastavalt maaeluministri 30.10.2017 määruse nr 69 „Tootjarühma loomise ja arendamise toetus“ § 13 lg 3 teatab PRIA maksetaotluse esitamise tähtaja. Palume esitada maksetaotlus ajavahemikus 29.01.-02.02.2018.

Tootjarühmade maksetaotlused, mis on esitanud enne PRIA poolt maksetaotluste esitamise tähtaja väljakuulutamist, võetakse menetlusse peale maksetaotluste esitamise tähtaega. Soovi korral võib varem esitatud maksetaotlust muuta ja täiendada.

Maksetaotluse esitamine:
• Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatud maksetaotlused palume saata e-posti aadressil info@pria.ee.
• Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe tn 4, Tartu 51010.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

MAK logo

  


EESMÄRK

Spetsiifilised eesmärgid:

 • administratiivselt ja majanduslikult jätkusuutlike tootjarühmade loomine ja arendamine, nende müügitulu ja liikmete arvu kasv;
 • põllumajandus- ja metsandustoodete ühisturustuse osatähtsuse kasv põllumajandussektori ja metsandussektori müügitulus;
 • ühiselt müügiks ettevalmistatud ja töödeldud põllumajandus- ja metsandustoodete osatähtsuse suurenemine tootjarühmade müügitulus;
 • tootjarühmadesse kuuluvate tootjate tootmise ja toodangu turunõuetele vastavaks viimine, äri- ja turundusoskuste arendamine ning uuendusprotsesside korraldamine ja lihtsustamine.

Tagasi algusse

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlusi võtab PRIA vastu 21.novembrist  kuni 25.novembrini 2016.a. 

Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata e-posti aadressil info@pria.ee.

Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe tn 4, Tartu 51010.

Kui  täidate taotluse paberil ja saadate postiga, tuleb vormikohane avaldus esitada PRIA-le lisaks ka elektrooniliselt Microsoft Excel-i tarkvaraga töödeldavas vormingus e-posti aadressil andmed@pria.ee.  NB! Saata on vaja ainult avalduse täidetud vorm ilma lisadokumentideta!

Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le vormikohase avalduse (määruse §7).

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole nõuetekohane, siis on võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul. Kui taotluste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevaid puudusi ei kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema). 

 Tagasi algusse

TOETUSE TUTVUSTUS JA TINGIMUSED

Toetuse tingimused on kehtestatud maaeluministri määruses nr 17 (13.11.2015)Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (RT I, 17.11.2015, 13)

Toetuse saajaks võib olla Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 88 alusel tunnustatud tootjarühm.

Toetatavad tegevused:

Toetust võib taotleda tootjarühma loomise ja arendamisega seotud tegevuse kohta, mis on kooskõlas tootjarühma tunnustamisel PRIAle esitatud äriplaanis ja järgnevatel aastatel nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

Metsandussektori tootjarühma puhul on sätestatud eritingimus, mille kohaselt võib taotleda toetust tegevusteks, mis on kavandatud taotluse esitamise järgsesse perioodi.

 

Tagasi algusse

TOETUSE MÄÄRAMINE

Taotlusi hinnatakse erinevates tegevusvaldkondades vastavalt sellele, kuhu kuulub taotleja määratud põhitoode, või kui taotleja põhitooted kuuluvad mitmesse valdkonda, siis valdkonnas, kus taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu on suurim. PRIA hindab nõuetele vastavaid taotlusi määruse lisas toodud hindamiskriteeriumide alusel.

Taotluste hindamine toimub viies eraldi alaeelarvega valdkonnas:

 • piimatootmine;
 • teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine;
 • loomakasvatus, välja arvatud piimatootmine ja mesindus;
 • muude eespool nimetamata põllumajandustoodete tootmine, kaasa arvatud mesindus;
 • metsandus.

Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus igas valdkonnas. Taotluse rahuldamiseks minimaalne hindepunktide summa moodustab vähemalt 25 protsenti maksimaalsest hindepunktide summast.

 

Võrdsete näitajate puhul eelistatakse:

 • suurema liikmete arvuga taotlejat;
 • taotlejat, kelle müügitulu tunnustatud toote osas oli esmakordsele tunnustamisele eelneval majandusaastal suurim.

Alataotlemisega valdkonna eelarve ülejääk jaotatakse teistele ületaotletud valdkondadele.

PRIA  teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 40 tööpäeva jooksul, so hiljemalt 23.01.2017, arvates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Siit leiad juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte.Toetuse määr ja suurus

Toetust antakse esimese viie aasta jooksul alates taotleja esmakordse tootjarühmana tunnustamise kuupäevast kokku kuni 470 000 eurot.

Toetuse maksimaalse suuruse arvestamisel lähtutakse taotleja esmakordse tunnustamise ajast ja tema maksetaotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulust, mis saadakse põllumajandussektori tootjarühma puhul tema liikmete või tema liikmeks olevate tulundusühistute liikmete toodetud põllumajandustoodete ja nende töötlemisel saadud toodete turustamisest või metsandussektori tootjarühma puhul tema liikmeks olevate metsaühistute liikmeks olevate erametsaomanike poolt toodetud puidu turustamisest.

Tagasi algusse

TOETUSE VÄLJAMAKSMINE

 

Toetuse väljamaksmiseks tuleb toetuse saajal esitada kuni viiel aastal arvates taotleja esmakordsest tunnustamisest maksetaotlus, mille esitamise jaoks teatatakse igal aastal vastav tähtaeg. Avalduse esitamise aastal esitatakse maksetaotlus koos avaldusega.

Esimesel aastal teeb PRIA toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Viiendal aastal arvates taotleja tunnustamisest teeb PRIA toetuse maksmise otsuse, kui äriplaanis kavandatud tegevused on ellu viidud ja eesmärk täidetud.

Tagasi algusse


LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA Tartu keskusest Tähe tn 4, Tartu 51010, tel 737 7678, e-post info@pria.ee

 

Tagasi algusse
 

TOETUSE LISAMATERJALID

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus